Tillväxtverkets verksamhets­bidrag till Coompanion - utvärdering 2017-2019

Med det lärande perspektivet i fokus har Tillväxtverket genomfört en utvärdering av Tillväxtverkets verksamhetsbidrag till Coompanion under perioden 2017-2019. Coompanion består av 25 regionalt ägda och styrda Coompanionkontor i form av ekonomiska föreningar som verkar för hållbart, tillsammansägt företagande i hela Sverige.

Utvärderingen bedömde både måluppfyllelse, relevans, bieffekter och bärkraftighet. Utifrån bedömda prestationer, effekter och kundnöjdhet drar utvärderingen slutsatsen att Coompanion i huvudsak levererat väl i förhållande till uppställda mål. Samtidigt bedöms Coompanions verksamhet i hög grad som relevant, inte minst mot bakgrund av att Coompanion är landets enda betydande främjarorganisation inom kooperativt och socialt företagande.

Utvärderingsrapporten lämnar rekommendationer inom sex områden. Rekommendationerna är väl förankrade, och arbetet med att ta tillvara på dem har redan påbörjats.

I arbetet med utvärderingen togs vissa metodologiska grepp som är nya för Tillväxtverket. De nya greppen visade sig vara lyckosamma och utgör nu en viktig inspirationskälla för att stärka Tillväxtverkets utvärderingsverksamheter.

Tillväxtverkets verksamhetsbidrag till Coompanion - Utvärdering 2017-2019

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0352
ISBN:
978-91-88961-87-7
Årtal:
2021