Hållbarhetssäkrar på ett djupare plan

Att hållbarhetssäkra handlar inte bara om att se möjligheter, utan också om att identifiera risker. Det vet Region Kronoberg, som sedan ett par år använder ett nytt verktyg för hållbarhetssäkring.

– Vi försöker identifiera målkonflikter och analysera hur en insats påverkar den hållbara utvecklingen, säger Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare vid regionen.

Tre turister går upp för utetrappa till hus i skogen.

När Region Kronoberg för ett par år sedan utvecklade sin modell för hållbarhetssäkring, hade de hämtat inspiration från bland annat Jordbruksverkets verktyg för hållbarhetsbedömning. Genom grupparbeten, utforskande arbetssätt och en pilotperiod där verktyget testades diskuterade man sig igenom olika förslag, för att till slut landa i att avsätta mer tid och djupare analys för insatser där det finns risk för målkonflikter.

– Vi tror att vi får större möjligheter till förändring om vi väljer att gå in djupare på en del större processer, framför att ha en checklista till varje enskilt beslut. Förhoppningen är att på sikt utöka användningen till fler insatser, säger Elsa Anderman.

Regionen väljer ut de processer som ska hållbarhetssäkras i samband med den årliga verksamhets­planeringen. Elsa Anderman berättar om trafikförsörjningsprogrammet, länstransportplanen, den nya strategin för besöksnäring och kommersiell service, som alla är exempel på insatser som regionen valt att hållbarhetssäkra genom den nya metoden.

Verktyget tittar mycket på geografi

Modellen som Region Kronoberg har tagit fram omfattar fyra steg. Till varje steg hör ett antal fördjupande frågor. Modellens första del ställer frågor om insatsen går i linje med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025. I den andra delen finns fördjupande frågor om hur insatsen kan påverka hållbarhet utifrån tre perspektiv – individ, geografi och samhälle. Även om regionen inte använder begreppen landsbygdssäkring eller landsbygdsperspektiv i sitt verktyg, är det i högsta grad en aktuell dimension i ett glest län som Kronoberg. Genom det geografiska perspektivet ringar regionen in hur städer, tätorter och landsbygder påverkas av till exempel den nya strategin för besöksnäringen.

Vad händer ekonomi, miljö och människor?

I verktygets tredje del sätts så kallade hållbarhetsnycklar, faktorer som är särskilt viktiga för en insats att ta hänsyn till. Det kan vara att minska negativ påverkan på biologisk mångfald eller att säkerställa en jämställd resursfördelning. I den fjärde och sista delen tar regionen fram en handlingsplan för hur hållbarhetsnycklarna ska hanteras. Till varje nyckel kopplas indikatorer som kan mäta förändringen.

Mer tillsammans och färre stuprör

Efter att Elsa Anderman och hennes kollegor med hjälp av verktyget har analyserat en planerad insats gör de en samlad bedömning till beslutande politiker av konsekvenserna för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Metoden har bidragit till att regionen jobbar mer integrerat med hållbarhet och mindre i stuprör. Samtidigt får politikerna ett mer nyanserat underlag för att fatta beslut.

– Underlaget lyfter vilka positiva effekter på hållbarhet en insats förväntas ha, men också eventuella negativa effekter och målkonflikter. Meningen är att synliggöra olika dimensioner av hållbarhet, säger Elsa Anderman.

Så arbetar Region Kronoberg med hållbarhetssäkring

A Gröna Kronobergssäkring

I det första steget ska frågor besvaras om hur den planerade insatsen bidrar till målbilden och konkreta prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025.

B Hållbarhetsanalys

Här svarar regionen på hur insatsen påverkar målen för hållbar utveckling – positivt och negativt, direkt och indirekt. I det här steget gör regionen en beskrivning av nuläget och definierar vilka grupper som påverkas av insatsen. Här kommer också det geografiska perspektivet in, liksom individ- och samhällsperspektiv.

C Hållbarhetsnycklar

Utifrån hållbarhetsanalysen i punkt B ovan, definieras de faktorer som är särskilt viktiga att tänka på ur ett hållbarhetsperspektiv. Nycklarna ska bemöta såväl positiv som negativ påverkan på målen för hållbar utveckling och är vägledande för den fortsatta insatsen.

D Åtgärder och indikationer

Utifrån hållbarhetsnycklarna tar regionen fram en handlingsplan för hur nycklarna ska hanteras. För att kunna följa upp kopplas indikatorer till hållbarhetsnycklarna.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Elsa Anderman
Region Kronoberg
0470-58 30 86