Umeå vill utveckla en jämställd stad

Umeå kommun leder det europeiska nätverket Gendered Landscape. I sitt arbete belyser de jämställdhetsfrågor utifrån hur vi utvecklar staden. Hur kan fler kommuner utveckla sina städer med hänsyn till både kvinnors och mäns behov? Där kan Umeå dela med sig av sina kunskaper.

Man vinkar hejdå till sitt barn på förskolan. Barnet bärs av en kvinna.

Faktaruta

Invånare: 130 224 personer
Projektägare: Umeå kommun
Projekttid: 2019 - 2022
Total kostnad: 30 procent av två heltidstjänster, 20 procent av en kommunikatörstjänst och 15 procent av en ekonomi-/administratörstjänst

Kontakt

Linda Gustafsson och Annika Dalén
E-post: fornamn.efternamn@umea.se

På 30 sekunder

Umeå leder ett europeiskt Urbact-nätverk, Gendered Landscape Länk till annan webbplats., könade landskap, som arbetar med att stadsplaneringen ska ta hänsyn till både kvinnors och mäns behov och frågor om olika gruppers makt och möjligheter. Det lokala ska stå i centrum.

Sex andra europeiska städer är med i samarbetet och tillsammans skaffar de sig mer kunskap. Målet är att varje deltagande stad/kommun ska ta fram en handlingsplan lokalt anpassad för sin stad.

Linda Gustafsson

Linda Gustafsson

Den lokala arbetsgruppen i Umeå arbetar aktivt med själva förståendet av jämställdhetsfrågan och att sätta in den i en konkret handlingsplan.

– I det här läget är det mångt och mycket en teoretisk planering. Urbact handlar inte om att finansiera själva infrastrukturen utan om att utveckla och dela kunskap och metoder i arbetet längs vägen, säger Annika.

Om projektet

Inom området smarta städer går utvecklingen i en rasande takt, fler innovativa lösningar, mobilitet och autonoma fordon är snart här. Men hur säkerställer vi bra lösningar även ur ett jämställdhetsperspektiv? Det frågar sig Linda Gustafsson, jämställdhetsstrateg och Annika Dalén, utvecklingsstrateg, på Umeå kommun.

– Ett konkret exempel är: vad händer när vi utvecklar autonoma fordon och tar bort den mänskliga kontakten med exempelvis busschaufförer i kollektivtrafiken? Hur påverkar det resenärer, kanske särskilt kvinnor? Känns det tryggt

Annika Dahlén

Annika Dahlén

Att ställa sig de här frågorna vid utveckling av staden menar Linda knappt existerar idag. Fokus ligger på andra saker och då faller jämställdhetsperspektivet bort.

­– Därför är vårt mål i Umeå att tillsammans med vår lokala arbetsgrupp ta fram en handlingsplan för hur vi säkerställer att även jämställdhetsperspektivet finns med i den här utvecklingen, fortsätter Linda.

Under projektets gång ska även varje projektpartner genomföra en Small Scale Action, ett slags småskaligt pilottest, för att testa lösningar och vidareutveckla idéer kring den lokala problemställningen. Förhoppningen är att genomföra pilottestet i samarbete med studenter på Umeå universitet.

Vad händer när vi utvecklar autonoma fordon och tar bort den mänskliga kontakten med exempelvis busschaufförer i kollektivtrafiken?

Aktiviteter

 • Möte en gång i månaden tillsammans med de andra deltagande städerna.
 • Internationella föreläsningar med olika föreläsare som lyfter jämställdhetsfrågan ur ett bredare perspektiv.
 • Som huvudpartner har Umeå kontinuerlig kontakt med en europeisk expert genom Urbact för att planera kommande möten och upplägg.
 • En första analys har i fas 1 genomförts för att formulera varje partnerstads problemställning.
 • Kontinuerligt arbete med den lokala arbetsgruppen för att utveckla och ta fram handlingsplanen.
 • Ett genomförande av en Small Scale Action tillsammans med andra aktörer för att testa och vidareutveckla idéer planeras.
 • Projekt har använt Urbact-metoden och verktyg från Urbact:s verktygslåda, till exempel World café, Kritisk vän och Intressenters ekosystemkarta.

Resultat och lärdomar

 • Det är viktigt att ha ett helikopterperspektiv eller en övergripande helhet på jämställdhetsfrågan men den måste också förankras lokalt. Det ser olika ut i varje stad. Allt påverkas av kultur, historia och av människorna som bor på platsen.
 • Den största vinsten med ett Urbact-projekt är tillgången till nätverket. Att kunna byta erfarenheter med andra städer i Europa.
 • Urbact är en bra chans att finansiera en lärande resa och att utveckla metoder.
 • En ökad möjlighet att verkligen fokusera på ett område.

Fördjupa dig

Om Urbact

Urbact är ett europeiskt utbytes- och studieprogram som finansieras av EU. Målet är att göra det möjligt för städer att arbeta mer tillsammans och utveckla lösningar till urbana utmaningar man delar. Det sker genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera bästa sätt att förbättra städer.