Regionen låter fler röster höras i planer

När Region Jämtland Härjedalen tog fram en ny regional utvecklingsstrategi var det viktigt att ge strategin en bredare förankring. "Drömmen var att inte bara prata om samverkan, utan att ta ytterligare ett steg. Samhandling handlar om att göra saker tillsammans och arbeta mot en gemensam målbild", säger Maria Kumpula, Region Jämtland Härjedalen.

Utvärderingen av den tidigare utvecklingsstrategin hade visat att flera aktörer inte såg målen som tillräckligt inkluderande och att målen heller inte tog hänsyn till hela länet eller till platsers olika förutsättningar. Det ville regionen ändra på. Lösningen blev att använda metoden samhandlingstrappan – en modell med fyra trappsteg.

Det här är de fyra stegen

  1. Se och hör
  2. förstå
  3. vill
  4. gör

– Det första steget ”se och hör” är det viktigaste om man verkligen vill förstå varför näringslivsstrukturen ser ut som den gör i länet och höra vad aktörerna och medborgarna tycker, säger Maria Kumpula, som var ansvarig för revideringen av den regionala utvecklingsstrategin.

Kommuner, näringslivsorganisationer, hembygdsförbundet Heimbygda, det sydsamiska kulturcentret Gaaltije och ytterligare några aktörer bidrog genom 14 olika projekt till att lyssna in röster från alla delar av länet.

– Vi märkte att nya värderingar kom in. Tidigare hade vi uppfattat drivkrafterna bakom regional utveckling som hårda investeringar och ekonomisk tillväxt, men nu pratade man om hållbar utveckling och människors livsval. Det var inte bara kopplat till jobb, utan mer till platsen där man vill bo och skapa sig en tillvaro, säger Maria Kumpula.

Tänkte nytt istället för att revidera

Att lyssna in stort och brett och ta hjälp av andra aktörer gjorde att regionen fick legitimitet för nästa steg i trappan – ”förstår”. Ett fyrtiotal personer från Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet och Länsstyrelsen Jämtlands län samlades och utgick från att de skulle byta ut formuleringar och uppdatera den gamla strategin.

– Till slut var det någon klok person som frågade om vi inte skulle tänka helt nytt. Då blev det tydligt för oss alla att vi inte kunde sy om kejsarens nya kläder längre, säger Maria Kumpula.

Analysfasen visade också att det samiska perspektivet, liksom de kreativa och kulturella näringarna bättre behövde komma in i arbetet med strategin.

– Vi på regionen och länsstyrelsen är vana att ta fram styrdokument, men inte lika vana att jobba i processer. Nu förstod vi att det är processen som skapar tilliten och engagemanget, säger Maria Kumpula.

Vill är ett viktigt ord för regional utveckling

Efter att ha lyssnat och förstått blev det allt tydligare för de inblandade tjänstepersonerna att det tredje trappsteget ”vill” skulle ha en avgörande betydelse för det fortsatta arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Gruppen gjorde ett omtag och började med att skapa en målbild.

På det fjärde och högsta trappsteget ”gör” ser regionen bland annat över strukturen för utvecklingsmedel och möjligheterna att samordna olika finansieringsformer för att bygga en bättre regional kapacitet.

– Det finns ett stort engagemang för arbetet från aktörer som inte tidigare har varit närvarande på samma sätt, säger Maria Kumpula.

Det finns en kraft i nya perspektiv

Samhandlingstrappan används i olika processer, även nu när Region Jämtland Härjedalen tillsammans med andra aktörer bygger vidare på det nya systemet för regional utveckling, där olika aktörer ska hitta sina roller och uppdrag i stöd- och innovationssystemet.

– Det krävs mod i alla steg för att jobba så här. Mod från politiker och chefer, mod att bjuda in brett och mod att släppa kontrollen och ta in den information vi fick under det första trappsteget.

I början hörde Maria Kumpula invändningar om att det inte skulle fungera och att det första trappsteget riskerade att resultera i en enda lång önskelista, men själv har hon aldrig tvivlat eller slutat tro på kraften i att lyssna in så många röster och perspektiv som möjligt.

– När det gäller regional utveckling behövs ett gemensamt jobb, där vi synliggör strukturer och behov och pratar med varandra utifrån våra olika roller och uppdrag. Då kan vi på ett smart sätt nyttja all den kapacitet som finns i länet för utveckling.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Maria Kumpula
Region Jämtland Härjedalen
063 14 66 26