Matsamarbete kan ge fler jobb i väst

Resurscentret Lokalproducerat i Väst ger livsmedelsproducenter råd, stöd och kontakter i Västra Götaland. Initiativet startade för snart 15 år sedan av länsstyrelsen och regionen tillsammans och är ett av flera exempel på ett fungerande samarbete mellan de två organisationerna för att utveckla länet.

I Västra Götaland är länsstyrelsen och Västragötalandsregionen vana att jobba tillsammans sedan 20 år tillbaka. När det nya länet bildades genom att slå ihop flera mindre län uppstod en rad utmaningar att ta itu med. Dit hörde till exempel dubbelarbete eller olika projekt med samma eller liknande syften. Ett sätt att hantera problemen var att utveckla samarbetet mellan regionen och länsstyrelsen.

– Vi har ett försprång i och med att vi bildades som storlän och såg behovet av samarbetsformer för att lyckas med sammanslagningen, säger Lena Björkqvist vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Vinst att jobba långsiktigt och inte i projekt

Lena Björkqvist jobbar med landsbygdsutveckling och sitter tillsammans med Berit Mattsson från Västra Götalandsregionen i styrelsen för resurscentret, som kan beskrivas som en plattform och en samverkansstruktur för småskaliga livsmedelsproducenter i länet. De tecknar bilden av ett smidigt och välfungerande samarbete kring landsbygds- och företagsutveckling.

– En bärande tanke har varit att undvika de tillfälliga projektens problem med pengar som tar slut och istället arbeta långsiktigt. Eftersom vi har en spridning av företagare i hela länet finns ett starkt politiskt intresse för det här, säger Berit Mattsson, som är regionutvecklare.

Långsiktigheten i resurscentret garanteras genom verksamhetsbidrag från regionen, medan länsstyrelsen går in med medel från landsbygdsprogrammet.

350 får råd att utveckla företaget

För de 350 småskaliga företag som är med innebär resurscentret att de får tillgång till ett sammanhang och samtidigt ett stort nätverk. De får också råd och stöd i att utveckla företaget. Långt ifrån alla strävar efter att växa, många väljer att fortsätta i liten skala. Berit Mattsson och Lena Björkqvist ser däremot potential till ökad sysselsättning i nästa steg, genom bland annat de restauranger som livsmedelsproducenterna levererar sina produkter till.

– De gör det möjligt att driva landsbygds- och naturturism. Det leder inte bara företagsutveckling utan också platsutveckling, säger Lena Björkqvist.

Mat är bra att samarbeta kring

Lokalproducerat i Väst är bara ett av flera exempel på samverkan mellan länsstyrelsen och regionen. De två organisationerna samverkar inom andra områden och i olika former, antingen formaliserat genom skriftliga överenskommelser eller mer informellt i olika arbetsgrupper.

– Att samarbetet har fortsatt och funkat så bra handlar om att det inte bara varit samarbete mellan chefer, utan även på tjänstemannanivå, säger Lena Björkqvist.

– Det är viktigt att hitta riktiga frågor där våra organisationer möts och vinner på att samarbeta. Just livsmedel är ett tacksamt område att jobba gemensamt för, säger Berit Mattsson.

Framgångsfaktorer för lyckat samarbete

Samarbetet måste vara till nytta. Välj något som är av intresse för de inblandade organisationerna.

Cheferna bör vara överens om vikten av att samarbeta.

Samarbeta även på tjänstepersonsnivå. I Västra Götaland finns samarbeten både på chefsnivå och på tjänstepersonsnivå.

Använd de olika verktygslådorna som regionen respektive länsstyrelsen har – det ger möjligheter att jobba på olika nivåer för landsbygdsutveckling.

Arbeta långsiktigt. Med treåriga projekt tenderar allt att sluta efter tre år.

Var dynamisk. Det händer saker längs vägen, var öppen för förändringar.

Våga släppa lite av makten och ta med målgrupperna i besluten. I resurscentret Lokalproducerat i Väst finns företagare med i styrelsen.

Fakta om Västra Götalands län

Västra Götalands län bildades 1998 och i samband med regionbildningen tog Västra Götalandsregionen över det formella utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Sedan 2020 finns en enhetlig organisering i hela landet när det gäller ansvarsfördelningen mellan länsstyrelser och regioner.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
telefon 08-681 94 65

 

Berit Mattsson
Västragötalandsregionen
telefon 070-386 43 00