Strategi som lyfter storstans skärgård

Stockholmsregionen är inte bara ett storstadsområde. Med drygt 160 000 invånare utanför tätorterna har regionen landets tredje största landsbygdsbefolkning. För att stärka landsbygds­perspektivet har Region Stockholm tagit fram en särskild strategi för landsbygd och skärgård.

– Skärgården är vår glesbygd. Vi vill ha fler åretruntboende på öarna, säger Tove Ellingsen, regionplanerare.

Två kvinnor sitter med dator vid sjökant

Region Stockholm har, i likhet med andra regioner, en regional utvecklingsplan. Där finns avsnitt om länets landsbygder och skärgårdsområden, men regionen har även tagit fram en särskild landsbygds- och skärgårdsstrategi som knyter an till utvecklingsplanen.

Uppe på bordet nästan varje dag

– Det är geografiska områden med helt andra utmaningar än i städerna. Därför behövs en särskild strategi som fördjupar landsbygdsfrågorna, säger Tove Ellingsen, regionplanerare vid Region Stockholm.

Hon använder både utvecklingsplanen och strategin så gott som dagligen i sitt arbete. Landsbygds- och skärgårdsstrategin är ett nytt sätt för Region Stockholm att jobba med landsbygdsfrågor. Den ska ses som ett fördjupande och kompletterande dokument till den regionala utvecklingsplanen. Strategin gör det tydligare hur regionen ska jobba med landsbygdsrelaterade frågor samtidigt som den är vägledande för kommuner och andra aktörer.

– Frågorna prioriteras på ett helt annat sätt än tidigare. Politiken är jätteengagerad, det är roligt, säger Tove Ellingsen.

Samma utmaningar som alla landsbygder

I strategin, liksom i den regionala utvecklingsplanen, finns fyra insatsområden. Till varje finns delstrategier som kan handla om bebyggelsestruktur eller kollektivtrafik på vatten och på land.

Kopplad till landsbygds- och skärgårdsstrategin finns också ett handlingsprogram med aktiviteter som Region Stockholm förfogar över, till exempel hälso- och sjukvårdsfilialer, bredband eller kollektivtrafik.

Även Stockholms skärgård brottas med typiska landsbygdsutmaningar som åldrande befolkning, begränsad arbetsmarknad och svårigheter för året-runt-boende att hitta permanentbostäder till rimliga priser, när fastigheterna säljs dyrt som fritidsbostäder till dem som inte ha för avsikt att bo på öarna.

– Region Stockholm är speciell med både storstaden och många som bor utanför tätorterna. Strategin är viktig att ha i ryggen. Den gör det tydligt vad vi ska jobba för, säger Tove Ellingsen.

Om Region Stockholms landsbygds- och skärgårdsstrategi

Strategin togs fram 2018 i samverkan mellan regionala och lokala aktörer, förutom Region Stockholm bland andra länsstyrelsen i Stockholm, landsbygds- och skärgårds­kommunerna, LRF, Skärgårdsstiftelsen, Stockholm Archipelago och civilsamhället. Den är regionövergripande och fungerar som ett vägledande dokument för såväl regionen som för övriga aktörer. I strategin finns fyra insatsområden:

  • förbättra tillgängligheten,
  • utveckla attraktiva och livskraftiga lokalsamhällen,
  • stärka det lokala näringslivet, och
  • utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Till landsbygds- och skärgårdsstrategin finns ett handlingsprogram kopplat.

Om regionala utvecklingsstrategier

Alla regioner i Sverige har en regional utvecklingsstrategi (RUS). Den ska vara en samlad strategi för det regionala tillväxtarbetet i ett eller flera län och utarbetas i samverkan mellan kommuner, region, länsstyrelse och andra berörda statliga myndigheter.

Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för bland annat regionala struktur­fondsprogram. Region Stockholm har istället en regional utvecklingsplan, RUFS 2050, som dock är antagen som en regional utvecklingsstrategi. Den skiljer sig delvis från andra regionala utvecklingsstrategier, genom att till exempel ha med regionala utvecklingskartor för fysisk planering.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Tove Ellingsen
Region Stockholm
08-123 144 33