Flen satte turismen på framtidskartan

Turismen är redan stor i Flen. Och den kan öka ännu mer. Med ett tydligt besöksfokus i sin nya översiktsplan underlättade kommunen för medborgare, företag och besökare.

Faktaruta

Invånare: 16 500
Projektägare: Flens kommun
Projekttid: Ett till tre år för genomförande, sedan uppföljning för att hålla vid liv.
Total kostnad: Räkna med två heltidstjänster under ett år.

Kontakt

Mikael Larsson, Flens kommun
Telefon: 0157 - 43 01 40
E-post: fornamn.efternamn@flen.se

Anita Sandell, Maria Engström, Tillväxtverket
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

På 30 sekunder

 • När arbetet med en ny översiktsplan startade, valde Flens kommun att integrera ett besöksperspektiv. Samarbetet mellan plan-, turism- och näringslivskontoret gav både ökad kraft och gedigen kunskap.
 • Kommunen dokumenterade natur- och kulturvärden och kartlade samtidigt behoven och möjligheterna för utveckling.
 • Arbetet underlättade tillståndsprövningar i enskilda fall och förbättrade både företagsklimatet och nöjd kund-index (NKI).

Om projektet

Flen började arbeta med hur de på ett smartare sätt kunde attrahera fler företagare och möta deras etableringsbehov. De ville kunna använda kraften hos de attraktiva platserna i området för att locka ännu fler besökare och företag. Så lades grunden till arbetet med att ge besöksnäringen en mer tongivande roll i Flens samhällsplanering.

– Vi har ett strategiskt bra läge mitt i Sörmland och fina naturvärden med stor potential till utveckling. Att besöksnäringen redan idag utgör en tredjedel av näringslivet här, visar att vi har mycket som lockar. När vi kopplar på det turistiska perspektivet i översiktsplanen gynnar det både företagandet, turismen och invånarna, säger Pernilla Hagström, projektledare på Flens kommun.

– Vi måste ligga i framkant, annars vänder sig intressenter till andra kommuner med sina idéer. Den turistiska översiktsplanen ger oss verktygen för det. Den ökar vår attraktionskraft genom att vi kan förekomma intressenters frågor och behov, fortsätter hon.

Intresset för hur Flen arbetat är stort och därför finns nu en hel del bra informationsmaterial, bland annat en film som förklarar vad som gjorts och varför. Flen har besökt många andra kommuner i Sverige för att berätta om arbetet. Kommunen har även jobbat nära regionen under hela processen.

– När jag pratar regionalt märks ett intresse från samhällsbyggnadssidan som inte funnits tidigare, säger Ola Lindgren Nilsson, vd för STUA (Sörmlands turismutveckling AB), som jobbat med Flens kommun i projektet. Han är mycket nöjd med samarbetet.

– Samverkan är nyckeln till framgång både lokalt och regionalt, ett ömsesidigt beroende. Det här är ett konkret exempel på hur vi tillsammans kan främja företagandet. Vi kan inte förvänta oss några stora fabriksetableringar i mindre orter. De nya jobben skapas genom att sprida ut småföretagare som ett strössel över regionen, konstaterar han.

Det turistiska perspektivet i översiktsplanen gynnar både företagandet, turismen och invånarna.

Aktiviteter

 • Organisationsanpassning
  Projektgruppen för översiktsplanarbetet har bestått av tjänstemän med olika ansvarsområden i samtliga förvaltningar i kommunen. De har gemensamt gått igenom och lyft in besöksnäringsperspektivet i alla kapitel i översiktsplanen. Det har integrerat besöksnäringen i alla delar av samhällsplaneringen.
 • Medborgardialoger med besöksnäringen i fokus
  Medborgardialoger och temadagar med politiker och tjänstemän har legat till grund för arbetet med översiktsplanen. Kommunen har arbetat aktivt med att presentera arbetet i olika nätverk och medverka på olika evenemang.
 • Infopoints
  För att hantera den växande besöksnäringen valde kommunen att stänga sin turistbyrå för att istället öppna 11 turistserviceplatser – infopoints – hos olika företag inom besöksnäringen. Flera av aktörerna har själva uttalat att de vill vara en infopoint, vilket underlättade etableringen och stärkte ambassadörskapet.

Resultat och lärdomar

 • Målet var först att skapa en bilaga till den nya översiktsplanen. Nu genomsyrar istället det turistiska perspektivet hela dokumentet, ett tecken på att kommunen lyckats få in ett nytt tankesätt i sin organisation.
 • Idag tittar kommunen på lämpliga attraktiva platser för etablering, inte bara för industriella ändamål, utan för alla typer av verksamheter inom till exempel kultur, restaurang, hotell, camping och rekreation.
 • På så sätt kan de erbjuda lösningar snabbare än förut och själva aktivt föreslå och uppmuntra passande verksamheter i ett visst område. Intressenter kan också på ett enklare sätt utveckla och anpassa sina idéer till vad som är möjligt.
 • Kommunen har inrättat ett näringslivsråd, med företagare från flera olika branscher. Det ger en styrka i ett fortsatt arbete, med en tydlig samhällsplanering och en intern samsyn kring bemötandefrågor.
 • Kommunen ser bevis för såväl förbättrad intern samverkan som ökad förståelse för företagens behov. Bland annat har nöjd kund-index (NKI) för kommunens bemötande och service har ökat från 69 till 72 de senaste två åren. Dessutom visar attitydundersökningen från Svenskt Näringsliv både en generell ökning och en specifik ökning gällande bemötande och service samt kommunens förmåga att informera om lagar och regler.
 • Tänk på att det tar tid att forma arbetet med styrgrupp, arbetssätt, marknadsföring och hur arbetet kommuniceras internt och externt.
 • En viktig lärdom är att det som är bra för besökaren är bra för medborgaren.