Tillgänglighet till kom­mersiell och off­entlig service 2021

Närmare 161 000 personer, drygt 1,5 procent av befolkningen, har längre än tio minuters bilresa till den närmaste butik. Mackarna är inne i en stor förändring. Det visar rapporten Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service som återkommande följer utvecklingen för bland annat mataffärer, post och skolor.

Rapporten gör en genomgång av tillgång och tillgänglighet till ett antal centrala
service­slag för kommersiell och offentlig service.

Utvecklingen beskrivs ur ett nationellt perspektiv och nedbrutet på regional nivå
och det finns även tidsserier som har gjort det möjligt att följa och beskriva utvecklingen
över tid. Det urval av serviceslag som beskrivs i rapporten har bedömts vara av särskilt
intresse ur ett regionalt utvecklingsperspektiv. Det handlar om dagligvarubutiker, drivmedel, post, paket, apotek och skolor.

Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service 2021

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0369
ISBN:
978-91-89255-16-6
Årtal:
2021