Mental karta

En mental karta är en undersökning om platser och attityder till dem. Den skapar förståelse kring synen på en kommun eller region och dess orter samt relationen mellan dem. Flera av orterna kan till exempel ha en tradition av en stark egen identitet, vilket upplevs som ett hinder i utvecklingsfrågor.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • En mental karta visar skäl till besök, rörelsemönster, fysiska eller känslomässiga gränser i området, landmärken, stolthet och synen på kommunen eller regionen, både som geografi och organisation.

Förutsättningar för att lyckas

 • Det behövs en detaljerad intervjuguide och kartor. Intervjuerna kan genomföras av vem som helst i organisationen eller av en extern processledare. Det är viktigt med noggranna instruktioner för sammanställning av resultatet. Dra gärna nytta av pågående lokala evenemang för att hitta intervjupersoner.
 • En person med kompetens inom geografiska informationssystem (GIS)- behövs för genomförandet, samt en kommunikatör med god lokalkännedom. Det är även värdefullt med kompetens inom analys och samhällsplanering.

Steg för steg

Metoden undersöker hur människor uppfattar och använder sitt närområde och omfattar följande delar:

 • Synen på kommunen eller regionen som geografisk yta.
 • Synen på orterna i förhållande till kommunen eller regionen som helhet.
 • Synen på kommunen eller regionen som organisation.

Förbereda

 • Ta fram en intervjuguide. Den bör omfatta frågor om besöksmål, stråk, barriärer, landmärken och distrikt. Guiden kan även innehålla kompletterande mjuka frågor om attityder, stolthet och synen på sin kommun eller region samt synen på kommunen eller regionen som organisation. Till intervjuguiden följer även en karta som intervjun utgår ifrån.
 • Förankra inom organisationen och samordna gärna med kommunens eller regionens kommunikationschef. Det behövs för att säkerställa informationsspridning om arbetet pågår i rätt tid och i lämpliga kanaler.

Genomföra

 • Genomför intervjuer på olika platser med slumpvis utvalda deltagare (räkna med cirka 200 intervjuer).
 • Låt varje intervjuperson ringa in och peka ut platser på en karta samt berätta om dessa.
 • Genomför ytterligare särskilt riktade intervjuer för att urvalet blir representativt och inkluderar exempelvis ungdomar och utrikes födda.

Sammanställa

 • Sammanställ och analysera underlaget från intervjuer och kartor i Excel.
 • Illustrera materialet med stöd av GIS (geografiskt informationssystem) för att ta fram kartunderlag som visar målpunkter, stråk, barriärer, landmärken och distrikt.
 • Underlaget kan sedan användas för att ge djupare kunskap när utvecklingsfrågor ska diskuteras med såväl medborgare som, tjänstepersoner och politiker.

Samarbetspartners

Genomförarbetet tillsammans med invånare och extern kompetens. Resultatet kan sedan delas med näringsliv, byalag och andra myndigheter.

Uppföljning

 • Metoden är lätt att återupprepa med jämförbara resultat eftersom det går att återanvända intervjuguiden. Det nya resultatet kan sedan jämföras med tidigare utfall av den mentala kartan. Efter genomförande av den mentala kartan, presentation och tillämpning av resultatet kan medborgarnas delaktighet och inflytande mätas med hjälp av exempelvis SCB:s medborgarundersökning.

Kontakt

Maria Engström
Tillväxtverket
08-681 65 96
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Anita Sandell
Tillväxtverket
08-681 65 80
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Andreas Gylling
Kramfors kommun
0612-808 18
andreas.gylling@kramfors.se