Ge plats på scen – Kulturföretagen vill växa

Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa är en del av Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 och fokuserar på kulturella och kreativa företag. Rapporten visar att de har unikt starka möjligheter för tillväxt men också att de upplever sig möta större hinder än genomsnittet. 

De kulturella och kreativa företagen har jämfört med genomsnittet färre geografiska begränsningar och ser i större utsträckning sin huvudsakliga marknad som nationell och internationell.

Dubbelt så stor andel kulturella och kreativa företag anger att de exporterar jämfört med genomsnittet. Även små företag i de kulturella och kreativa näringarna agerar på en större marknad.

De kulturella och kreativa företagen upplever sig i högre grad än genomsnittet vara innovativa och digitaliserade. Deras digitala försprång syns särskilt inom kärnverksamheter som produktion och försäljning.

Kulturella och kreativa företag upplever många hinder för tillväxt och utveckling som större än vad genomsnittet gör. Det gäller särskilt olika hinder för internationalisering samt brist på tid för kärnverksamhet. Företagens negativa upplevelse av dessa hinder har ökat tydligt sedan förra gången undersökningen gjordes. I rapporten ger vi rekommendationer för hur dessa företag ska kunna växa.

Ge plats på scen! Kulturföretagen vill växa

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0275
ISBN:
978-91-88601-98-8
Årtal:
2019