Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för att investera i syssel­sättning och tillväxt i Övre Norrland

Nu finns möjlighet att söka finansiering för att driva EU-projekt i Västerbotten och Norrbotten. Finansieringen ska gå till insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt.

Utlysning 2021.3 inom EU-programmet Övre Norrland (Regionalt strukturfondsprogram) är öppen för ansökningar som syftar till att hjälpa företag med insatser som bidrar till sysselsättning och tillväxt i Övre Norrland.

Finansiering kan bara beviljas om regeringen genomför en valutakursjustering

Finansiering kan bara beviljas om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Förutsättningen är att regeringen reviderar Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder och genomför den föreslagna valutakursjusteringen. Tillväxtverket kan därmed bara bevilja finansiering till projekt om regeringen genomför valutakursjusteringen. Förslaget om ändrad valutakurs framgår av regeringens budgetproposition för 2022.

Sista datum för att genomföra aktiviteter

Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt i denna programperiod är den 31 augusti 2023.

Mer om programmet Övre Norrland

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga.

 • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

Observera att olika förutsättningar gäller för olika insatsområden i denna utlysning. Mer information finns under rubriken För vad kan vi söka?

För vad kan vi söka?

Utlysning 2021.3 håller öppet för ansökningar inom insatsområde 1, 3, 4 och 5.

Varje projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till målen i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

I denna utlysning ska er ansökan vara inriktad mot något av följande insatsområden och möta nedan beskrivna krav.

1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

Insatsområde 1, investeringsprioritering 1b

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket möjlighet för pågående och väl fungerande projekt att utöka budget och verksamhet. En förutsättning är att projektet upparbetat budget väl och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål. Satsningar med tydlig koppling till regionernas områden för smart specialisering efterfrågas särskilt.

Viktigt att veta:

 • Detta insatsområde är inte öppet för ansökningar av nya projekt.
 • Projektet ska ligga inom något av programmets fokusområden, eller i skärningspunkten mellan två eller flera fokusområden.

2. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insatsområde 3, investeringsprioritering 3a

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket Regionalt utvecklingsansvariga aktörer i Norrbotten och Västerbotten att ansöka om utökad finansiering för insatser kopplade till företagsstöd. En förutsättning är att projektet upparbetat budget väl och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål.

Detta insatsområde är inte öppet för ansökningar av nya projekt.

Viktigt att veta:

 • Insatsområdet är endast öppet för ansökningar från Regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

3. Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Insatsområde 3, investeringsprioritering 3a och 3d

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket Regionalt utvecklingsansvariga aktörer i Norrbotten och Västerbotten att ansöka om regional och lokal mobilisering för att hantera samhällsomställning till följd av nya investeringar och etableringar i klimatförändringens spår. Ansökningarna ska syfta till att bygga kapacitet och förmåga hos kommuner och regioner.

Viktigt att veta:

 • Insatsområdet är endast öppet för ansökningar från Regionalt utvecklingsansvariga aktörer.

4. Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer

Insatsområde 4, investeringsprioritering 4b

Ansökan är öppen för satsningar som syftar till att öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Övre Norrlands små och medelstora företag (särskilt mål 1, investeringsprioritering 4b).

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla det särskilda målet.
 • Ert projekt ska svara upp mot aktuell resultatindikator.
  - Måluppfyllelse för särskilt mål 1, investeringsprioritering 4 b mäts via slutlig energianvändning per förädlingsvärde för små- och medelstora industriföretag (MWh/MSEK) samt andel användning av förnybar energi (%)

5. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

Insatsområde 5, investeringsprioritering 7c

Utlysningen är öppen för satsningar som syftar till att öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter till nytta för näringslivet (särskilt mål 1) samt på nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika transportslag, till nytta för näringslivet (särskilt mål 2).

I aktuell utlysning erbjuder Tillväxtverket även möjlighet för pågående och väl fungerande projekt att utöka budget och verksamhet. En förutsättning är att projektet upparbetat budget väl och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål.

Viktigt att veta:

 • Ert projekt ska bidra till att uppfylla ett eller båda av de särskilda målen.
 • Ert projekt ska svara upp mot aktuell resultatindikator.
 • Måluppfyllelse för särskilt mål 1 mäts via Näringslivets godstransporter (varuflöde efter vikt i tusentals ton)
 • Måluppfyllelse för särskilt mål 2 mäts via Koldioxidutsläpp från transporter, exklusive internationell luftfart och sjöfart (ton/år)
 • Om ni är intresserade av att söka påfyllning av pågående projekt bör ni kontakta er handläggare för att stämma av att det är möjligt utifrån befintligt projekts beslutsvillkor.

När kan vi söka?

 • Utlysningsomgången är öppen: 29 oktober - 30 november 2021
 • Sista dag för ansökan: Tisdag den 30 november 2021
 • Sista dag för medfinansieringsintyg: Fredag den 18 februari 2022
 • Prioritering sker: Onsdag den 6 april 2022

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avvisas.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Tänk på att i god tid även kontakta tänkt medfinansiär för att få rätt information om ansökningsförfarande hos dem.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

EU-programmen styrs främst av följande författningar:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383
 • Tillväxtverkets föreskrifter (TVFS 2015:1) om stöd från de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning

Tillväxtverkets föreskrifter ändrades genom TVFS 2019:1, varigenom nya redovisningsalternativ tillämpas från och med 1 augusti 2019 med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om regelverket här

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektet kan som längst pågå i 22 månader med tillägg för 2 månaders avslutsarbete, totalt 24 månader.

Sista möjliga slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är för denna programperiod den 31 augusti 2023.
Sista möjliga slutdatum för ett enskilt projekts projektperiod, inklusive slutredovisning, är för denna programperiod den 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Ni kan endast beviljas finansiering för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Medel att ansöka om inom respektive insatsområde:
Insatsområde 1: ca 33 Mkr
Insatsområde 3: ca 62 Mkr
Insatsområde 4: ca 7 Mkr
Insatsområde 5: ca 30 Mkr

Hur ansöker vi?

Om ni ansöker om ett nytt projekt så gör ni er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan Öppnas i nytt fönster.. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Om ni ansöker om utökad verksamhet i befintligt projekt så gör ni er ansökan genom att mejla er ansökan och dess bilagor till ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioritering. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverket i Luleå
E-post: ovrenorrland@tillvaxtverket.se

Om ni planerar att ansöka om finansiering så kontakta oss gärna så snart som möjligt. Vi önskar inleda en dialog med er som söker i tidigt skede. Inför ett eventuellt möte då vi kan testa er projektidé vill vi att ni: