Forum för hållbar regional utveckling

Forumet är regeringens mötesplats med politiker och tjänstepersoner från regionerna, Gotlands kommun samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Målet med forumet är att göra det regionala utvecklingsarbetet mer effektivt och resultatinriktat. Forumet gör detta genom ökad dialog, samverkan, lärande och kunskapsspridning mellan regionerna, regeringen och berörda statliga myndigheter.

Forum för politiker och tjänstemän

Forumet samlar både politiker och tjänstepersoner från regional nivå. Dessutom deltar relevanta statliga myndigheter som har betydelse för det regionala utvecklingsarbetet.

Till Politikerforum utser regionerna två politiker. En från den politiska majoriteten och en från oppositionen. I tjänstepersonsforum deltar samtliga 21 regionala utvecklingsdirektörer.

Forumet möts åtta gånger per år. Fyra möten för politiker och fyra för tjänstepersoner.

Vid Politikerforum deltar företrädare för regeringen, genom statsråd och statssekreterare, samt tjänstepersoner på Regeringskansliet. Nuvarande ordförande vid Politikerforum är Dan Ericsson, statssekreterare hos landsbygdsminister Peter Kullgren.

Tillväxtverkets roll

Tillväxtverket deltar i forumet eftersom vi har ansvar och uppdrag inom den regionala utvecklingspolitiken, näringspolitiken och den sammanhållna landsbygdspolitiken.

Generaldirektör Elisabeth Backteman representerar Tillväxtverket i Politikerforum. I tjänstepersonsforum representerar Kristina Zetterström, chef för avdelningen regioner, oss.

Tillväxtverket har även regeringens uppdrag att utgöra kanslifunktion för forumet. Vi ansvarar för att:

  • Ta fram underlag inför och samordna forumsammanträdena.
  • Säkerställa samordning mellan berörda arbetsgrupper, nätverk och andra relevanta aktörer och arbetet inom forumet.
  • Sprida kunskap från arbetet i forumet och relevanta arbetsgrupper, både externt och till ledamöterna i forumet.

Kontakt

Forum för hållbar regional utveckling
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm

forum@tillvaxtverket.se

Kansli
Ulrika Åberg
08-681 77 39
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se