Spårbarhet och digitala produktpass

EU-kommissionen presenterade i mars 2022 sitt förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter. Förslaget förväntas få en stor påverkan på små och medelstora företag. I rapporten undersöker vi hur företagen kan komma att påverkas.

Förslaget utgör en ram för att fastställa ekodesignkrav för specifika produktgrupper och kommer på sikt att omfatta nästan alla typer av produkter som introduceras på EU:s inre marknad. Förslaget innehåller också krav på att digitala produktpass ska tas fram för de produkter som omfattas.

Kunskapsläget om digitala produktpass och krav i ekodesignförordningen är generellt låg bland små och medelstora företag. Kunskap är en resursfråga för företagen. Företag med få anställda, men även medelstora företag, saknar ofta centrala funktioner som kan bevaka frågor och ha expertkompetens inom till exempel hållbarhet och digitalisering.

Det är angeläget att förstå hur de digitala produktpassen kan komma att påverka små och medelstora företag. Tillväxtverket gav därför WSP i uppdrag att ta fram ett underlag som på ett övergripande plan belyser detta. De som kan ha nytta av studien är bland annat myndigheter, regioner, regionala utvecklingsaktörer, företagsfrämjare och branschorganisationer.

Sammanfattning

Ekodesignförordning och krav på digitala produktpass förväntas få en stor påverkan på små och medelstora företag. Företagen möter betydande utmaningar som varierar både inom och mellan branscher. Utmaningarna handlar dels om den totala mängden miljö- och hållbarhetsrelaterad information som ska tas fram, dels om specifika krav kopplat till exempelvis kemikalier och klimatpåverkan.

Det krävs resurser, uthållighet och långsiktighet för att möta de utmaningar som kraven på spårbarhet och digitala produktpass innebär. Det är nödvändigt med tidiga förberedelser och ett proaktivt förhållningssätt till den omställning som krävs. Det innebär att stöd från det offentliga är viktigt för att företagen ska klara omställningen.

Kontakt

Caroline Dahlbom, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Mats Wessman, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Spårbarhet och digitala produktpass - Hur påverkas små och medelstora företag av ekodesignförordningen?

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0450
ISBN:
978- 91-89730-38-0
Årtal:
2023