Sju kommuner har nu gemensam röst

De sju kommuner som utgör Umeåregionen har tagit fram en gemensam strategi för landsbygdsutveckling.

– Nu när alla är överens om vad vi ska satsa på blir det en kortare process att börja jobba tillsammans, säger Lisa Andersson Lindberg, Umeåregionen.

Umeåregionen ska inte förväxlas med Region Västerbotten. Umeåregionen är en arbets­marknads­region där människor i hög utsträckning rör sig över kommungränserna för arbete, utbildning och fritid. Det är också ett samarbete mellan de sju kommunerna och syftar till att utveckla både regionen och de kommunala verksamheterna. Samarbetet bygger på frivillighet, demokratisk förankring och konsensus.

– Det ska inte vara någon överbyggnad, utan det som händer, sker i samarbete mellan kommunerna, säger Lisa Andersson Lindberg, kanslichef och den enda anställda på Umeåregionen.

Att ta fram en gemensam strategi för landsbygdsutveckling var ett naturligt led i att utveckla samhället, näringslivet och infrastrukturen i Umeåregionen.

– Om man har ett EU-perspektiv på våra kommuner är allt utom städerna Umeå och Örnsköldsvik landsbygd, säger Lisa Andersson Lindberg.

Ja, Örnsköldsvik är med i Umeåregionen

Umeåregionen är ett samarbete om arbetsmarknad. Det formaliserades 1993 av Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå, Vindelns och Vännäs kommuner. Sedan 2013 är Örnsköldsviks kommun en del av samarbetet.

Umeåregionen Länk till annan webbplats.

Vi behövde ett tydligare "vi"

Hon har tillsammans med sju tjänstepersoner, en från varje kommun, arbetat i den arbetsgrupp som under ett par års tid tagit fram strategin, ett arbete som blev både långvarigt och givande.

– Vi behövde få ett samlat grepp om vad som utmärker just våra landsbygder och mer kunskap, ett tydligare ”vi” helt enkelt, säger Jennie Bergvall Kalén, utvecklingsstrateg vid Umeå kommun.

Det var en lång och krävande process. Genom de diskussioner arbetsgruppen hade, liksom några vändor med kommunchefer och politiker, framträdde med tiden en alltmer enad röst i strategin. Idag är den en plattform att utgå från och en guide för kommunernas samarbete för att utveckla regionen.

– När det gäller utlysningar vi vill söka, kan vi ha den som utgångspunkt, eftersom vi vet att alla är överens om vad som står där. Det blir en kortare process, säger Lisa Andersson Lindberg.

Alla sju kommuner står bakom strategin

Strategin för landsbygdsutveckling har antagits av alla sju kommuner. Umeåregionens dokument är dock underordnat kommunernas egna.

– Den som läser Umeå kommuns landsbygdsprogram och sedan Umeåregionens strategi ser snabbt att det är samma saker som är viktiga. Strategin går helt i linje med kommunens egna mål för landsbygdsutveckling, vilket ger ännu mer kraft i vårt arbete, säger Jennie Bergvall Kalén.

Strategin tar upp åtta tematiska områden. Ett är bygga och bo, ett annat är infrastruktur. Området attraktivitet och attityder problematiserar den urbana normen och betonar vikten av att komma ifrån stereotypa föreställningar om landsbygder. Det handlar också om att landsbygder och städer behöver varandra och att utvecklingen sker i en växelverkan mellan de båda.

– Många associerar lätt landsbygdsutveckling med att bygga badtunnor eller samlas kring midsommarstänger, men det handlar faktiskt om att utveckla samhället, säger Lisa Andersson Lindberg.

Umeåregionen är redan igång med sitt första konkreta initiativ, med strategin i ryggen.

– Vi jobbar med en ansökan om att bilda Leader-område tillsammans med aktörer från ideell och privat sektor. Vi har grunden i vad vi som kommunorganisation tycker är viktigt, vilket är en positiv effekt av strategiarbetet, säger Jennie Bergvall Kalén.

Tips för att göra en gemensam strategi

Definiera

Vad menar ni med strategi? Är den ett internt stöd för kommunerna eller ett utåtriktat dokument som bjuder in till önskelistor och höga förväntningar?

Vad menar ni med landsbygd? Många kommuner är landsbygdskommuner. I Umeåregionen är det ur EU-perspektiv endast städerna Umeå och Örnsköldsvik som inte är landsbygd.

Tänk igenom ägandeskapet

Umeåregionens strategi är en guide i hur kommunerna kan tänka och resonera, men är inte juridiskt bindande. Kommunernas egna strategier står över den gemensamma.

Processen lika viktig som dokumentet

Umeåregionen hade en arbetsgrupp bestående av en person från varje kommun. Allt i dokumentet har diskuterats och jobbats om några varv.

Förankra under arbetets gång

Tillgängligheten till ledande politiker ser olika ut i kommunerna. Umeåregionens strategi för landsbygdsutveckling stämdes löpande av kommuncheferna som i sin tur förankrade med politiken i den egna kommunen.

Låna goda exempel

Även Umeåregionen letade runt, tittade på andra kommuners utvecklingsdokument och tog det som passade. Den som vill låta sig inspireras Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi är mer än välkommen att göra det.

Om strategin för landsbygdsutveckling

Avsikten är att peka ut områden där kommunerna i Umeåregionen kan samarbeta och samverka för att med gemensamma krafter utveckla Umeåregionens landsbygder så att den gagnar medborgare, näringsidkare och besökare.

Strategin är indelad i åtta temaområden:

  • Bygga och bo
  • Lokal offentlig service
  • Lokalt näringsliv
  • Besöksnäring
  • Infrastruktur
  • Kultur och fritid
  • Lokalt ledd utveckling
  • Attraktivitet och attityder

Landsbygdsutvecklingsstrategi Umeåregionen Länk till annan webbplats.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Jennie Bergvall Kalén
Umeåregionen
090-16 14 74