Enklare för företag med lots

Under 2018 etablerades en kundkontakt på Transportstyrelsen som hjälper företagen med registrering av fartyg, s k inflaggning. Här berättar Adam Rytthammar som är inflaggningslots om arbetet och nyttan för företagen.

Adam Rytthammar

Berätta mer om vad ni har gjort och varför?

- År 2018 fick jag uppdraget som kundkontakt på Transportstyrelsen. Funktionen fick namnet inflaggningslots. Jag hjälper företag från det att företaget påbörjar arbetet med att registrera ett fartyg i Sverige tills fartyget slutligen är registrerat.

- När ett företag väljer att registrera ett fartyg i Sverige innebär det att svenska regler gäller för fartyget, exempelvis vad gäller tillsyn och bemanning. Ett fartyg kan registreras i Sverige direkt efter att fartyget har levererats från tillverkningsvarvet, eller när ett företag köper ett begagnat fartyg från utlandet. Företagets arbete med att registrera fartyget i Sverige börjar i regel lång tid innan fartyget levereras. Det innebär att Transportstyrelsen och andra myndigheter involveras tidigt i processen kring registrering av fartyg. En registrering kan ta allt från någon månad till flera år.

- I en rapport till regeringen 2016 presenterade Transportstyrelsen ett antal förslag på åtgärder för att förenkla för svenska företag vid registrering av fartyg i Sverige, varav ett var att etablera en kundkontakt på Transportstyrelsen som skulle ta hand om företagen i den komplicerade processen. I regeringsuppdraget var bland annat Skatteverket och Delegationen för sjöfartsstöd hos Trafikverket involverade och det genomfördes i nära samarbete med branschorganisationen Svensk Sjöfart.

Hur förenklar det för företagen?

-Inflaggningslotsen är ett stöd för företag som vill registrera fartyg i det svenska fartygsregistret. Lotsen fungerar som ett komplement till befintliga funktioner hos Transportstyrelsen och andra myndigheter som är involverade i de olika processerna kring en inflaggning. Företaget har möjlighet att vända sig direkt till inflaggningslotsen med sina frågor och lotsen ser till att frågan hamnar rätt inom Transportstyrelsen eller hos de andra myndigheterna. I många lägen har företagen begränsat med tid och möjligheter att hitta rätt person för att få svar på frågor. Då underlättar det för företagen att de vet att det finns en funktion som de alltid kan vända sig till, oavsett vad frågan handlar om.

Vilken respons har ni fått?

-Inflaggningslotsen har mottagits väl av branschen och de företagare som är i kontakt med myndigheten. Inflaggningslotsen är mer eller mindre involverad i alla ärenden som rör registrering av fartyg i det svenska fartygsregistret.

Vilka utmaningar har ni haft?

-Den största utmaningen har varit att se till att inflaggningslotsen blir känd hos de företag som den är tänkt att serva och hos övriga myndigheter som på något sätt är involverade i inflaggningsprocessen.

Vilka framgångsfaktorer har varit viktiga?

-Transportstyrelsen har avsatt resurser för att se till att inflaggningslotsen har möjlighet att erbjuda en hög grad av service, vilket vi tror är viktigt för att få genomslag. Funktionen måste få förtroende hos dem som den är tänkt att serva. Vi tror att en viktig framgångsfaktor är att jag finns tillgänglig och har möjlighet att avsätta tid under de perioder som funktionen behövs hos företaget. Då kan vi ge den extra service som gör att det faktiskt blir enklare och smidigare för företag att registrera fartyg i Sverige.

Vilka andra positiva effekter kan ni se?

-Vi hoppas att den service som erbjuds företagen ger dem en extra trygghet, i och med att de alltid har en kontaktyta på myndigheten som de vet hur de ska komma i kontakt med på ett enkelt och smidigt sätt.

-Att företag tar sig igenom inflaggningsprocessen på ett så smidigt sätt som möjligt är viktigt för att det ska bli mer attraktivt för företag att välja att registrera sina fartyg i Sverige. Inflaggningslotsen bidrar till detta och resultatet blir förhoppningsvis att vi får fler svenska fartyg och ökad sysselsättning samt säkerställer att det finns svenska fartyg och svenskt sjöfartskunnande.

Vad händer nu?

-Transportstyrelsen arbetar vidare med att etablera inflaggningslotsen och är i kontinuerlig kontakt med branschen och andra involverade myndigheter för att utvärdera inflaggningslotsens uppdrag, utveckla arbetssätt och stärka kontaktvägar.