Kontaktpunkt för tjänsteföretag

Verksamt.se tillhandahåller information om olika tillstånd och krav för att få bedriva tjänsteverksamhet i Sverige och kontaktuppgifter till behöriga myndigheter.

Enligt EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EG) ska det finnas nationella kontaktpunkter som informerar företag och företagare om gällande krav i de olika medlemsstaterna.

EU:s tjänstedirektiv syftar till att undanröja hinder på den inre marknaden för gränsöverskridande tjänsteverksamhet. Myndigheter får inte ställa krav som är diskriminerande med hänsyn till exempelvis nationalitet eller bosättningsort. De ska dessutom säkerställa att kraven är proportionerliga och nödvändiga med hänsyn till allmän ordning, säkerhet, folkhälsa och skydd av miljön. Direktivet ställer också krav på att tillståndsförfaranden ska kunna genomföras helt digitalt.

Tillväxtverket ansvarar för den nationella digitala kontaktpunkten. EU:s kontaktpunkterna samarbetar i nätverket EUGO.

Kontakt

Anna Stattin

fornamn@efternamn@tillvaxtverket.se