Så kan akademin skapa nytta i Regionalfonden 2021–2027

Vilka hinder och möjligheter har universitet och högskolor att verka inom EU:s regionalfond? Vad menar vi med tillämpad nytta? Det är några av frågorna som tas upp i rapporten "Så kan akademin skapa nytta i Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027".

Utvärderingar har visat att det många gånger saknas incitament för universitet och högskolor att agera projektägare i projekt för EU:s regionalfond. I EU:s nya programperiod 2021–2027 kommer regionala smart specialiseringsstrategier vara styrande för genomförandet av insatser inom Regionalfondens program. Det kommer därför att vara viktigt att de insatser som universitet och högskolor planerar att genomföra är i linje med och integrerade i det regionala arbetet med smart specialisering.

Mot bakgrund av detta har Tillväxtverket tagit beslut om att beställa en kunskapsbyggande rapport för att genomlysa utmaningar och möjligheter i universitet och högskolors roll i genomförandet av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027.

Uppdraget är att ta fram vägledande resonemang, kriterier och rekommendationer som kan bidra till en tydlig och relevant tolkning av begreppet tillämpad nytta. Syftet är att underlätta dels för universitet och högskolor att ta en aktiv del i arbetet med Regionalfonden 2021–2027, dels för Tillväxtverket och andra berörda aktörer att genomföra de operativa programmen.

Studien belyser följande frågor:

  • Vad avses med tillämpad nytta och hur kan det definieras i ett ERUF-perspektiv?
  • Hur kan kravet på att utgå från strategier för smart specialisering säkerställas i relation till universitet och högskolor?
  • Vilka roller bör universitet och högskolor ta i genomförandet av ERUF för att uppnå programmens syfte och mål?
  • Vilka hinder och möjligheter har universitet och högskolor att verka inom ERUF?
  • Hur bör ERUF användas för att stödja forskning och innovation (FoI) där universitet och högskolor är projektägare eller samverkanspart?

Så kan akademin skapa nytta i Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021–2027

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0346
ISBN:
978-91-88961-80-8
Årtal:
2021