Tillväxtverket

Utveckla kompetens­försörjningen i livsmedelsindustrin

Tillväxtverket erbjuder nu företagsfrämjande organisationer finansiering till att driva utvecklingsprojekt. Vi utforskar genom att testa metoder, modeller eller tjänster inom strategisk kompetensförsörjning som möter behoven hos små och medelstora företag. Syftet är att utveckla verksamheten hos företagsfrämjande aktörer för förberedelse att kunna söka medel till bredare implementering av metoden, modeller eller tjänsten.

I Tillväxtverkets utredningar framträder en bild av en livsmedelsindustri med stora behov av strategisk kompetensförsörjning. Livsmedelsindustrin är mångfacetterad med företag och verksamheter av olika karaktär. På våra statistiksidor finns rapporter om kompetensförsörjning och specifika rapporter om livsmedelsektorns kompetensförsörjning.

Utlysningen tar sin utgångspunkt i livsmedelsstrategins vision: ”Den svenska livsmedelskedjan år 2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ, hållbar och attraktiv att verka inom”. Kompetensförsörjning är mycket viktig nyckel till att nå visionen.

Välkomna med din ansökan till Tillväxtverket.

Vem kan söka?

Insatsen riktas till företagsfrämjande organisationer, offentliga och privata, som kan erbjuda stöd till små och medelstora företag i strategisk kompetensförsörjning.

Vi ser att följande aktörer kan söka stödet och vara primära ägare av projekt:

 • branschorganisationer
 • forskningsinstitut, science parks, inkubatorer och så vidare
 • andra aktörer som har kapacitet att ge ett direkt stöd för kompetensförsörjning till målgruppen små och medelstora företag.

Företag kan inte söka stödet i syfte att utveckla sin egen verksamhet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Krav på sökanden:

 • vara en aktör som har eller kan skapa direktkontakt med små och medelstora företag inom livsmedelsindustrin.
 • ha eller kunna utveckla kapacitet att arbeta med strategisk kompetensförsörjning som gynnar små och medelstora företag.
 • visa på att projektet har ett tydligt fokus tjänste- och metodutveckling som sedan kan skalas upp genom till exempel egen satsning eller att användas vid ansökan till andra offentliga aktörer eller insatser
 • ska kunna visa på hur projektets resultat används i organisationen efter avslutat projekt. Projektets ska presentera plan för intern implementering för vidare genomförande efter avslutat projekt. Exempelvis att ha höjd förmåga till att erbjuda tjänster.

Meriterande aspekter för sökande:

Det är en stor fördel för sökanden att ha god kännedom om målgruppen företag i livsmedelsindustrin och har tillgång till relevanta nätverk och marknadskanaler för att nå företagen.

Tillväxtverket ser positivt på att projektet har privat- eller offentligrättsliga organisationer som medfinansiärer och samarbetspartners på olika sätt.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

För vad kan vi söka?

Nya arbetssätt och lösningar för kompetensförsörjning till SMF

Företagsfrämjande organisationer kan söka pengar för att driva utvecklingsprojekt. Dessa projekt ska bidra till att skapa skalbara metoder, modeller eller tjänster till små och medelstora företag med 1-99 anställda. Detta lägger en grund för förnyelse i arbetssätt och lösningar inom strategisk kompetensförsörjning i ett företag. Insatsen ska synliggöra ny kunskap och kompetens. Huvudsyftet är att hitta sätt att få kompetensförsörjning i livsmedelsindustrin att fungera smidigare, det skulle exempelvis kunna vara metod, modell eller tjänst att stötta ett litet företags ledning med att höja kompetensnivån hos befintlig personal i företaget.

Insatsens projekt ska utgå från företages behov och dessa metoder, modeller eller tjänster ska ge företag möjligheter att börja arbeta med sin kompetensförsörjning.

Sökanden kan utgå från en befintlig modell, metod eller tjänst eller testa nya angreppssätt som befinner sig i idéstadiet.

Ny kunskap och kompetens – lära genom att testa

Modellerna, metoderna eller tjänsterna ska generera kunskap och kompetens och kan användas till sökande organisationens förberedelse för att stötta små företag att börja arbeta med strategisk kompetensförsörjning. I förlängningen skulle utvecklingsprojektens resultat kunna användas till exempelvis att söka medel från andra aktörer för en större satsning där modellerna, metoderna eller tjänsterna erbjuds till större antal företag.

Till exempel: Hur ska erbjudanden utformas för att möta företagens behov på bästa möjliga sätt? Hur skulle en metod, modell eller tjänst kunna utformas för att personalens kompetens ska höjas i ett företag? Behövs en genomlysning av företagets behov av kompetens på kort och lång sikt med utgångspunkt i företagets affärsutveckling? Vad krävs, till exempel designmässigt av ett erbjudande, för att attrahera företag till insatser?

Företagens behov står i centrum och är slutkunden

Satsningen tar sin utgångspunkt i företags, 1-99 anställdas, behov, vilket innebär att samtliga projekt ska säkerställa att utvecklade metoder, modeller eller tjänster kommer bidra till en positiv positionsförflyttning för företagen. Företag betecknas i denna utlysning som 1-99 anställda, vilket är en modifierad form av EUs definition av små och medelstora företag. Företag är ingen homogen grupp vilket kan innebära att en metod, modell eller tjänst kan behöva varieras efter företagens mottagarkapacitet. Generellt har små företag små resurser vilket kan innebära att mottagarkapaciteten är begränsad från början.

Vad kan projekten beviljas pengar för?

Huvudsyftet är att utveckla modeller, metoder eller tjänster som motsvarar företags behov. Tillväxtverket beviljar finansiering för kostnader som anknyter naturligt till ett sådant arbete.

Exempel på kostnader som uppkommer:

 • riktade aktiviteter för att söka upp deltagande företag, tillvägagångssätt för detta ska presenteras i ansökan. Tillväxtverket vet att små företag kan vara svåra att få delta i insatser pga tidsbrist m.m., så vänta inte med att börja uppsökande aktiviteter.
 • kostnader för personal med grundläggande kunskaper i företagande/affärsutveckling som stöd i kompetensförsörjning.
 • upphandling av konsulter med specialkompetens som kan stötta sökanden i utvecklingen av metoder, modeller eller tjänster.
 • upphandling av konsulter med specialkompetens för att höja kompetensen hos sökanden för grundläggande kompetens inom strategisk kompetensförsörjning och grundläggande kompetens om tjänste-, metod- och modellutveckling
 • spridningsaktiviteter, marknadsföring, om pågående projekt och utvecklade metoder, modeller eller tjänster

Pilotprojekten beviljas inte pengar till exempelvis aktiviteter för:

 • analys- och kartläggningsutredningar för till exempel opinions- och lobbyarbete

Hållbarhetsaspekter

Livsmedelsstrategins vision siktar på att att livsmedelssektorn ska utvecklas hållbart. Sökanden ska i sin ansökan presentera på vilket sätt planerat projekt förhåller sig till de tre hållbarhetsaspekterna:

 • Miljö
 • Mångfald
 • Jämställdhet

Presentationen kommer inte att vara utslagsgivande vid bedömning av ansökan mer än att presentationen ska finnas med i ansökan. Det är meriterande att projektet reflekterar över dessa aspekter.

Mer om hållbarhetsaspekterna.

När kan vi söka?

Utlysningen är öppen till 2021-12-03. Tillväxtverket avser fatta beslut i december 2021.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du anger om någon del i din ansökan innehåller uppgifter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Tillväxtverket kan bevilja förskott till pilotprojekten. Förskottet är tänkt att täcka en uppstartsfas i projektet och summan är därför inte fastställd från början. Det är viktigt att redan vid ansökan ange att projektet önskar förskott och uppge skäl till detta. Tillväxtverket kommer bedöma ansökan om förskott i samband med ansökan om projekt.

Projektorganisation ska presenteras i ansökan. Tillväxtverket ser först och främst att projektet leds av en projektägare (sökanden). Tillväxtverket kan vid behov bevilja projekt med projektägare i samverkan med andra organisationer, se ”Särskilda krav för samverkansprojekt". Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projekten ska medverka vid erfarenhetsutbyten och andra typer av möten, seminarier eller workshops under projekttiden.

Rapportering till Tillväxtverket sker enligt beslut, slutrapport sker sista månaden innan projektslut.

Medfinansiering

Då utlysningen innebär beviljande av pilotprojekt kan Tillväxtverket finansiera projekt upp till 85% av totala projektkostnaden under förutsättning att Tillväxtverkets finansiering håller sig kring cirka 700 000-1 000 000 SEK. Tillväxtverket ser positivt på projekt där sökanden får in finansiärer som kan finansiera till en högre andel och på så sätt utökar projektets finansiering.

Medfinansiering ska ske genom kontanta medel.

Om projektet avser använda deltagarersättningar som medfinansiering måste detta presenteras tydligt redan vid ansökan.

Beslut fattats med stöd av 6 b § i förordning (2018:1500) om stöd för åtgärder inom livsmedelsstrategin och de villkor som anges i kapitel I samt artikel 21 i förordning (EU) nr 702/2014.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till den specifika inriktning och mål i utlysningen.

Gå till Tillväxtverkets Allmänna villkor och se vad som gäller för stödet.
För dig som söker och eventuellt får stöd finns Handbok för nationella projektmedel som vägledning i arbetet med projektet. För att projektet ska få stöd krävs det att kraven och villkoren i handboken och de allmänna villkoren för stöd följs. Handboken uppdateras löpande.

Hur länge kan projektet pågå?

Projektperiod minst 18 månader men längst två år. Projektstart ska ske senast sista mars 2022.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Tillväxtverket lyser ut fem miljoner kronor och avser bevilja 5-7 projekt, vilket innebär att ett projekt kan beviljas mellan cirka 700 000-1 000 000 kronor.

Hur ansöker vi?

Sök stödet via e-tjänsten Min ansökan. Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för nationella projektmedel. Det gör du i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

I avsnittet finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i utlysningen och villkoren för stödet. Vi bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar Livsmedelsstrategin och enligt aktuellt uppdrag från regeringen, N2019/03240/JL, och denna utlysningstext. Läs mer under Så bedömer Tillväxtverket er ansökan. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökan bedöms av en grupp handläggare hos Tillväxtverket och vid särskilda fall kan även andra myndigheters handläggare bli aktuella vid bedömning. Andra myndigheters handläggare kallas in om projektansökans innehåll påkallar det.

Ansökningar bedöms i konkurrens med andra inkomna ansökningar.

Kontakt

Vid frågor eller funderingar kring utlysningen vänligen kontakta Minna Rydgård, fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se