Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för EU-projekt i Småland och Öarna

Har du idéer som kan leda till projekt inom kommande programperiod eller vill du utveckla ditt pågående regionalfondsprojekt? Nu finns möjlighet att ansöka om finansiering från Regionalfonden i Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län.

Ansökningarna kan innehålla nya eller pågående projekt, förstudier eller transnationellt samarbete (TNK). Ansökningarna bör också ha en koppling till inriktningen i innehållet i kommande regionalfondsprogram.

Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen. Särskild vikt läggs på små och medelstora företag. Projekten ska bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.

Obs! Utlysningen är en extra insats som blivit möjlig på grund av en valutakursväxling.

Den här utlysningen kommer bara att kunna genomföras om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Förutsättningen är att regeringen reviderar Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder och genomför den föreslagna valutakursjusteringen. Tillväxtverket kan därmed bara bevilja finansiering till projekt om regeringen genomför valutakursjusteringen. Förslaget om ändrad valutakurs framgår av regeringens budgetproposition för 2022.

Utlysningen har beteckningen 2021:3 för EU-programmet Småland och Öarna (inom EU:s regionalfond).

Läs mer om programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, Regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Privata juridiska personer som ansöker om pengar ska ha mandat att företräda/representera en mångfald av företag eller bransch. Det innebär att företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad inte kan söka pengar för utveckling av egen drift.

För vad kan vi söka?

Programmet är inriktat mot fyra insatsområden/tematiska mål. I denna ansökningsomgång, 2021:3, är det möjligt att ansöka till insatsområde 1-4. Varje projekt ska innehålla insatser och aktiviteter som tydligt bidrar till de specifika mål och indikatorer som beskrivs i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation
  För att förnya näringslivet i regionen och skapa konkurrenskraft för företagen behövs en ökad samverkan mellan högskolor, företag och offentlig sektor.
 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på IKT (Informations- och Kommunikationsteknik)
  Den stora utmaningen inom området är att ta tillvara de möjligheter som IT-utvecklingen ger, att använda digitaliseringens möjligheter för att möta exempelvis framtidens behov av välfärd inom äldrevården eller tillgängligheten till offentlig service. Digitala samhällsbyggnadsprocesser. Utveckla bredbandsstrategier och processtöd för gemensam planering av bredbandsinfrastruktur.
 3. Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser.
  Näringslivsutveckling är programmets huvudfokus, och insatsområdet utgör grunden för att Europa 2020-strategin (EU:s tillväxtstrategi) avseende innovation ska kunna uppfyllas. Det ska göra tillväxt i små och medelstora företag möjlig.
  Mot denna bakgrund ser vi gärna ansökningar som syftar till att skapa förutsättningar för ökad tillväxt i små- och medelstora företag. Det kan till exempel handla om affärsutveckling, strukturer för kompetensförsörjning eller att underlätta internationalisering.
 4. Att främja hållbara transporter
  Insatserna inom ramen för programmet fokuserar på förnybara bränslen, effektivare energianvändning och samhällsplanering, inklusive beteendepåverkan. Insatserna ska stödja utveckling, spridning och användning av metoder/modeller och öka kunskapen inom dessa områden.

Mer information om programmets insatsområden i publikationen Strukturfonds­programmet för Småland och Öarna

Vi ser gärna att sökta projekt i denna ansökningsomgång kopplar an till innehållet för kommande Regionalfondsprogram för Småland och Öarna 2021-2027:

 • Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik, dra nytta av digitaliseringens fördelar för invånare, företag, forskningsorganisationer och offentliga myndigheter.
 • Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, inbegripet genom produktiva investeringar, utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.
 • Främja energieffektivitet och främja förnybar energi, inbegripet de hållbarhetskriterier som anges där, utvecklar smarta energisystem, nät och lagring, eller främjar tillgång till vatten och en hållbar vattenförvaltning.

Nya genomförandeprojekt

Utlysningen är öppen för nya genomförandeprojekt som tydligt bidrar till de specifika mål och indikatorer som beskrivs i den investeringsprioritering som respektive projekt sökt inom.

Pågående genomförandeprojekt

Utlysningen är öppen för pågående projekt som genom utökad projektbudget vill utveckla projektets aktiviteter, innehåll eller arbetssätt. Projektet ska kunna påvisa en god genomförandekapacitet.

Projekt ska bygga vidare på resultat från det pågående projektet. Det är även viktigt att påvisa att projektet genomförs på ett resultatinriktat sätt för att uppnå projektets syfte och mål och som ha ett utvecklat resonemang kring projektets valda hållbarhetsaspekter.

Av ansökan behöver det framgå vilket mervärde en förlängning och utökad budget ger. Ni behöver uppdatera er aktivitetsplan med nya och uppdaterade aktiviteter samt eventuella målformuleringar. Ansökan om förlängning och utökad budget sker via din handläggare efter att det är förankrat hos regionalt utvecklingsansvarig organisation. Ni ansöker om förlängning och utökad budget via e-post till er ordinarie handläggare som en förändringsansökan. Ni ska alltså inte söka via e-tjänsten.

Lägg in er nya budget i budgetmall

Förstudier

Utlysningen är öppen för förstudier. En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där du kan undersöka hur du skulle kunna genomföra ett projekt inom Regionalfonden.

Syftet med förstudierna i denna utlysning är att lägga en god grund för större projekt i kommande programperiod 2021-2027.

Förstudier kan pågå i upp till nio månader, inklusive avslutsarbete. Det kan maximalt beviljas 400 000 kronor i EU-stöd. EU-stödet kan maximalt utgöra 50 procent av förstudiens budget. Förstudier använder redovisningsalternativet klumpsumma.

Klumpsumma innebär att EU-stödet, maximalt 400 000 kronor, betalas ut med en stödandel av en klumpsumma. Tillväxtverket måste godkänna att förstudien uppnått de resultat som fastställdes i beslutet om stöd för att stödet ska betalas ut.

Transnationell komponent – TNK (transnationellt samarbete)

Har ni redan ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, eller en så kallad transnationell komponent.

Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

TNK kan pågå i upp till nio månader, inklusive avslutsarbete. Det kan beviljas 400 000 kronor i EU-stöd eller mer. EU-stödet kan maximalt utgöra 50 procent av förstudiens budget. Aktiviteterna ska bidra till genomförandet av Östersjöstrategin och gagna det egna programområdet.

Mer information om förstudier och TNK-projekt:
Särskilda krav för vissa typer av projekt

Vad ska framgå i ansökan?

Utöver det som framgår i Handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Projektet behöver ha en tydlig förändringslogik. Ni ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Ni beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Figur Modell förändringslogik

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta

Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)

Målgrupper (främjare)

Aktiviteter

Resultat

Effekter

Ni ska ange tydliga mål runt hållbarhet

Ni ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ert projekt ska arbeta med.

Det är ett krav att ni arbetar med minst två av tre hållbarhetsaspekter i projektet och beakta dessa i planering, genomförande och uppföljning. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är:

 • Miljö
 • Mångfald
 • Jämställdhet

Genom att använda hållbarhets­aspekterna som verktyg i ert projekt kan ni öka innovations­förmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Projektet bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt.

Mer om hållbarhetsaspekterna.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 29 oktober – 13 december 2021
 • Sista dag för ansökan: 13 december 2021 kl.23.59
 • Prioritering sker: våren 2022

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Testa din projektidé

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé? Fyll i Tillväxtverkets mall Testa din projektidé och kontakta er regionalt utvecklingsansvarige aktör.

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till regionerna finns nedan under gröna fliken Kontakt.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer inte att godkännas.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 .

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Regional utvecklingsstrategi

För att ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten är 2023-10-31.
 • För förstudier och TNK gäller max nio månaders genomförande inkluderat avslutsarbete.
 • Sista dag för aktiviteter i genomförandeprojekt är 2023-08-31

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Det kan även finns möjlighet att få medfinansiering från nationella medel. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping för mer information.

Hur ansöker vi?

Förstudier, nya genomförandeprojekt och projekt för internationellt samarbete (TNK)

 1. Projektidé - förankras med Tillväxtverket och berörda regionalt utvecklingsansvariga organisationer.
 2. Säkerställ medfinansiering
 3. Lämna ansökan till Tillväxtverket
 4. Godkänd ansökan prioriteras
 5. Tillväxtverket fattar beslut

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet prioriterar de ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven. Du får besked om din ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. När Strukturfondspartnerskapet prioriterar ansökningar använder de så kallade principer för urval. Du kan läsa mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt de prioriteringar som Strukturfondspartnerskapet har gjort.

Pågående projekt

Ansökan om förlängning och utökad budget sker via din handläggare efter att det är förankrat hos regionalt utvecklingsansvarig organisation. Ni ansöker om förlängning och utökad budget via e-post till er ordinarie handläggare som en förändringsansökan. Ni ska alltså inte söka via e-tjänsten.

Ansökan om förstudier

Ansökningar om förstudier, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras och beslutas i möjligaste mån löpande.

Ansökan om transnationell komponent- TNK (transnationellt samarbete)

Ansökningar om TNK, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras och beslutas i möjligaste mån löpande.

Kontakt

Inför kontakterna med Tillväxtverket vill vi gärna att era idéer redan har förankrats hos berörda regionalt utvecklingsansvariga organisationer, då vi samverkar med dessa organisationer i beredningen.

Kontaktuppgifter till regionalt utvecklingsansvariga organisationer:

Region Kalmar
Maria Stegefors
fornamn.efternamn@regionkalmar.se
Tel: 0480-448 399

Region Kronoberg
Josefine Wilhelmsson
fornamn.efternamn@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län
Johanna Stejdahl
fornamn.efternamn@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Region Gotland
Roland Engkvist
fornamn.efternamn@gotland.se
Tel: 070-447 70 10

Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping