Territoriella perspektiv på grön industrialisering

Grön industrialisering är en viktig fråga för Sverige och Europa. ESPON har inom ramen för Sveriges EU-ordförandeskap presenterat denna policyöversikt. Underlaget har översatts till svenska.

I denna policysammanfattning redogör vi för varför regioner behöver grön industrialisering och diskuterar hur grön industrialisering kan bidra till att lösa globala utmaningar.

Syftet med policyn är att bidra till implementeringen av den gröna givens industriplan och stötta de europeiska regionerna i deras gröna industrialiseringsprocesser genom att diskutera lokala och regionala möjligheter och svårigheter. Policyn syftar även till att inspirera berörda parter på olika förvaltningsnivåer genom att presentera strategier som genomförts i olika regioner och medlemsländer för att hantera de utmaningar som kan uppstå.

Kontaktpunkt för ESPON 2030

ESPON är ett program för policyutveckling som bidrar till att stärka utvecklings- och planeringsprocesser i Europas medlemsländer och regioner. ESPON utvecklar kunskap utifrån konkreta policyfrågor från aktörer på samtliga beslutsnivåer i Europa.

Tillväxtverket är kontaktpunkt för programmet i Sverige. Kontaktpunktens uppgift är att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska aktörer.

Policyn sammanställdes av Michaela Gensheimer, Marjan van Herwijnen från ESPON-EGTC samt Nora Sanchez Gassen och Carlos Tapia från Nordregio. Översättningen gjordes av Stina Kalén på uppdrag av ESPON-kontaktpunkten i Sverige.

Territoriella perspektiv på grön industrialisering

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0488
ISBN:
978-91-89730-77-9
Årtal:
2024