Hållbara beslut för de gröna näringarna

När Jordbruksverket tar fram underlag till beslut finns alltid hållbarheten med. För att göra det enklare finns tankekarta, checklista och utbildning.

– Att jobba så här har ökat medvetenheten och kunskapen om de tre dimensionerna av hållbarhet, säger Camilla Burman, Jordbruksverket.

Fiskare med fisk

Inte sill, men torsk.

Jordbruksverket har tidigare jobbat med landsbygdssäkring av sina beslut och på senare år med hållbarhetssäkring. För myndigheten, som bland annat ska arbeta för en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelsproduktion, är det nödvändigt att medarbetarna vet vad som ingår i hållbarhets­begreppet.

– Om vi ska verka för en hållbar livsmedelsproduktion i hela landet måste vi veta vad hållbarhet är, säger Camilla Burman, handelspolitisk utredare och en av dem som tagit fram modellen.

Många har koll på att hållbarhet omfattar tre dimensioner – ekonomisk, miljömässig, och social hållbarhet. Det är dock sällan lika tydligt vad som ingår i var och en av dem. Möjligheterna att bo och verka i landsbygder ingår till exempel i social hållbarhet.

– Där visar vi hur olika förslag påverkar landsbygderna, säger Camilla Burman.

Tankekarta och checklista underlättar

För att underlätta hållbarhetsbedömningen har de tagit fram en tankekarta. Den visar ett antal olika exempel på vad som ingår i de tre aspekterna. Jordbruksverket har även gjort en digital kurs om hållbarhet, som är obligatorisk för nyanställda.

– En del kan uppleva det som övermäktigt att göra hållbarhetsbedömningen och därför har vi också gjort en checklista med exempel på vad som kan ingå, säger Camilla Burman.

I de underlag som föregår generaldirektörens beslut, så kallade gd-pm, ingår en särskild rubrik om hur det aktuella förslaget väntas påverka de tre hållbarhetsaspekterna.

Tullkvoter för sill kan påverka Sotenäs

Camilla Burman ger ett exempel på hur möjligheterna att bo och verka i landsbygd bedöms inför beslut om tullkvoter för fiskberedningsindustrin. Mycket av den sill som svenskarna äter vid jul och midsommar importeras nämligen från Norge till lägre tull innan den bereds i Sverige. Beslut om tullkvoterna förnyas vart tredje år.

– I underlaget till regeringen beskriver vi vad som kan hända i Sotenäs kommun om kvoten sänks, att det kan påverkar sysselsättningen och företagens överlevnad i kommunen.

I bedömningen använder Jordbruksverket regional statistik kopplad till livsmedelsproduktion.

Tanken med Jordbruksverkets hållbarhetsbedömningar är inte att lägga ytterligare en pålaga på medarbetarna, utan att formalisera bedömningen på ett tydligare sätt. Reaktionerna på metoden har hittills varit positiva. Hösten 2021 väntar en mer omfattande utvärdering.

– Det här är inget nytt, vi har gjort det förut, men nu har vi en mall och en metod som gör att medvetenheten har ökat. Målet är att få mer heltäckande och allsidiga beslut där de tre dimensionerna av hållbarhet överlappar och kompletterar varandra, säger Camilla Burman.

Jordbruksverkets metod för hållbarhetsbedömning

Utbildning

För att öka kunskapen har Jordbruksverket tagit fram en digital utbildning, med fyra lektioner om de tre dimensionerna – ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Tankekarta

Den tankekarta som Jordbruksverket har tagit fram utgår från de tre aspekterna av hållbarhet. Den ger exempel på vad det konkret kan innebära att bedöma bland annat ”möjligheterna att bo och verka på landsbygder” inom social hållbarhet.

Checklista

En kortare och mer komprimerad version av tankekartan, som kan användas i börjat av ett arbete för att få med alla tre aspekter av hållbarhet.

Beslutsmall

Inför varje beslut som ska fattas av generaldirektören tar verksamheten fram en promemoria. Där ingår rubriken ”Hur påverkar förslaget de tre hållbarhetsaspekterna?”

Gemensamt ansvar

Alla ansvariga handläggare ska göra hållbarhetsbedömningar före beslut. När ärenden lyfts till generaldirektören ska de ha stämts av med enhets- och avdelningschefer.

Interna ”experter”

På Jordbruksverket finns några personer som är mer specialiserade på olika delar av de tre hållbarhetsdimensionerna och som kan hjälpa kollegor som behöver stöd.

Goda exempel

De hållbarhetsbedömningar som anses vara särskilt välskrivna och bra publiceras som goda exempel på Jordbruksverkets intranät.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Camilla Burman
Jordbruksverket
036-15 59 61