Samverkan lyfter industrin i Norra Mellansverige

“Ensam är stark” stämmer inte in på regionerna i Norra Mellansverige. Här har samarbetet mellan Dalarna, Gävleborg och Värmland lett till en gemensam strategi för industriell omställning.

Carina Åkerberg, strateg på Region Gävleborg är en nyckelperson i samarbetet mellan de tre industriregionerna. Tillsammans såg de industrins utmaningar. Kompetensutveckling, hållbarhet och innovation var några av dem. De tre regionerna ligger inte bara nära varandra geografiskt utan är också lika sett till invånarantal, arbetsmarknad och inkomstnivå.

- Det är verkligen så att “ett plus ett blir tre” här. Sverige är ett ganska litet land men samtidigt framgångsrikt. Vi har tittat på hur vi jobbar med “laget Sverige”, säger Carina Åkerberg.

De utmaningar som industrin i de tre regionerna står inför liknar varandra. Det som måste lösas är att det finns en låg innovationskapacitet i små och medelstora företag, en bristande matchning mellan arbetskraftsutbudet och företagens kompetensbehov samt låga utgifter och investeringar inom forskning och innovation. De små och medelstora företagen i regionen har dessutom en låg grad av internationalisering samtidigt som de verkar på en global marknad. De tre regionerna hade också en bristande strategisk samordning och styrning som gjorde det svårt att hamna rätt.

- Vi var till en början väldigt ambitiösa. Vi behövde bli konkreta och komma ner på en mer intressant nivå för de som ska följa ramverket. Vi insåg att våra tre regioner hade samma utgångspunkt och samma mål. Då kunde vi landa i sex insatsområden som vi skulle fokusera på utifrån de utmaningar våra industriföretag står inför.

Målet med samarbetet över regiongränserna är den gemensamma strategin med utgångspunkter för hur de tre regionerna kan stärka industrin i hela Norra Mellansverige.

- Strategin för industriell omställning bygger på de erfarenhetsutbyten som vi haft inom och mellan våra regioner och med olika företagsfrämjande aktörer, säger Carina Åkerberg. Det är viktigt för oss att stötta industriföretagen så att de kan fortsätta vara konkurrenskraftiga och det måste de vara på ett hållbart sätt.

Att ha konkreta mål och en handlingsplan är viktigt för att nå resultat. Att arbeta över regiongränser kan vara svårt, krävande och det gäller att alla drar åt samma håll.

- Tanken med strategin är att den ska utmynna i konkreta handlingsplaner. Det måste finnas ett ramverk som alla kan följa. Vi kommer att fortsätta att titta på hur kan vi göra det tillsammans.

Om projektet

  • Projektet ”Smart industri i Norra Mellansverige II” pågick från januari 2019 till mars 2021 och finansierades genom uppdraget Smart industri i regionerna - en del av Smart industri, Sveriges nyindustrialiseringsstrategi.
  • Samarbetet mellan Dalarna, Gävleborg och Värmland har lett till en gemensam strategi för industriell omställning.
  • Nästa steg är att konkretisera strategin i regionala handlingsplaner så att det finns ett ramverk som är enkelt att följa.