En hållbar och innovativ Östersjöregion

Östersjöprogrammet finns i länderna runt Östersjön och målet är att stärka utveckling och samarbete för en hållbar och innovativ Östersjöregion.

Tillväxtverket har ett uppdrag att fungera som svenska kontaktpunkt för Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) under programperioden 2021‑2027. Kontaktpunkten kan verka och stödja initiering och utveckling av projekt men även sprida information kring programmet och dess genomförande.

Tillväxtverket utgör även sekretariat för den svenska subkommittén som är kopplad till Östersjöprogrammet.

Om programmet

Östersjöprogrammet är ett transnationellt samarbetsprogram mellan länderna runt Östersjön. Programmets övergripande mål är att stärka territoriell utveckling och samarbete för att verka för en hållbar och innovativ Östersjöregion. Området röner stort intresse på grund av dess geografiska läge både politiskt och miljömässigt.

Geografiskt område

Länder runt Östersjön som ingår:
Inom EU: hela Sverige, Finland, Danmark, Polen, Estland, Lettland, Litauen, delar av norra Tyskland.
Utanför EU: delar av Norge.

Prioriterade områden

Programmet fokuserar på 4 prioriterade områden:

  • Innovativa samhällen
  • Hållbar vattenförvaltning
  • Klimatneutrala samhällen
  • Samverkande förvaltning

Programmet har ett tydligt fokus på innovation och hållbarhet. Programmet verkar för motståndskraftiga ekonomier och samhällen, hållbara vatten och stärkta blå näringar. Man vill också arbeta för mer klimatneutrala samhällen genom att fokusera på cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet på energi- och transportområdet genom energiomställning och hållbar mobilitet. Programmet innehåller även ett stödsystem för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer kring programmet och vilka möjligheter som finns inom detta program är du välkommen att ta kontakt med den svenska kontaktpunkten.

Kontakt

Robert Berggren

08-681 92 37
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se