Att utveckla och stärka regionernas arbete med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet

Slutrapport från regeringsuppdraget Att utveckla och stärka regionernas arbete med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet, som Tillväxtverket drivit mellan 2019-2023.

Rapporten innehåller en redovisning av genomförandet tillsammans med rekommendationer gällande kommande arbete med hållbarhetsintegrering av regionalt utvecklingsarbete.

Tillväxtverket fick 2019 regeringens uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken. Syftet med uppdraget har varit att integrera hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet, stärka kunskapen om hållbarhet hos regionerna och nå långsiktiga effekter.

Sammanfattning

Den samlade bedömningen är att regeringsuppdraget har gjort skillnad i regionerna. Genomförandet kan karakteriseras som en omfattande regional experimentverkstad, fokuserad på utveckling av arbetssätt och metoder för att främja hållbar regional utveckling. Regeringsuppdraget har bidragit till utvecklingsarbete i form av ökad systematik för att kunna hållbarhetsintegrera. Det finns två tydliga linjer i regionernas utvecklingsarbete och resultat:

  1. Arbetat fram nya eller arbetat om befintliga styrdokument och riktlinjer.
  2. Arbetat med att utveckla nya former för organisering av sitt ordinarie arbete.

Kapacitet för att driva lokalt och regionalt utvecklingsarbete är en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra den regionala utvecklingspolitiken på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Hur arbetet med hållbarhetsintegrering kan drivas vidare efter att regeringsuppdraget beror delvis på regionernas förmåga att hantera de beroenden som utgör hinder för fortsatt arbete. Dessa beroenden behöver hanteras för att de uppnådda resultaten ska ha förutsättningar att leva vidare och utvecklas över tid. I rapporten beskriver Tillväxtverket identifierade beroenden och lyfter även framgångsfaktorer samt förutsättningar som generellt är viktiga att ha på plats för att skapa en bra grund inför ett förändringsarbete i en organisation.

I rapporten ges följande rekommendationer:

Till regeringen:

  • Ge Tillväxtverket ett nytt långsiktigt uppdrag där myndigheten kan sprida framarbetade arbetssätt, metoder, verktyg samt framgångsfaktorer för hållbar regional utveckling till regionerna. I det nya uppdraget behöver arbetet genomföras evidensbaserat utifrån tidigare framsteg och vara inriktat på implementering.
  • Säkerställ att hållbarhetsintegrering är en central del i alla relevanta uppdrag till berörda myndigheter så att det blir en ordinarie del av genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken.

Till regionerna:

  • Tillväxtverket rekommenderar regionerna att utveckla de metoder, verktyg och arbetssätt som tagits fram för att hållbarhetsintegrera det regionala utvecklingsarbetet. Det kommande arbetet kan med fördel ta hänsyn till identifierade beroenden och utgå från de förutsättningar och framgångsfaktorer som bedöms vara viktiga för att lyckas med hållbarhetsintegrering.

Intressant för dig som ...

Arbetar med hållbarhetsfrågor, regional utveckling och/eller territoriella perspektiv.

Relaterad läsning

Kontakt

Ulrika Åberg

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

​Att utveckla och stärka regionernas arbete med hållbar utveckling inom det regionala utvecklingsarbetet

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0455
ISBN:
978-91-89730-43-4
Årtal:
2023