Tillväxtverket

Klimatsynk

Klimatsynk samordnar alla projekt inom EU:s Tematiska mål 4: "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer", i alla nio regionalfondsprogram. Klimatsynk är finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten.

Klimatsynks uppdrag och aktiviteter vänder sig till både offentlig och privat sektor. Klimatsynks uppdrag är att samordna aktiviteterna, skapa synergier och undvika överlappningar samt öka lärandet mellan de åtta regionala och det nationella programmet inom EU:s Tematiska mål 4: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Klimatsynks arbete sker i fyra arbetspaket: den första delen handlar om att kartlägga de beviljade projekten, för att sedan profilera och dela in dem i sex projektportföljer. Sedan arrangerar och genomför Klimatsynk fysiska och digitala nätverksträffar skräddarsydda utifrån respektive projektportföljs behov. På träffarna möts projektdeltagare från olika portföljer för att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och lösningar. Slutligen anordnar Klimatsynk nationella konferenser för att sprida resultat.

Klimatsynk pågår till och med 31 december 2020 och har en total budget på 26 miljoner kronor.