Gemensam satsning på unga i Fagersta

Fagersta brottas med att förbättra den psykiska hälsan och skolgången hos unga. Därför valde kommunen att prova en helt ny metod – där alla förvaltningar samverkar kring en ungdomsledare som arbetar uppsökande och förebyggande för Fagerstas unga.

Faktaruta

Invånare: 13 257 (mars 2021)
Projektägare: Fagersta kommun
Projekttid: April 2021 – december 2022
Total kostnad: En heltid i två år

Kontakt

Annika Hedberg, Fagersta kommun
E-post: fornamn.efternamn@fagersta.se

På 30 sekunder

 • Fagersta kommun ville få bort stuprörstänkandet mellan de olika förvaltningarna, vilket ofta skapar glapp mellan olika insatser för barn och unga.
 • En ungdomsledare anställdes med ”delad vårdnad” av samtliga förvaltningar: kommunledning, socialförvaltning samt utbildningsförvaltning. Syftet var att mer effektivt fånga upp ungas behov och matcha dem.
 • Satsningen har skapat nya arbetsformer, bättre samverkan, större delaktighet från kommunens sida i ungas liv och bättre insatser för Fagerstas unga.

Om projektet

I arbetet med unga märkte Fagersta kommun att skolinsatser som skulle vara bra även för andra förvaltningar inte nådde dit, ”för det var ju skolans grej”, som Annika Hedberg-Roth uttrycker det. Hon är social hållbarhetsstrateg på kommunen och initiativtagare till ungdomsledartjänsten.

– Men det är ju vårt gemensamma arbete att se till att våra unga mår bra. Därför valde vi att ta ett samordnat grepp över förvaltningar. Vi vill lära oss att bära frågan och arbeta effektivt tillsammans, säger hon.

Ur den ambitionen anställdes en ungdomsledare som arbetar uppsökande och förebyggande med kommunens unga. Han kunde vara ute bland de unga, ta kontakt och fånga upp vad de ville göra – för att sedan slussa dem vidare.

Att en till resurs har varit ute – på fritidsgården, på nattvandringar och i skateparken – har lett till mindre stök och minskad belastning på skolpersonalen. Det har också lett till ett ökat engagemang och nya initiativ bland de unga. För kommunens del har det nya arbetssättet skapat nya broar mellan verksamheter. De har även kunnat se olika tendenser tidigare och angripa dem tillsammans.

– Vi vill hitta det bästa sättet att jobba för våra unga och lärprocessen pågår hela tiden. En utmaning är att få våra verksamheter öppna och transparanta, så att ungdomarna hittar rätt. Men vi jobbar oftast 8–17 och våra unga behöver oss efter arbetstid. Där har ungdomsledaren spelat en viktig roll i att vara på plats, säger Annika Hedberg-Roth.

Det har blivit tydligt att vi behöver många olika vuxna förebilder för våra unga. Ungdomsledarfunktionen matchar många, men inte alla. Därför behöver vi alltid tänka mångfald när vi rekryterar i verksamheter för unga.

Aktiviteter

Ungdomsledaren har:

 • funnits med på kommunens högstadium och hjälpt till i fritidslokalen och på raster
 • deltagit på nattvandringar och rört sig ute bland ungdomarna
 • fått med unga i olika aktiviteter och arrangemang
 • uppmanat unga att lämna in förslag på aktiviteter inom medborgabudgeten.

Arbetsgruppen består av skolrepresentant, fritidsgårdspersonal och representant för socialförvaltningen. De har haft kontinuerliga möten och avstämningar under projektets gång.

Projektet har även en styrgrupp med chefer från kommunledningsförvaltningen.

Resultat och lärdomar

 • Att lära sig att jobba ihop är avgörande för att tackla komplexa utmaningar.
 • Insikten att utmaningen är gemensam öppnar upp för samverkan, nya perspektiv och nya angreppssätt.
 • Att förankra är viktigt – men det är viktigt att komma igång relativt snabbt med tidsatta projekt.
 • Det är viktigt att ungdomsledaren ingår i befintliga verksamheter och förstärker dem, och inte skapar en egen verksamhet.
 • Rollen som ungdomsledare är inte det centrala, utan det är nyttan som kommer ur samverkan och aktiv medverkan i ungas liv. Det går även att nå på andra sätt.
 • Våga testa nya saker! Prata med varandra och var snälla mot varandra. I en lärprocess ingår det att göra fel, och det kan man också lära sig av.