Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom IT-sektorn

Behovet av digital kompetens i både näringsliv och offentlig sektor ökar. Betydligt färre kvinnor än män arbetar i IT-relaterade yrken.

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har av regeringen fått i uppdrag att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. Denna rapport bidrar till arbetet med en analys av hur kvinnors matchning till IT-relaterade yrken kan förbättras.

Rapporten baseras på analys av statistik, en kunskapsöversikt över forskning, rapporter och annat skriftligt material från myndigheter och intresseorganisationer, intervjuer med experter inom området samt intervjuer med kvinnor med en högre utbildning inom IT, som av olika anledningar har lämnat, eller aldrig börjat arbeta i ett IT-relaterat yrke.

Mer information om uppdraget Digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har fått i uppdrag av regeringen att samverka kring kompetensförsörjningen av digital spetskompetens. I myndigheternas uppdrag ingår att analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas på både kort och lång sikt. Uppdraget ska även utreda hur samverkan mellan berörda aktörer kan öka tillgången på digital spetskompetens. Inom ramen för uppdraget är det av stor vikt att synliggöra karriärs- och utvecklingsmöjligheter för digitala specialister samt öka kunskapen och möjligheterna att hantera orsaker till matchningsproblem inom it-sektorn, inte minst avseende den låga andelen kvinnor.

Utmaningar och åtgärder för ökad jämställdhet inom IT-sektorn

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0383
ISBN:
978-91-89255-44-9
Årtal:
2021