Tillväxtverket
eu-logotyp

Smart och hållbar tillväxt i Norra Mellan­sverige

Utlysningen öppnar den 20 april för ansökningar i insatsområdena 1, 3 och 4 och ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige. 

  • Programmet Norra Mellansverige ska bidra till att fler företag samverkar inom kluster som stimulerar innovationer samt förbättra infrastrukturen för forskning och innovation.
  • Medlen ska också användas för att öka tillgången till och användning av informations- och kommunikationsteknik, främst genom att medfinansiera utbyggnad av bredband.
  • Ett annat område är att utveckla ett mer diversifierat näringsliv, så att man minskar beroendet av ett fåtal branscher.
  • En del av medlen ska stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi.

Ansökningsomgången kommer att vara öppen för ansökningar inom följande insatsområden

Insatsområde 1: Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Målet för insatsområdet är att öka antalet innovativa små och medelstora företag i regionen. Insatserna ska skapa förutsättningar för väl fungerande innovationssystem och utveckla företagens innovationsförmåga. De ska också bidra till att öka samspelet mellan företag, kluster, forskning och högre utbildning samt bidra till företagens internationalisering.

Insatsområde 3: Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Målet för insatsområdet är att öka antalet nya företag med tillväxtpotential och att öka tillväxten i regionens befintliga små och medelstora företag. Insatserna ska bidra till att främja entreprenörskap och skapa väl fungerande rådgivningssystem, stödja och utveckla växande branscher, öka kunskapsinnehållet i företagens utbud, samt stödja små och medelstora företags internationaliseringsförmåga.

Insatsområde 4: Stödja övergången till en klodioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. Innovation för en koldioxidsnål ekonomi.

Målet med insatsområdet är att minska koldioxidutsläppen från små och medelstora företag och förbättra koldioxidsnål teknik. Insatsområdet ska öka företagens energieffektivisering och bidra till att öka användningen av förnybar energi samt utveckla lösningar för hållbara och koldioxidsnåla transportsystem. Dessutom är det möjligt att genomföra insatser för forskning och innovation inom förnybar energi och energiteknik.

Vem kan söka

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig.

En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Övrigt

I denna ansökningsomgång är det inte möjligt att ansöka till Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvalitén på IKT, informations- och kommunikationsteknologi

Besök eu.tillvaxtverket.se kontinuerligt för senaste information om ansökningsomgångar.

Sista dag för ansökan är 14 september 2020.

Välkomna på informationsmöte om utlysningen

Den 3 juni 2020 klockan 10-12 bjuder vi in er som är intresserade av utlysningen till ett informationsmöte. Då har ni möjlighet att få fördjupad information kring bland annat förändringslogik och förenklade redovisningsalternativ, samt att ställa frågor.

Mötet genomförs på Tillväxtverkets kontor i Gävle alternativt via länk. Meddela oss via mail till norramellansverige@tillvaxtverket.se om ni vill delta. Vi behöver svar senast 2 juni.