Regionalekonomiska modeller för analys och planering

En kartläggning av modeller som relaterar till det regionala analys- och prognassystemet (Raps).

Syftet med denna rapport är att presentera, diskutera och jämföra regionalekonomiska modeller som grundar sig i ekonomisk teori. För respektive modell beskrivs den generella modellstrukturen, modellantaganden, behov av data samt de olika frågeställningar som modellen kan bidra till att ge svar på. Modellernas tillämpbarhet illustreras även genom ett antal exempel på analyser som använt modellerna och implementerat dessa empiriskt. Rapporten avslutas med en diskussion om viktiga skillnader mellan modellerna, samt om möjliga förändringar av Regionalt analys- och prognossystem (Raps).

Rapporten inkluderar regionala modeller i Sveriges närområde med liknande modellstrukturer som Raps med mer eller mindre skilda dimensioner.

Intressant för dig som arbetar som analytiker på en region eller är forskare. Förhoppningen är att rapporten ska vara till nytta för
framtida förbättringsarbete av Sveriges regionalekonomiska modell.

Vad är Raps?

Regionalt analys- och prognossystem (Raps) är ett verktyg för regional planering. Raps utgår från en databas med regional statistik som täcker ett flertal områden som är viktiga för regional utveckling.

Det kan användas till både en- eller flerregionala analyser och kan användas som stöd för exempelvis regionala beslutsfattare och gör följande analyser och prognoser möjliga:

  • nulägesbeskrivningar
  • utvecklingsbeskrivningar över tid, både historiska tillbakablickar och framåtblickande prognoser och scenarier
  • regionalt jämförande beskrivningar
  • grupperingar av regioner efter struktur och utvecklingstrender
  • analyser av samband mellan struktur- och utvecklingsvariabler
  • regionala simuleringar och konsekvensanalyser
  • kontrafaktiska analyser

Regionalekonomiska modeller för analys och planering

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0452
ISBN:
978-91-89730-40-3
Årtal:
2023