Ortsutveckling skapar lokal stolthet

Genom att utlysa pengar för ortsutveckling når och engagerar Kramfors kommun alla delar i kommunen. Samtidigt får lokala föreningar och grupper möjlighet att påverka utvecklingen på den egna orten. "Det finns så mycket stolthet för den egna bygden, som vi vill stötta och lyfta fram", säger Malin Svanholm, kommunstyrelsens ordförande.

Tre personer sitter vid datorer

Kramfors kommun ligger i Ångermanland i Västernorrlands län. Den är känd för bland annat världsarvet Höga kusten och för sin industrihistoria, med den för Sverige betydelsefulla händelsen i Ådalen 1931. Kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm och utvecklingssekreterare Andreas Gylling berättar om både demografiska utmaningar och styrkan i att jobba för en relativt liten kommun med många engagerade medborgare.

Att kommunen en gång bestod av sju mindre kommuner syns bland annat i kommunens landsbygdsråd där alla kommundelar finns representerade. Det märks också när Malin Svanholm och Andreas Gylling pratar om hur nöjda de är över den geografiska spridningen bland de som sökt medel för ortsutveckling. Totalt kom 17 ansökningar in i den första ansökningsomgången.

– Det är skönt att se att föreningarna är spridda över hela kommunen, säger Malin Svanholm.

Landsbygdsrådet tog fram riktlinjer

Inför utlysningen tog kommunen och Landsbygdsrådet tillsammans fram en inriktning för prioritering av pengarna. Det var ett sätt att öka inflytandet för medborgarna, samtidigt som det förenklade politikernas beslut om vilka projekt som skulle få del av de avsatta medlen.

– Det är jätteroligt att se vilka idéer som finns. Vi har fått ansökningar om allt från grillplatser till satsningar på digitalisering, säger Malin Svanholm.

Förutom förankringen i Landsbygdsrådet har de medborgardialoger som Andreas Gylling och hans kollegor jobbat med under många år varit viktiga. Dialogerna har både väckt engagemang hos medborgarna och lett till konkreta insatser i kommunen.

– Det här blev ett naturligt sätt att arbeta vidare på den modellen. Ju närmare individen man lägger saker, desto större effekt får det, säger Andreas Gylling.

Satsar på barn, unga och föreningar

Medlen för ortsutveckling är en insats som politikerna prioriterat i kommunens mål- och resursplan för 2021. En miljon gick till förebyggande insatser för barn och unga och en annan miljon till föreningsstöd under pandemin. Kommunen satsade även pengar på bland annat kulturupplevelser för barn. Kvar blev 1,5 miljoner kronor till ortsutveckling.

– Nu vid första beslutet delade vi ut ungefär 1,2 miljoner kronor och avsatte drygt 300 000 kronor till höstens ansökningsomgång, säger Malin Svanholm.

Tips till dig som vill arbeta med ortsutveckling

1. Bygg upp tillit och håll en tydlig dialog med bygderna!

I Kramfors kommun har man länge jobbat med medborgardialoger och samverkan med näringsliv och ideell sektor för att utveckla hela Kramfors kommun.

2. Sätt inget tak för ansökningar!

Genom att sätta ett tak för hur mycket en förening kan ansöka om, riskerar kommunen att kväsa idéer och gå miste om välskrivna ansökningar som kan leda till något bra.

3. Samarbetet inom kommunen måste fungera!

Ett nära samarbete inom organisationen är viktig både mellan politiker och tjänstepersoner, men också inom och mellan förvaltningar. En ansökan kan beröra många delar av kommunorganisationen. Att låta fler enheter och förvaltningar bidra med kompetens och prioritera bland ansökningar ger en bättre helhet utifrån bygdernas engagemang och drivkraft.

4. Var modig!

Ta fram inriktningen av medel för ortsutveckling tillsammans med ett landsbygdsråd. Det skapar delaktighet och inflytande och leder till en mer livskraftig kommun.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Andreas Gylling
Kramfors kommun
0612 808 18