Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för EU-projekt i Skåne och Blekinge

Har du idéer som kan leda till nya projekt inom Regionalfonden Skåne-Blekinge, eller vill du utveckla ditt pågående projekt? Nu finns möjlighet att söka finansiering i Skåne och Blekinge län.

Den här utlysningen är inte öppen för förstudier. Finansiering för förstudier finns att söka i den här utlysningen: Förbered projekt inför kommande EU-programperiod i Skåne-Blekinge

Det är inte heller möjligt för pågående React-projekt att söka finansiering eller förlängd projekttid.

Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket och regionalt utvecklingsansvariga, Region Blekinge och Region Skåne i ett tidigt skede i planeringen av er ansökan. Regionalt utvecklingsansvariga ska kontaktas för att stämma av om projektidén är i linje med regionala strategiska satsningar och strategier. Se rubriken ”kontakt”.

Obs! Utlysningen är en extra insats som blivit möjlig på grund av en valutakursväxling.

Den här utlysningen kommer bara att kunna genomföras om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Förutsättningen är att regeringen reviderar Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder och genomför den föreslagna valutakursjusteringen. Tillväxtverket kan därmed bara bevilja finansiering till projekt om regeringen genomför valutakursjusteringen. Förslaget om ändrad valutakurs framgår av regeringens budgetproposition för 2022.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.
 • Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Privata juridiska personer som ansöker om projektstöd ska ha mandat att företräda/representera en mångfald av företag eller bransch. Det innebär att företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad inte kan söka stöd för utveckling av den egna driften.

Det är önskvärt att företag medverkar i projekten genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i ett projekt får företagen del av projektens insatser utan att bära ansvaret av att äga projektet och för de administrativa och likvida krav som det medför.

För vad kan vi söka?

Er ansökan ska innehålla all nödvändig information. Tillväxtverkets handläggare ska enbart utifrån ansökan kunna bedöma projektets relevans i förhållande till programmet och urvalskriterierna. Det ska framgå hur ni tänker genomföra projektet samt vilken genomförandekapacitet projektet har.

Möjligheten att komplettera ansökan kommer att vara mycket begränsad. Den här utlysningen är inte öppen för förstudier. Finansiering för förstudier finns i stället att söka i den här utlysningen: Förbered projekt inför kommande EU-programperiod i Skåne-Blekinge.

Kostnader för fysiska investeringar inom regionalt strategiskt prioriterade satsningar kan vara möjliga. Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket och Region Skåne och Region Blekinge för att diskutera eventuella fysiska investeringar. Läs mer under rubriken för varje insatsområde.


Pågående projekt kan söka om ökad finansiering och förlängd projekttid

Tillväxtverket öppnar för att välfungerande, pågående projekt inom programmet söker ökad finansiering och förlängd projekttid.

Pågående projekt kan söka för exempelvis utökning av projektperiod, verksamhet eller målgrupp. En förutsättning är att projektet upparbetat en budget väl och att den utökade verksamheten ligger i linje med tidigare beslutade projektmål.

Även i ett utökande av projekt ska hållbarhetsaspekterna integreras i projektets olika delar. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är: miljö, mångfald och jämställdhet. Ni ska beakta hållbarhetsaspekterna då ni planerar, genomför och följer upp ert projekt.
Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Pågående projekt kan inte byta redovisningsalternativ. Till exempel så kan inte ett personal-intensivt projekt byta och använda sig av faktiska kostnader.

Ramprojekt

Ett ramprojekt är ett projekt som fördelar sitt EU-stöd vidare till de företag och organisationer som utför projektets aktiviteter och insatser.

Ett ramprojekt omfattar alltså aktiviteter i ett andra led. Aktiviteterna kan till exempel bestå av företagsstöd, företagscheckar eller delprojekt inom projektet. Delaktiviteterna väljs ut inom projektet och har start- och slutdatum som ryms inom projektperioden.

Det är bara vissa organisationer som kan bedriva ett ramprojekt. Ni ska i ansökan hänvisa till aktuell stödförordning som ger er organisation möjligheten att bedriva ett ramprojekt.

Det är ett krav att det finns rutiner och en organisation som kan klara av att bedriva ett ramprojekt, men också utföra kontroller.

Läs mer om kraven på ramprojekt här:

Det går att söka finansiering inom följande områden i programmet

Insatsområde 1, Innovation
Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till att skapa ett mer innovativt näringsliv. Idéer ska lättare kunna utvecklas till tjänster, produkter och processer.

Följande typer av projekt välkomnas särskilt:

 • Projekt som innehåller konkreta samarbeten mellan forskningsinstitutioner och företag.
 • Projekt som arbetar med testmiljöer eller labb för att stödja företag.
 • Projekt som bidrar till att utveckla arenor för innovation och ökad samverkan mellan aktörer i innovationssystemet.
 • Projekt som har ett tydligt fokus på spridning och implementering av resultat efter projektets slut.
 • Projekt som utgår från regionala smarta specialiseringsområden.

Projekt inom insatsområde 1 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 1a, Specifikt mål: Ökad samverkan för en hållbar innovationsinfrastruktur som levererar resultat.
 • Investeringsprioritering 1b, Specifikt mål: Ökad regional innovationsförmåga med fokus på regionens strategiska områden

Det kan vara möjligt att finansiera regionalt strategiskt prioriterade satsningar som innebär fysiska investeringar. Kontakta Region Blekinge och Region Skåne för att ha en dialog om din idé är en strategisk satsning för regionen.

Insatsområde 2, Små och medelstora företag
Regionen behöver ökade insatser för att stärka det breda näringslivet där den stora delen av sysselsättningen finns och främja entreprenörskap, framför allt riktat mot företag med goda tillväxtförutsättningar. Det krävs insatser för att stärka förnyelsen av det regionala näringslivet, både genom att stärka kunskapsinnehåll och innovationsförmåga i befintliga branscher och genom att stärka entreprenörskap och främja strukturomvandling.

Projekt som utgår ifrån regionala smarta specialiseringsområden välkomnas särskilt.

Projekt inom insatsområde 2 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 3a: Specifikt mål: Stärkt entreprenörskap och företagande.
 • Investeringsprioritering 3d Specifikt mål: Ökad tillväxt i befintliga små och medelstora företag.
 • Specifikt mål Fler nya företag med tillväxtpotential är inte öppet i den här utlysningen.

Det kan vara möjligt att finansiera regionalt strategiskt prioriterade satsningar som innebär fysiska investeringar. Kontakta Region Blekinge och Region Skåne för att ha en dialog om din idé är en strategisk satsning för regionen.

Insatsområde 3, Koldioxidsnål ekonomi

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till att ta fram energieffektivare teknik och hushållning med energi i företagen, samt underlätta för dem att växla över till förnybar energi. Även i offentlig sektor ska projekt kunna stödja en effektivare energianvändning och övergång till förnybar energi. Tillväxtverket välkomnar särskilt projekt som handlar om minskad klimatpåverkan i bostadssektorn.

Projekt inom insatsområde 3 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 4b, Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att företagen ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning blir effektivare. Här välkomnas särskilt projekt där man gör konkreta insatser direkt i företag oavsett bransch.
 • Investeringsprioritering 4c, Specifikt mål: Minskad klimatpåverkan genom att offentlig sektor och bostadssektorn ökar sin användning av förnybar energi samtidigt som deras energianvändning bli effektivare.

Det är inte möjligt för Skåne-Blekingeprogrammet att finansiera kostnader för fysiska investeringar som handlar om energieffektivisering. Det kan vara möjligt att finansiera andra typer av regionalt strategiskt prioriterade satsningar som innebär fysiska investeringar. Kontakta Region Blekinge och Region Skåne för att ha en dialog om din idé är en strategisk satsning för regionen.

Läs mer och se projektexempel inom insatsområdet hos Klimatsynk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projekt som utgår ifrån regionala smarta specialiseringsområden välkomnas särskilt.

Insatsområde 4, Bredband
Inom insatsområde bredband välkomnar vi särskilt projekt med följande inriktning:

Satsningar som innefattar gemensamt kunskapsbyggande och kunskapsstöd för intressenter för att öka kunskapen och investeringsviljan för utbyggnad av bredband. De ska även stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Projekt inom insatsområde 4 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 2a, att öka utbygganden av bredband och höghastighetsnät och stödja antagandet av ny teknik och nätverk för den digitala ekonomin.

Exempel på aktiviteter kan vara kopplade till kommunala digitaliseringsagendor och digitala strategier, processbeskrivningar för att utnyttja ny teknik samt kunskapsunderlag och kostnadsberäkningar som visar möjligheterna och sambandet med ökad digitalisering och utnyttjandet av bredband. Observera att projektet måste vara tydligt avgränsat mot ordinarie verksamhet. Ordinarie verksamhet är inte stödgrundande.

Som inspiration, läs gärna om nedanstående projekt:

 • Projekt eSamverkan som syftar till att kommuner ska kunna öka tempot i utbyggnaden av e-tjänster och sprida tjänster och innovationer i nätverksform till andra kommuner.

Projekt som utgår ifrån regionala smarta specialiseringsområden välkomnas särskilt. Det går inte att göra investeringar i fysisk infrastruktur inom Skåne - Blekinge-programmet i insatsområde bredband.

Insatsområde 5, Hållbar stadsutveckling
Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och stimulera innovationsprocesser och entreprenörskap med utgångspunkt från Malmös särskilda utmaningar. Ni bör som sökande ta del av den sektorsövergripande planen. Malmö stad ansvarar för urvalet av ansökningarna enligt art. 7 i Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Ansökningarna bedöms utifrån hur väl de ligger i linje med den sektorsövergripande integrerade planen.

Vi välkomnar särskilt projekt som verkar för spridning och förankring i hela Skåne–Blekinge. Insatsområdet är begränsat till Malmö stads geografi men är öppet för alla aktörer att söka. Tillväxtverket uppmuntrar därför sökande från alla sektorer som är intresserade av att göra insatser i Malmö.

Projekt inom insatsområde 5 ska bidra till:

 • Investeringsprioritering 1b, Specifikt mål: Fler innovationer som svarar på lokala samhällsutmaningar som bidrar till en hållbar stadsutveckling.
 • Investeringsprioritering 3a, Specifikt mål: Stärkt lokalt entreprenörskap för ökad sysselsättning.

Kontakt Malmö stad

För information om Malmö stads sektorsövergripande integrerade plan kontakta:
Ulrika Lagergren, e-post: ulrika.lagergren@malmo.se, telefon 040-34 10 00.

Tillväxtverket bereder, efter Malmö stads urval, ansökningarna inom insatsområde 5 i enlighet med det operativa programmet för Skåne-Blekinge.

Det kan vara möjligt att finansiera regionalt strategiskt prioriterade satsningar som innebär fysiska investeringar.

Projekt som utgår ifrån regionala smarta specialiseringsområden välkomnas särskilt.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 29 oktober – 13 december 2021
 • Sista dag för ansökan: 13 december 2021, klockan 23:59
 • Prioritering sker: i mars 2022. Datum för prioriteringsmötet är inte bestämt just nu.

Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Testa din projektidé

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Du kan inte söka pengar för att finansiera er ordinarie verksamhet eller pågående projekt.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Du kan bara få pengar för kostnader du har haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Slutrapporteringen av projekt ska göras under projektperioden.

Har ni svag likviditet kan ni ansöka om förskottsutbetalning. Förskottet är begränsat till max hälften av det beviljade stödet, dock max 400 000 kronor. Maxbeloppet gäller för hela projektperioden. I ansökan ska ni ange vilket förskottsbelopp ni ansöker om och motivera varför ni behöver förskottet.

För att kunna bevilja förskott kan Tillväxtverket komma att begära in följande underlag:

 • Utdrag från ert skattekonto som visar att ni inte har skulder hos Skatteverket.
 • Intyg från Kronofogden att det inte finns några skulder för indrivning.

Underlagen får vara högst en månad gamla.

Tillväxtverket kan även begära in information som redogör för projektets kassalikviditet, soliditet samt underlag från Kreditupplysningsföretag och Upplysningscentralen.

En ansökan om förskott bedöms av Tillväxtverket i varje enskilt fall. Det är alltså ingen given rättighet att få förskott.

Läs mer om förskott här: Förskott för projekt med svag likviditet

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019 och innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om kraven på fysiska investeringar här: Insatserna ska vara varaktiga

Utlysningen vänder sig till projekt som har företag som direkt eller indirekt målgrupp. Därför ska ni i er ansökan beskriva hur ert projekt förhåller sig till statsstödsreglerna.

Gå till sidan för statsstöd, för mer information. Kontakta även Tillväxtverket för att diskutera möjligheter och villkor, redan innan ni börjar utforma projektet.

Se också:

Hur länge kan projektet pågå?

 • Tidigaste datum för projektstart är samma dag som ansökan inkommer till Tillväxtverket.
 • Sista datum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 31 augusti 2023.
 • Sista dag för projektperiod, inkl. slutredovisning är 31 oktober 2023.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering från Regionalfonden. Resterande finansiering ska utgöras av offentliga och/eller privata pengar. Du ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas i Ansökan om stöd.

Projektet ska bedrivas kostnadseffektivt. En bedömning av rimligheten i det ansökta beloppet görs utifrån inkommen ansökan.

Den här utlysningen kommer bara att kunna genomföras om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Kontakta Tillväxtverkets handläggare för mer information om budgetläget. Se gröna rubriken ”Kontakt”.

Hur ansöker vi?

Pågående projekt som söker ökad finansiering och förlängd projekttid:

Er begäran om ändring ska innehålla:

 • Beskrivning av ändringen
 • Motivering till varför ni vill göra ändringen
 • Reviderat budgetförslag, Skicka in en ny budget för hela projektet, och en budget som bara visar de nya kostnaderna. Använd Tillväxtverkets budgetmall som finns här Ansök om stöd.
 • Medfinansieringsintyg
 • Reviderad aktivitetslista
 • Nya målvärden för de indikatorer som projektet ska mäta och följa upp.
 • Eventuellt reviderade projektmål och delmål om det bedöms nödvändigt.
 • Tillkommande bilagor, till exempel upphandlingsplan

Skicka den samlade informationen till projektets tilldelade handläggare på Tillväxtverket via e-post.

Nya projektansökningar:

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapet prioriterar de ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven. Du får besked om din ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. När Strukturfondspartnerskapet prioriterar ansökningar använder de så kallade principer för urval. Du kan läsa mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt de prioriteringar som Strukturfondspartnerskapet har gjort.

Om en ansökan från ett pågående projekt avslås kommer tidigare beslut att fortsätta gälla.

Kontakt

Hör gärna av er till oss på kontoret i Malmö så kan vi ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge.

Det är mycket viktigt att ni kontaktar regionalt utvecklingsansvariga, Region Blekinge och Region Skåne för att stämma av så att er ansökan ligger i linje med strategiska satsningar och strategier i regionen.

 • Kontaktuppgifter till Region Blekinge: regionalutveckling@regionblekinge.se
 • Kontaktuppgifter till Region Skåne: regionalfond@skane.se