Breddar bilden på landsbygderna

En digital och interaktiv karta har tagit plats i Sörmlands regionala utvecklings­arbete. Strukturbild Sörmland, som den kallas, visar hur sambanden ser ut mellan Sörmlands noder och stråk. Nu tar Region Sörmland nästa steg och lägger fokus på kartans ”gröna områden” – landsbygderna.

Två cyklister cyklar invid en sjö

Hösten 2020 blev Region Sörmland klar med sin digitala, interaktiva strukturbild, en modell som ska underlätta planeringen för Sörmlands utveckling. Orter och relationer dem emellan finns markerade.

– Strukturbilden beskriver noder och stråk och hur vi ska utveckla dem. Den står för det fysiska perspektivet i vårt regionala utvecklingsarbete och genomsyrar arbetet i alla insatser och frågor, säger Mikael Forsberg, som är strateg vid Region Sörmland.

Strukturbilden underlättar för regionen att, tillsammans med kommuner och myndigheter, prioritera insatser som gör störst nytta för hela Sörmland, utifrån platsernas olika förut­sättningar.

– Den stärker kopplingen mellan det regionala och lokala perspektivet och sätter Sörmland i ett sammanhang även i förhållande till närliggande regioner.

Lättare att ta helhetsgrepp om transporterna

Mikael Forsberg tror att strukturbilden också bidrar till kommunernas förståelse för hur näringsliv och arbetsmarknad knyter an till andra kommuner. Det i sin tur är till nytta för invånarna, som arbetspendlar och rör sig mellan Sörmlands noder, men även till och från platser i närliggande regioner.

Ett exempel på hur regionen använder strukturbilden är länstransportplanen. I stället för att fokusera på enskilda investeringar gör bilden det enklare att arbeta strategiskt med infra­strukturen för transporter.

– Det blir så tydligt med de utpekade noder och stråk som vi lyfter fram, säger Mikael Forsberg.

Sikte på landsbygderna - de gröna områdena

Strukturbild Sörmland är resultatet av ett tvåårigt projekt som medfinansierats av Tillväxtverket. Nu tar regionen ytterligare ett kliv framåt genom att i nästa fas, ”Strukturbild 2.0”, ge utrymme åt de områden som på kartan har grön färg, det som ibland kallas ”omland” men som ofta är lands­bygderna.

– Vi vill helst inte säga ”omland” för det är ur stadens perspektiv. Som arbetsnamn kallar vi det för ”gröna områden”.

Mikael Forsberg beskriver hur regionen, kommunerna, länsstyrelsen och andra statliga myndig­heter just nu diskuterar hur ”de gröna områdena” ska beskrivas och hur relationerna ser ut mellan noderna och områdena runtomkring.

– Ingången är att vi är nyfikna och vill veta mer. Även orörda områden där ingen bor, har betydelse för till exempel besöksnäring och rörelsemönster. I det första projektet var fokus på bostad och arbetsmarknad. Nu tittar vi på fritid, kulturmiljö, besöksnäring och friluftsliv i ett bredare perspektiv.

Den här artikeln ingår i en serie med tips från kommuner och myndigheter, från regioner och länsstyrelser som lyfter landsbygder. Tillväxtverket arbetar för att stärka utvecklingen av Sveriges landsbygder och vill sprida kunskap som finns och som fler har nytta av.

Kontakt

Evelina Selander
Tillväxtverket
08 681 94 65

Mikael Forsberg
Region Sörmland
0766-95 10 43