Regionalt utvecklingsansvariga

Sveriges 21 regioner har det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att regionerna ansvarar för att samordna och utveckla det regionala arbetet för hållbar utveckling i respektive län.

Sedan den 1 januari 2019 har alla regioner det lagstadgade regionala utvecklingsansvaret. Det innebär att regionerna ansvarar för, samordnar och utvecklar arbetet för en hållbar regional utveckling i respektive län. Eftersom folkvalda politiker styr regionerna finns det en demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet.

Styrning av regionernas arbete

Det regionala utvecklingsansvaret regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Även målet för den regionala utvecklingspolitiken och den nationella strategin är styrmedel. Regeringen styr även med villkorsbeslut och erbjudanden om uppdrag till regionerna. Styrning sker även via dialog och samverkan.

Regeringen lämnar årligen villkorbeslut till regionerna. Besluten anger villkoren för användning av statliga medel för regionalt utvecklingsarbete (anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder). De beskriver också hur regionerna ska redovisa och återrapportera resultat av det regionala utvecklingsarbetet till regeringen.

Finansiering av insatser

Insatser inom det regionala utvecklingsarbetet finansieras av ett stort antal aktörer och via flera utgiftsområden i statsbudgeten. De statliga så kallade 1:1-medlen (anslag 1:1 Regionala utvecklingsåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional utveckling) fördelas årligen till regionerna. Regionerna fattar beslut om hur medlen ska användas till insatser som bidrar till utveckling i regionerna.

Utöver 1:1-medlen är EU:s strukturfonder en central finansieringskälla. Regionerna kan även själva avsätta medel från egna skatteintäkter till insatser som utvecklar länet. Hur mycket regionerna själva avsätter för det regionala utvecklingsarbetet varierar i hög grad mellan regionerna.

Regionala utvecklingsstrategier visar vägen

Regionerna ska ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS). Strategin ska baseras på en analys av förutsättningarna i länet och innehålla mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet.

Den nationella strategin är vägledande för de regionala utvecklingsstrategierna. Nationella strategin är även styrande för vad de statliga 1:1-medlen för regional utveckling får användas till.

Regionerna ska även samordna insatser för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin. Samordning är en huvuduppgift i utvecklingsansvaret. Det tar sig till exempel uttryck genom en omfattande samverkan inom hela det system av aktörer som tillsammans utgör det samlade regionala utvecklingsarbetet.

Huvuduppgifter för regioner

Regionernas utvecklingsansvar handlar i korthet om att:

  • arbeta fram och fastställa en regional utvecklingsstrategi
  • samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • fastställa mål och prioriteringar för det regionala arbetet med kompetensförsörjning
  • tillhandahålla bedömningar av länets kompetensbehov på kort och lång sikt
  • besluta om hur statliga medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur