Små och medelstora företags digitalisering

Små och medelstora företag utgör en stor majoritet av alla företag i Sverige. Dessa företag står för drygt 60 procent av omsättningen och förädlingsvärdet samt runt 65 procent av de anställda i näringslivet.

Digitaliseringen stöper om samhället och ekonomin vilket skapar såväl nya möjligheter som utmaningar för företagen. Det handlar om förståelse för hur digitaliseringen kan användas i strategisk affärsutveckling, kunskap om digitala verktyg och tjänster och hur nya arbetssätt behöver utformas för ökad affärsnytta. Digital kompetens är till stor del en styrnings- och ledarskapsfråga där insikt och förståelse för digitaliseringens möjligheter och risker är avgörande.

Denna rapport om små och medelstora företags digitalisering syftar till att utveckla kunskap och bidra med en samlad bild av små och medelstora företags digitalisering. Rapporten är framtagen av Blue Institute på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet är att kunskapen ska utgöra en grund för Tillväxtverkets framtida insatser att främja digitalisering i företag.

Små och medelstora företags digitalisering - vad har betydelse?

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0366
ISBN:
978-91-89255-10-4
Årtal:
2021