Stegvist arbetssätt

Komplexa och sammansatta problem kräver ett stegvist arbetssätt genom små steg framåt, ett lärande och ibland cirklar tillbaka. Kunskap och insikter skapas steg för steg och kan förändras när ny kunskap uppstår.

Illustratin av kuber i en cirkel

Förståelsen för olika perspektiv växer fram genom interaktion, lyssnande och samtal. Samarbetet, känslan av delaktighet och medbestämmande hos deltagarna ökar genom att arbetssättet är tillåtande, utforskande och inkluderande, där det är tillåtet att misslyckas. Det här verktyget bygger på generella metoder för ett målstyrt arbete.

Bruksanvisning

För att? Skapa förutsättningar för ett stärkt landsbygdsperspektiv i
verksamheten.

När? Verktyget beskriver ett stegvist arbetssätt, som används genom hela
processen av ett arbete för att stärka landsbygdsperspektivet i en verksamhet.

Hur? Genom att följa de olika stegen och arbeta målstyrt.

Vem? Den som vill jobba målstyrt, planerat och strategiskt för att stärka
landsbygds­­perspektivet i verksamheten.

Stegvis arbetssätt - gör så här

Steg 1: Medvetenhet

Gör en analys av hur synligt landsbygdsperspektivet är i er verksamhet. Behöver du kompetens och inspiration på vägen, ta del av till exempel något av verktygen Landsbygdsbarometern eller Slipa dina geografiska glasögon.

Integrering som metod för att värna om ett visst perspektiv i en verksamhet bygger på en mycket grundläggande tanke: att det är du som är expert inom ditt område som också är mest lämpad att utveckla och integrera ett landsbygdsperspektiv genom att utveckla det du arbetar med. En grundläggande analys av hur era frågor knyter an till livskraftiga landsbygder är därför ett centralt första steg.

Frågor som hjälp på vägen

 • Hur bidrar vårt arbete till att stärka förutsättningarna för
  livskraftiga landsbygder?
 • Hur berör vår verksamhet landsbygder?
 • Vilka geografier berörs och vilka geografier berörs inte?

Steg 2: Processkartläggning

Identifiera i vilka processer – i vilka av era arbetsuppgifter, projekt eller sakområden – ett landsbygdsperspektiv behöver integreras. Behöver du kompetens och inspiration på vägen, ta del av till exempel verktyget genomlysning av processer. Som vi tidigare nämnt handlar integrering både om att tänka och att göra. För att det ska bli av är det centralt att ni har en idé om inom vilka av era arbetsuppgifter ni behöver ha landsbygdsperspektiv.

Frågor som hjälp på vägen

 • Hur bidrar ditt arbete till att tillgodose livskraftiga landsbygder?
 • Hur berör de frågor du arbetar med landsbygder?
 • Vilka geografier berörs och vilka geografier berörs inte?
 • I vilka arbetsprocesser kan vi integrera ett landsbygdsperspektiv?

Steg 3: Roll- och ansvarsfördelning

Bestäm vem som ansvarar för vad – skapa ett ägandeskap för att säkra integrering av ett landsbygdsperspektiv i arbetet. Strateger, kommunikatörer, projektmedarbetare, tjänstepersoner, projektledare, samarbetspartners och chefer måste alla ta ett ansvar för att integrera ett landsbygdsperspektiv utifrån sina olika perspektiv, roller och uppdrag.

Frågor som hjälp på vägen

 • Vem ansvarar för att landsbygdsperspektivet integreras i de processer som identifierades i steg 2?

Steg 4: Målstyrt arbete

Skapa kopplingar och en logik mellan mål och verksamhet. Behöver du kompetens och inspiration på vägen, ta del av vägledningen om verksamhetslogik hos Ekonomistyrningsverket. Planera arbetet utifrån vad ni vill uppnå. Sätt mål, gärna specifika, mätbara och tidsatta. Följ upp arbetet, utvärdera och dra nytta av lärdomar.

Frågor som hjälp på vägen

 • Vilket problem ska vi lösa och varför?
 • Vad ska vi uppnå, vilket tillstånd? Vilka effekter vill vi se?
 • Hur skapar vi en förändring i riktning mot det önskade tillståndet?
 • Vilka är målgrupperna för förändringen?
 • Hur vet vi att vi har uppnått målet? Vad indikerar det och hur mäter vi det?

Steg 5: Kunskaps- och verktygslåda

Identifiera ert behov av kunskap och ta del av verktygslådan med metoder för att fånga upp och beakta ett landsbygdsperspektiv i er verksamhet. När du identifierat i vilka processer du ska integrera ett landsbygdsperspektiv och när din roll i respektive process är tydlig, behöver du identifiera vilken kunskap du behöver om förutsättningar och förhållanden i landsbygder. Viss kunskap har du säkert – annan kan behöva tas fram eller hämtas in.

Frågor som hjälp på vägen

 • Vilken kunskap om förutsättningar och förhållanden i landsbygder behövs i olika processer?
 • Vilken kunskap finns redan?
 • Vilken kunskap behöver ni skaffa?

Steg 6: Integrering och införande

Integrera kontinuerligt ett landsbygdsperspektiv i organisationens verksamhet:

 • utifrån medvetenheten ni utvecklat i steg 1
 • i de processer ni identifierat i steg 2
 • utifrån er roll som beskrivits i steg 3
 • utifrån ett målstyrt arbetssätt i steg 4
 • med hjälp av den kunskap och verktyg ni fått i steg 5
 • genom uppföljning och utvärdering i steg 7

Steg 7: Uppföljning och utvärdering

Efter att resultaten följts upp, analyserats och utvärderats kan uppsatta mål och därefter arbetssätt och vägval förfinas för ännu bättre träffsäkerhet i verksamheten. Behöver du kompetens och inspiration på vägen, ta del av Ekonomistyrningsverkets vägledning om Planering och uppföljning.