Exchange between Austria and Sweden

In October 2019, the Austrian Digitalisation Agency, DIA and Tillväxtverket launched a joint initiative aiming to improve processes of digitalisation in Austria.

The initiative received funding from the European Structural Reform Programme (“SRSP Regulation”) and stretched over ten months, starting in October 2019 and ending in July 2020, and involved key stakeholders from both countries. The Action had a strong focus on learning together through sharing of knowledge, insights and experiences to provide Austrian stakeholders with valuable input on multi-level governance, support programmes and initiative that could support the country’s digital transformation. In January 2020, Swedish consultancy firm Ramboll was commissioned by DIA and Tillväxtverket to conduct a summarising study of the Action . The purpose of the study was to capture the process, results, key learnings and insights generated through the Action as well as to summarise the exchange between Austria and Sweden. As part of the study, Ramboll studied output reports and project documentation as well as conducted interviews with 15 stakeholders.

In Swedish

I oktober 2019 inledde den österrikiska digitaliseringsbyrån, DIA och Tillväxtverket ett gemensamt initiativ som syftar till att förbättra digitaliseringsprocesserna i Österrike. Initiativet fick finansiering från det europeiska strukturreformprogrammet (SRSP-förordningen) och sträckte sig över tio månader, med början i oktober 2019 och slutade i juli 2020, och involverade intressenter från båda länderna. Initiativet hade ett starkt fokus på att lära tillsammans genom att dela kunskap, insikter och erfarenheter för att ge österrikiska intressenter värdefulla insatser om flernivåstyrning, stödprogram och initiativ som skulle kunna stödja landets digitala omvandling.

I januari 2020 fick det svenska konsultföretaget Ramboll i uppdrag av DIA och Tillväxtverket att genomföra en sammanfattande studie av initiativet. Syftet med studien var att fånga processen, resultaten, viktiga lärdomar och insikter samt att sammanfatta utbytet mellan Österrike och Sverige. Ramboll studerade projektdokumentation och genomförde intervjuer med 15 intressenter.

SRSP Exchange between Austria and Sweden

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0338
ISBN:
978-91-88961-66-2
Årtal:
2020