Tillväxtverket

Digital spetskompetens

Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt.

Genom dialog om samverkan mellan berörda aktörer på området, särskilt företrädare för universitet och högskolor, arbetslivsaktörer, aktörer med regionalt utvecklingsansvar samt andra myndigheter ska tillgången på digital spetskompetens öka.

I uppdraget ingår också att förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på svensk arbetsmarknad.

Länkar