RegWatchEurope

Det övergripande målet för nätverket är att främja regelförbättring på nationell och global nivå genom erfarenhetsutbyte och påverkansarbete.

RegWatchEurope är ett nätverk bestående av oberoende organ från åtta europeiska länder som bland annat granskar konsekvensutredningar till regelförslag. Det svenska Regelrådet, som är placerat vid Tillväxtverket, är en av medlemmarna i nätverket.

Kontakt

Christian Pousette
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se