Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning

De som driver verksamhet med syfte att underlätta för individer att få arbete och för företag att rekrytera och utveckla kompetens stöter ofta på olika utmaningar. Här har vi samlat insikter om och lösningar på dessa utmaningar.

Vad behövs på företags- och individnivå

 • Samverkan
  Arbetet blir framgångsrikt om det drivs i nära samverkan med företag och tydligt syftar till att lösa konkreta kompetensbehov. Med tydliga kompetensbehov blir företag öppnare för att pröva nya vägar och ny kompetens. För individen blir vägen via utbildning eller andra insatser mer motiverade om det finns en arbetsgivare och ett arbete på andra sidan.
 • Snabba lösningar
  Arbetsgivare behöver ofta snabba lösningar på kompetensbehov. Det offentliga utbildningssystemet är då för långsamt och stelbent. Både arbetsgivare och arbetssökande/anställda kan behöva flexibilitet och anpassning av innehåll och genomförande. Validering av kompetens kan ge ett bra underlag för planering för arbetsgivare, individ och utbildningsanordnare.
 • Stöd
  Många mindre företag behöver stöd i arbetet med att se över sitt kompetensbehov och sin organisation. Svårigheterna att rekrytera personer med färdig kompetens har ökat under en längre tid, det ställer krav på nya sätt att lösa behoven även inom företagen. Kompetenshöjande insatser för redan anställda kan bidra till ökad rörlighet i företagen och på arbetsmarknaden.
 • Verktygen finns i form av yrkesprofilering, kompetenskartläggningar, validering med mera men stödstrukturer och finansiering behöver utvecklas och tillgängliggöras för fler företag.

Språkets betydelse

 • Kunskaper i svenska kan vara avgörande för att kunna klara vissa arbeten men för att komma dit behöver utbildningar och andra aktiviteter kunna anpassas till yrkeskrav och krav kunna ställas på viss nivå av kunskap inför deltagande i utbildning eller andra insatser.
 • Arbetsplatsnära yrkesutbildning i kombination och parallellt med studier i svenska har visat sig ge goda resultat liksom studier i svenska eller yrkessvenska under arbetstid eller i nära anslutning till arbete.

Yttre förutsättningar

 • Samarbetet mellan myndigheter, kommuner, utbildningsaktörer och nä-ringslivets organisationer och företag behöver utvecklas. Lokalt och regional för att lösa kompetensbehov här och nu. Nationellt för att tillgodose långsiktiga kompetensbehov men också för att bättre kunna ta tillvara och nyttiggöra nya arbetssätt och metoder.
 • Det behövs bättre kunskapsunderlag och statistik på området. Bristande kunskap om behov på den aktuella arbetsmarknaden, redan pågående verksamhet och tillgången till arbetskraft leder ibland till att projekt och verksamheter startar utifrån felaktiga förutsättningar.

Dessa framgångsfaktorer har tagits fram inom vårt uppdrag att skapa enklare vägar till jobb och kompetens­försörjning.