Enklare för företag med e-tjänst

Sedan 2018 kan aktiebolag skicka in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket. Camilla Kruse berättar om arbetet med att ta fram e-tjänsten och vilken nytta den gör för företagen.

Camilla Kruse

Berätta mer om vad ni har gjort och varför

– Vi har byggt en e-tjänst som gör det möjligt att skicka in årsredovisningar digitalt. I regeringsuppdraget som vi fick 2016 framgick det att vi skulle samarbeta med Skatteverket, Statistikmyndigheten SCB, Bokföringsnämnden och Finansinspektionen samt ha dialog med Srf konsulterna, FAR och andra intressenter.

– Uppdraget är en del i regeringens strategi för att Sverige ska vara världsledande i att nyttja de digitala möjligheterna, och på så sätt underlätta för våra företagare. Syftet är att öka digitaliseringen i Sverige.

Hur förenklar det för företagen?

– En företagare som skickar in digitalt får via e-tjänsten stöd vid upprättandet av årsredovisningen i sitt bokföringssystem och kan kontrollera att den innehåller alla delar, vilket minskar risken för fel. Den som skriver under fastställelseintyget och skickar in årsredovisningen får dessutom en bekräftelse både vid inlämning och vid registrering av årsredovisningen.

– Det krävs bara att en person, vd:n eller någon i styrelsen, har svensk e-legitimation för att man ska kunna skicka in digitalt. Flexibiliteten ökar också eftersom det går att skriva under och skicka in från var som helst i världen.

– Det ska vara enkelt att vara företagare i Sverige och att skicka in årsredovisningen digitalt är det enklaste, snabbaste och säkraste sättet. Vi vill underlätta för företag både de som är uppgiftslämnare och de som är användare av finansiell data. Användare av finansiell data kan exempelvis vara aktörer som tillhandahåller affärs-, marknads- och kreditinformation.

– Generellt kan man säga att digital rapportering underlättar företagens uppgiftslämnande, samtidigt som myndigheternas och näringslivets informationshantering blir effektivare genom möjligheten att enklare utbyta och återanvända information.

Vilken respons har ni fått?

– Vi har fått mycket positiv respons från företagare som skickar in digitalt. Få av dem kan tänka sig att gå tillbaka till papper. Den digitala inlämningen ökar hela tiden, det ser vi i vår statistik. Mellan 2019 och 2020 ökade till exempel andelen digitalt inlämnade årsredovisningar från 7 procent till 17 procent och hittills i år är andelen 30 procent. Det är väldigt glädjande.

Vilka utmaningar har ni sett?

– Det kan vara en utmaning för den enskilda företagaren att göra den egna förändringsresan att gå från papper till digitalt. Att bryta invanda mönster är ibland svårt. I början var det en utmaning för oss att hitta incitament som skulle skapa ett mervärde för alla i den här kedjan. Det var viktigt att identifiera kundbehovet, så vi ställde frågan till företagare och intressenter: Vad skulle få dig att skicka in digitalt?

– De flesta företagare och konsulter har bokförings- eller affärssystem med stöd för digital inlämning. De som inte har det behöver prata med en programvaruleverantör för att kunna skicka in årsredovisningen digitalt. På vår webbplats listar vi de leverantörer som har programvara som gör att årsredovisningen kan lämnas digitalt.

Vilka framgångsfaktorer har varit viktiga?

– Att involvera våra intressenter och att vi varit transparanta i arbetet. Den goda dialog som vi har haft med andra som berörs har varit den stora framgångsfaktorn genom hela arbetet.

Vilka andra positiva effekter kan ni se?

– Vår förmåga att samarbeta och samskapa har ökat! Att samarbeta för att hitta lösningar mellan privat sektor och myndigheter, kommer att vara det självklara sättet att möta framtida utmaningar.

– Miljövinsterna blir stora eftersom det går åt mindre papper. Varje år får vi på Bolagsverket in motsvarande cirka 10 Kaknästorn med papper, från de årsredovisningar som kommer in.

Vad händer nu?

– Utvecklingen av tjänsten fortsätter. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att fler ska kunna skicka in sin årsredovisning digitalt. Idag kan de flesta små och medelstora aktiebolag göra det. Just nu arbetar vi för att även de större, börsnoterade aktiebolagen ska kunna skicka in digitalt.