Promenad utvecklar orter i Varberg

Promenader är första stegen till strategier för att utveckla orterna i Varberg. Politiker, tjänstepersoner och representanter från bygderna bildar arbetsgrupper, men hela bygden bjuds in till stormöte för bygdens utveckling. "Det ger så mycket energi att jobba på det här sättet", säger Ulrika Rylin, Varbergs kommun.

Man och barn gör "high five" vid grill i skogen

Det började med att Varbergs kommun ville ta fram ett dokument för utveckling av de mindre orterna och ta fram en framtidsbild för respektive ort. Dokumentet behövde innehålla en analys över ortens förutsättningar och styrkor, men också de utmaningar och lösningar som finns i respektive ort eller bygd.

– Det handlar inte bara om att platsen har en kyrka eller ett naturområde, utan vi ville fråga dem som bor där. Föreningslivet, kulturen och näringsverksamheten påverkar på olika sätt i olika orter, säger Ulrika Rylin, utvecklingsstrateg i Varbergs kommun.

Hunnestad och Gödestad satsar på bredband och lekplats

I stället för att bygderna tar fram lokala utvecklingsplaner, som riskerar få karaktären av en önskelista som kommunen har svårt att hantera, ville Varbergs kommun att ortsutvecklings­strategierna skulle vara kommunens dokument. Hittills har kommunstyrelsen antagit två och två andra är på ingång.

– Kommunen ensam har inte rådighet över särskilt mycket i landsbygder, så strategin måste tas fram i samverkan med orterna. I de åtgärder och lösningar vi identifierar står det vad bygden med stöd av kommunen ska göra eller vad kommunen i samverkan med Trafikverket ansvarar för.

I de två orter som redan har beslutade strategier pågår till exempel utbyggnad av bredband i Hunnestad, medan Gödestad fått en ny lekplats – åtgärder som finns med i strategierna.

Genom att politiker är med i arbetsgrupperna landar frågorna i en politisk kontext. Intresset för att vara med i grupperna har varit stort, inte minst från politikernas håll.

– Det har varit huggsexa om att få vara med, säger Ulrika Rylin.

Uppskattade stormöten på varje ort

Arbetsgruppernas jobb börjar med en byapromenad på aktuell ort. Politiker, tjänstepersoner och företrädare för bygden eller orten – ofta två i varje kategori – gör en gemensam tur till fots då de tittar på områden och parkeringsplatser, pratar om farliga vägar eller om vilka delar av byn som ses som attraktiva och inte.

– Byapromenaden är en metod som vi även använder i andra sammanhang, till exempel när vi skulle bygga en ny station i Värö, säger Ulrika Rylin.

Stormötena är en annan höjdpunkt i strategiarbetet. Invånarna på orten samlas tillsammans med politiker och anställda från kommunen för dialog och diskussion. I fokus står ortens styrkor, utmaningar och återkoppling på de åtgärder och förslag som lämnats av arbetsgruppen.

– Det är inget möte där vi står och presenterar, utan en workshop där politiker, tjänstemän och invånare diskuterar i blandade grupper. Tanken är att det ska vara kreativt. Vi bjuder på gofika och träffas på den ort som strategin handlar om.

Såväl medborgare som politiker har hittills varit väldigt nöjda med sättet att arbeta.

– Det här är ett verktyg i politikens verktygslåda och något vi kan göra på fler orter, säger Ulrika Rylin.

Varberg tipsar om strategi för ortsutveckling

Faktainsamling och ortsanalys

Kommunen tar fram fakta om orten, till exempel befolkning, historia, näringsliv och landskap.

Byapromenad

Två politiker (en från majoriteten och en från oppositionen), två tjänstepersoner och två eller tre personer utsedda av den lokala samhällsföreningen promenerar tillsammans. På så sätt får politiker och tjänstepersoner en bild av orten och dess förutsättningarna för utveckling.

Framtidsbild

Ett förslag till framtidsbild tas fram i den arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och ortsrepresentanter som promenerat tillsammans. Arbetsgruppen sammanställer ett förslag till ortsutvecklingsstrategi.

Stormöte

Arbetsgruppen presenterar förslaget för bygden på ett stormöte som hålls i aktuell ort. Invånarna kommer med synpunkter och jobbar tillsammans med politiker i workshop för bygdens utveckling.

Kommunen antar strategin

Kommunstyrelsen antar ortsutvecklingsstrategin.

Åtgärdslista

Arbetsgruppen tar fram en åtgärdslista för att nå målen i strategin. Samhällsföreningen fyller en viktig funktion i förankringen av strategiernas åtgärdsförslag.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Ulrika Rylin
Varbergs kommun
0708-72 29 44