Pinpoint Sweden (Pipos)

Pipos är en digital plattform som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. På den har vi byggt tre tjänster där du genom geografiska data kan få reda på saker. Till exempel närheten till olika serviceplatser i landet och hur servicen skiljer sig från plats till plats i vårt land.

Serviceanalys

Vad kan jag göra i tjänsten?

Serviceanalys är en kartbaserad webbapplikation som ger möjlighet att enkelt få en överblick av var kommersiell service finns i landet. Du kan även se vilka områden som har bättre respektive sämre tillgänglighet till olika typer av kommersiell service. I applikationen kan du enkelt ta reda på hur långt befolkning och företag har till sin närmaste service. Du kan även simulera hur en nedläggning eller uppstart, av exempelvis en livsmedelsbutik, påverkar tillgängligheten till livsmedel för befolkningen och företagen som bor runt den aktuella platsen.

Vilka kan använda Serviceanalys?

Alla som jobbar inom offentlig sektor kan använda tjänsten.

Vad brukar Serviceanalys användas till?

I dag används Serviceanalys i alla möjliga sammanhang som rör kommersiell service inom offentlig förvaltning. Bland annat använder tjänstemän och politiker, som jobbar med kommersiell service, tjänsten för att enklare kunna bedöma och motivera behovet av olika stöd till kommersiell service. Data från tjänsten används också som underlag för nationella, regionala och kommunala plandokument och rapporter som rör kommersiell service.

Regionalanalys

Vad kan jag göra i tjänsten?

Med kartan som bas kan du på ett enkelt sätt göra geografiska urval av statistik till exempel demografi eller bilinnehav. Du kan även ta fram statistik över tillgänglighetsdata. Tillgänglighetsdata kan till exempel vara information om närhet till offentlig och kommunal service eller hur arbetsmarknaden ser ut i ditt närområde. Informationen i Regionalanalys sammanställs och presenteras i kartor, diagram och tabelldata.

Vilka kan använda Regionalanalys?

Alla som jobbar inom offentlig sektor kan använda tjänsten.

Vad brukar Regionalanalys användas till?

Syftet med Regionalanalys är att analysera och jämföra samhällsstatistik och hur tillgängligheten ser ut i olika geografiska områden runtom i Sverige. Det här kan du göra utan att vara låst till kommun- eller länsgränser och därigenom få ett brett kunskapsunderlag för framtida samhällsplanering.

Kontantanalys

Vad kan jag göra i tjänsten?

Kontantanalys har två vyer. Den ena vyn är till för datainlämning. Där lämnar banker och företag in uppgifter om sina kontantuttag och dagskasseställen. Uppgifterna innehåller information om geografisk placering av servicen och kompletterande uppgifter kring öppettider, avgifter och liknande.

Den andra vyn är för tillsyn. Via den granskar Post- och Telestyrelsen uppgifterna som bankerna och företagen lämnat in. Utifrån uppgifterna gör de analyser av hur långt befolkningen har till kontantuttag och dagskasseinsättning.

Vilka kan använda Kontantanalys?

Företag och banker som tillhandahåller kontantuttag och/eller dagskasseinsättning. Även Post- och Telestyrelsen använder tjänsten. De förstnämnda använder den i inlämningssyfte och de sista i granskningssyfte.

Vad brukar Kontantanalys användas till?

Enligt 9 kap. 3 § lagen (2010:751) om betaltjänster tillåts endast en liten andel av befolkningen ha längre än 25 kilometer till närmaste kontantuttag/dagskasseinsättning. De uppgifter som lämnas in i Kontantanalys används för att mäta hur de här kraven efterlevs. I Kontantanalys kan Post-och Telestyrelsen, som är de som ska utöva tillsynen, göra beräkningar på hur väl kraven uppnås. Inlämningen och tillsynen görs två gånger per år.