Platsutveckling

Den här metoden handlar om skapa gemensamma bygdeträffar. Dessa träffar ökar förståelsen för olika perspektiv och handlingsutrymmen.

Illustration av gran

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Metoden kan användas för att fokusera på en plats eller en bygd i taget och för att snabbt identifiera vilka insatser som är viktiga och vilka som kan bidra till dem.
 • Genom att samla lokala aktörer, intresserade individer och representanter från kommun, region, länsstyrelse eller andra relevanta organisationer ökar förståelsen för olika perspektiv och handlingsutrymmen. Dessutom får de offentliga aktörerna bättre kunskap om hur förutsättningarna ser ut på olika platser. Att samlas gör också att man snabbare kan komma vidare och omsätta behov och idéer till handling.
 • Metoden lockar till ett högt deltagande eftersom det vid inbjudan inte finns några begränsningar för vad som kan bli resultatet av träffen. Allt är välkommet att komma upp till ytan, vilket gynnar engagemanget för fler. Detta kan dock vara en nackdel om man har ingången att vilja lösa specifika frågor eller fokusera på vissa områden. Då lämpar sig metoden inte lika bra.

Förutsättningar för att lyckas

 • En kompetent mötesledare som kan leda träffarna framåt och se till att alla får komma till tals utan att fastna i gamla konflikter.
 • Att redan ha en etablerad kontakt med någon på platsen underlättar planeringen och att inbjudan sprids till fler.
 • Avsätt tid för att följa upp de initiativ som skapas vid träffarna.
 • Budget för möteslokal, mat och eventuellt övernattning på platsen.

Steg för steg

Förbereda

 • Inventera platsen. Ta fram en faktagrund så att alla får samma bild av förutsättningarna som finns i bygden. Det kan handla om boende, företag, serviceutbud och transporter. Inventeringen ger tips om vilka frågor som kan vara aktuella och vilka aktörer som är viktiga att bjuda in till träffen.
 • Bjud in. Ta hjälp av någon med relationer till bygden så att så många som möjligt av dem som är drivande för utveckling på platsen bjuds in. Lägg tid på att förankra hos kommun, region och myndigheter som bjuds in så att den som kommer har kunskap och mandat att representera dem.

Genomföra

 • Genomför gemensamma bygdeträffar. Håll gärna träffarna över två dagar med gemensam övernattning och studiebesök för att hinna bygga relationer och skapa tillit. Under träffarna diskuteras inventeringen av platsen och vilka behov och möjligheter som finns. Deltagarna skissar direkt upp projektplaner där olika parter är aktiva utifrån sina respektive intressen och funktioner.
 • Coronaanpassning: Det personliga mötet är en av grunderna i metoden och om det går är fysiska möten att rekommendera. Finns det restriktioner för hur många som får träffas kan man ändå komma långt med platsbesök i mindre grupper och digitala workshops. Se till att ni har verktyg för att se och höra varandra och att kunna dela med er av idéer.

Sammanställa

 • Dokumentation och uppföljning. Skicka ut en utvärdering tillsammans med en enkel dokumentation av vad som hänt och information om de projektidéer som tagits fram.
 • Efter träffen börjar jobbet! Stäm av med projektledarna för de initiativ som skapats vid träffarna för att hjälpa till att föra arbetet vidare från idé till genomfört projekt. Hjälp till att koppla samman idéer och förmedla kontakter.
 • Skapa överblick. Kommer samma typ av frågor upp på flera platser kan det handla om strukturella problem som inte har sina lösningar på platsnivå.

Samarbetspartners

Den här metoden handlar om att samverka. Aktörer som kan vara viktiga att ha med är lokala nätverk som kan sprida inbjudan, kommunens och regionens tjänstepersoner och förtroendevalda, tjänstepersoner från länsstyrelse eller andra myndigheter som kan bidra med insatser eller finansiering. Allra viktigast är de lokala krafter som driver projekten vidare efter träffarna.

Uppföljning

 • Utvärdera hur deltagarna upplevt träffarna så att du kan skruva på upplägget inför nästa plats.
 • Kom ihåg att arbetet fortsätter efter träffarna. Skapa gärna en gemensam informationsplattform där alla kan följa hur det går för de initiativ eller projekt som startats.

Fördjupa dig

Hur gör andra? Länsstyrelsen Stockholm samlade aktörer ö för ö. I Stockholms skärgård samlade Länsstyrelsen Stockholm aktörer som tillsammans driver utvecklingen.

Tips på mötesmetoder. Hela Sverige ska leva har samlat tips för bra möten i sin servicebank.

Kontakt

Erika Holmgren
Tillväxtverket
08-681 92 36
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se