Tillväxtverket

Frågor och svar om kontaktpunkten

Här följer några frågor och svar om kontaktpunkten för tjänstedirektivet.

Allmänt

Vad är tjänstedirektivet?

EU:s tjänstedirektiv (2006/123/EGlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) syftar till att undanröja hinder på den inre marknaden för gränsöverskridande tjänsteverksamhet, både vad avser etablering och tillfälligt tillhandahållande av tjänster, samt att säkerställa en hög kvalitet på tjänsteverksamheten.

Medlemsstater får inte ställa krav som är diskriminerande på tjänsteutövning med hänsyn till exempelvis nationalitet eller bosättningsort och ska se till att kraven är proportionerliga och nödvändiga med hänsyn till allmän ordning, allmän säkerhet, folkhälsa och skydd av miljön. Tjänstedirektivet är genomfört i Sverige genom lagen (2009:1079länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) och förordningen (2009:1078länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) om tjänster på den inre marknaden.

Vad är kontaktpunkten?

Tjänstedirektivet föreskriver om nationella kontaktpunkter som ska informera företag och företagare om gällande krav för tjänsteutövning i de olika medlemsstaterna samt förenkla förfaranden, särskilt tillståndsförfaranden. Särskilt fokus ligger på att detta ska kunna ske elektroniskt och på distans.

Den elektroniska kontaktpunkten utgörs av verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som Tillväxtverket ansvarar för. På den webbplatsen ska det bland annat finnas generell information om de tillståndskrav och andra formella krav på tillstånd som gäller för att få tillträde till och utöva tjänsteverksamhet i Sverige, direktlänkar till specifik information hos de behöriga myndigheterna (kommuner, länsstyrelser och statliga sektorsmyndigheter) och kontaktuppgifter till dessa myndigheter. Informationen ska finnas på svenska och engelska.

De behöriga myndigheterna skickar informationen till Tillväxtverket (kontaktpunkten@tillvaxtverket.se).

Mer information om vad som ska finnas och kraven på behöriga myndigheter finns i lagen och förordningen om tjänster på den inre marknaden, samt i Tillväxtverkets föreskrifter om kontaktpunkten (TVFS 2019:2PDF).

Tillstånd, anmälan eller registrering som omfattas av tjänstedirektivet

Det framgår inte direkt av direktivet eller annan lagstiftning exakt vilka tjänster som omfattas. Förteckningen nedan är de tjänster som behöriga svenska myndigheter idag har identifierat.

Kommunala tillstånd

 • Bassängbad
 • Brandfarliga varor
 • Bygglov
 • Catering
 • E-cigaretter och påfyllnadsbehållare
 • Explosiva varor
 • Folköl
 • Kryddning av brännvin
 • Hygienisk behandling
 • Livsmedelsanläggning
 • Miljöfarlig C-verksamhet
 • Provsmakning av alkoholdryck
 • Rivningslov
 • Serveringstillstånd
 • Solarier
 • Sotning
 • Tobaksvaror
 • Torghandel

Länsstyrelsens tillstånd

 • Bilskrotning
 • Cirkus
 • Djurhållning
 • Djurparksanläggning
 • Vilda djur, djurpark
 • Kampsportsarrangemang
 • Kemiska produkter
 • Levande djur, handel
 • Uppstoppning av djur
 • Vilda djur, visa upp

Statliga myndigheters tillstånd

 • Aktiebolag
 • Animaliska biprodukter
 • Artbestämmare
 • Bergsguide
 • Besiktning av samlingstält
 • Besiktning av tivolianordningar
 • Biluthyrning
 • Djurförsöksverksamhet
 • Ekonomisk förening
 • Elinstallationer
 • Elnät
 • Enskild näringsidkare
 • Explosiva varor, tillverkning
 • Explosiva varor, överföring
 • Fastighetsmäklare
 • Filial
 • Fiskauktion
 • Fluorerade växthusgaser
 • Flygfotografering
 • F-skatt och momsregistrering
 • Förarutbildning
 • Förströelsespel
 • Försöksdjur
 • Handelsbolag
 • Hotell- och pensionatrörelse
 • Hälsofarliga varor
 • Inkassoverksamhet
 • Intygsgivare för ekonomiska planer
 • Kassaregister, certifiering
 • Kontroll av husdjur
 • Kontroll av livsmedelslaboratorium
 • Kontrollstämpling av ädelmetaller
 • Landskapsinformation
 • Laser
 • Livsmedelskontroll
 • Mikrovågstorkning
 • Narkotika
 • Naturgas
 • Oljecistern
 • Omskärelse av pojkar
 • PCB-varor
 • Post
 • Receptfria läkemedel
 • Resebyrå, researrangör
 • Revisionsbolag
 • Revisor
 • Rörledning
 • Seminverksamhet
 • Sjökort
 • Sjömätning
 • Skeppshandel
 • Slakta hägnat vilt
 • Slakt av fjäderfä
 • Spelautomat
 • Trafikskola
 • Tullager, driva
 • Tullager, tillfälligt
 • Veterinär
 • Vinproducent
 • Övningskörning

Elektroniskt ansökningsförfarande

Om en tjänsteleverantör har lämnat in en ansökan eller anmälan till en behörig myndighet genom en gemensam kontaktpunkt, ska myndigheten i den fortsatta handläggningen av ärendet kommunicera med tjänsteleverantören genom kontaktpunkten. Myndigheten får föreslå en annan kommunikationskanal, men det är tjänsteleverantörens val som gäller.

Det är de behöriga myndigheternas egna lösningar som ska ligga till grund för den elektroniska kontaktpunkten för tjänster. Kommuner, länsstyrelser och centrala sektorsmyndigheter ska tillhandahålla e-formulär eller e-tjänster på svenska och engelska som gör det möjligt för tjänsteföretagare att elektroniskt ansöka eller anmäla till behöriga myndigheter via kontaktpunkten (www.verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster). De behöriga myndigheterna skickar denna information till Tillväxtverket som sedan länkar till alla e-formulär och e-tjänster i tjänsten Lämna uppgifter och sök tillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Informationen skickas till (kontaktpunkten@tillvaxtverket.se).

Är kontaktpunkten öppen även för svenska tjänsteleverantörer?

Ja, kontaktpunkten kan användas även av svenska tjänsteleverantörer.

Film om kontaktpunkterna och EUGO

För handläggare på behöriga myndigheter

Anses handlingar inkomna när de kommer till kontaktpunkten eller till myndigheten?

Kontaktpunkten är endast en "växel för postbefordran". Det betyder att det inte kommer att komma in några handlingar till kontaktpunkten, dessa vidarebefordras direkt till behörig myndighet. Handlingen anses således inkommen när den anlänt till behörig myndighet.

Det kvitto som kontaktpunkten skickar till tjänsteleverantören, hur ska man se på det?

Den kvittens som tjänsteleverantören får från kontaktpunkten är endast en kvittens om att kontaktpunkten vidarebefordrat meddelandet med eventuella bilagor till behörig myndighet. Behörig myndighet ansvarar för att skicka en bekräftelse på inkommen ansökan eller anmälan så snart en komplett ansökan kommit in till myndigheten. Bekräftelsen kan skickas via kontaktpunkten tillsammans med en tidsuppskattning av handläggningstiden.

Hur ska vi registrera ett ärende som har kommit in elektroniskt via kontaktpunkten?

Ett ärende som skickas in via kontaktpunkten kommer in till registraturens e-postlåda eller den e-postlåda som behörig myndighet valt för kontaktpunkten. Ärendet registreras på precis samma sätt som andra ärenden som kommer in via registraturens e-postlåda.

Hur gör man om det krävs en signatur i original?

Det finns ännu ingen elektronisk funktion för kvalificerade signaturer mellan medlemsländerna i EU, men det finns en legal skyldighet att kommunicera genom kontaktpunkten.

I denna första version av kontaktpunkten går det inte att fullgöra elektroniska förfaranden fullt ut. Det betyder att om behörig myndighet kräver en signatur i original så måste handlingarna skickas in som en komplettering via ordinarie post.

Arbete pågår med att utforma gemensamma standarder och riktlinjer för hantering av elektroniska signaturer mellan medlemsländerna i EU.

Hur ska myndigheterna göra när de behöver få in originalhandlingar?

Om det krävs handlingar i original så får myndigheten begära en komplettering via kontaktpunkten och meddela att denna ska skickas i original med vanlig post.

Om beslut måste skickas ut på papper, hur ska myndigheten göra det i kontaktpunkten?

Om det krävs att ett beslut skickas ut på papper så får myndigheten skicka ut detta via vanlig post. Ett meddelande kan då samtidigt skickas via kontaktpunkten att beslut är på väg via ordinarie postgång.

Hur ska kommunikation och ansvarsfördelning se ut mellan de olika myndigheter som handlägger de tillstånd som är aktuella för en viss tjänsteverksamhet när kontakten skett via kontaktpunkten?

Det kommer tills vidare enbart att vara möjligt att upprätta ett ärende per myndighet via kontaktpunkten. Om en tjänsteverksamhet kräver flera tillstånd som ska handläggas av olika myndigheter så måste tjänsteleverantören initiera ett ansökningsförfarande per myndighet. Samordning blir således endast aktuell inom respektive myndighet.

Finns det överklagandefunktioner med i kontaktpunkten?

Det kommer inte att finnas några speciella funktioner för att hantera överklaganden via kontaktpunkten. Däremot finns översiktlig och kortfattad information av generell karaktär om överklaganden.

Går vårt ärendehanteringssystem att koppla ihop med kontaktpunkten?

Det finns inget tekniskt stöd för detta i dagsläget. De meddelanden/ansökningar som skickas in via kontaktpunkten kommer till registraturens inkommande e-postlåda.

Mottagande myndigheter kan själv välja att införa automatiska rutiner för sammankoppling med befintliga ärendehanteringssystem. Standardiserade försändelser från kontaktpunkten tillsammans med dedikerade e-postlådor hos den mottagande myndigheten skapar goda förutsättningar för automatiska rutiner

Kan en myndighet från ett annat land kontakta oss myndigheter via kontaktpunkten?

Myndigheter ska använda IMI-systemet (Internal Market System) för kommunikation med andra myndigheter i andra EU-länder.

Behöver man ansluta sig till kontaktpunkten?

Ja, varje behörig myndighet ska vara ansluten till kontaktpunkten/förmedlingsfunktionen.

Kontakt

Har du fler frågor? Skicka dem till kontaktpunkten@tillvaxtverket.se