Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering för EU-projekt i Norra Mellansverige

Har du idéer som kan leda till projekt inom kommande EU-programperiod eller vill du utveckla ditt pågående EU-projekt? Nu finns möjlighet att söka finansiering i Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Ansökningarna ska handla om förstudier med koppling till kommande programperiod 2021-2027 eller förstärka redan pågående regionalfondsprojekt i programområdet Norra Mellansverige.

Syftet med programmen är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen samt främja en hållbar tillväxt i regionen.

Det är viktigt att kontakta handläggare på Tillväxtverket och Regionalt utvecklingsansvariga (Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland) i ett tidigt skede i planeringen av er ansökan.

Obs! Utlysningen är en extra insats som blivit möjlig på grund av en valutakursväxling.

Den här utlysningen kommer bara att kunna genomföras om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Förutsättningen är att regeringen reviderar Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder och genomför den föreslagna valutakursjusteringen. Tillväxtverket kan därmed bara bevilja finansiering till projekt om regeringen genomför valutakursjusteringen. Förslaget om ändrad valutakurs framgår av regeringens budgetproposition för 2022.

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regioner, kommuner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Privata juridiska personer som ansöker om pengar ska ha mandat att företräda eller representera en mångfald av företag eller bransch. Det innebär att företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad inte kan söka pengar för utveckling av egen drift.

För vad kan vi söka?

Förstudier

Utlysningen är öppen för förstudier. En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där du kan undersöka hur du skulle kunna genomföra ett projekt inom Regionalfonden. Syftet med förstudierna i denna utlysning är att lägga en god grund för större projekt i kommande programperiod 2021-2027. Regionalfondsprogram för Norra Mellansverige är under framtagande, och förslag på program finns på respektive Regions hemsida. Ta också kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige för dialog om förstudien.

Kontakt till regionerna:

Region Dalarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka på programförslag Europeiska regionala utvecklingsfonden längst ner på sidan).

Region Gävleborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (klicka på programförslag i högermariginalen).

Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Klicka på programförslag längst ner på sidan).

Din ansökan ska vara inriktad mot något av följande specifika mål som framgår av programförslag för Norra Mellansverige:

Specifikt mål 1.1 Utveckla och förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik.

Specifikt mål 1.2 Dra nytta av digitaliseringens fördelar för invånare, företag, forskningsorganisationer och offentliga myndigheter.

Specifikt mål 1.3 Förbättra de små och medelstora företagens hållbara tillväxt och konkurrenskraft och skapandet av arbetstillfällen i dessa företag, inbegripet genom produktiva investeringar.

Specifikt mål 1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap.

Specifikt mål 2.3 Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring utanför det transeuropeiska energinätet (TEN-E).

Specifikt mål 2.6 Främja övergången till en cirkulär och resurseffektiv ekonomi.

Förstudier kan pågå i upp till nio månader, inklusive avslutsarbete. De kan maximalt beviljas 400 000 kronor i EU-stöd. EU-stödet kan maximalt utgöra 50 procent av förstudiens budget.

Det är viktigt att ansökan förhåller sig till hållbarhetsaspekterna samt till Agenda 2030 och att ni beskriver hur dessa kommer att inbegripas i genomförandet av förstudien.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur förstudien kan bidra till att hållbarhetsaspekterna jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de ska integreras i ett framtida genomförandeprojekt.
Läs mer under krav, villkor och andra regler.

Pågående projekt

Utlysningen är öppen för genomförandeprojekt som;

 • Bedriver pågående projekt inom insatsområde 1 "Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation", insatsområde 3 "Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft" och insatsområde 4 "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer".
 • Vill utveckla projektets aktiviteter, innehåll eller arbetssätt.
 • Bygger vidare på resultat från pågående projekt och kan visa på att projektet genomförs på ett resultatinriktat sätt för att uppnå projektets syfte och mål.
 • Har ett utvecklat resonemang kring projektets valda hållbarhetsaspekter. Finns det några utmaningar för projektet att nå mål hållbarhetsmålen? Om så är fallet, vilka åtgärder har projektet vidtagit för att nå projektmålen?

Ta också kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige för dialog om hur du går tillväga för att söka finansiering för förstärkning av ett redan pågående regionalfondsprojekt.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 20 oktober – 30 november 2021
 • Sista dag för ansökan: 30 november 2021
 • Prioritering och beslut sker: under mars eller april 2022

Om din ansökan inkommer före eller efter sista ansökningsdag kommer Tillväxtverket att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Den här utlysningen kommer bara att kunna genomföras om Tillväxtverket får tillgång till ny finansiering. Förutsättningen är att regeringen reviderar Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder och genomför den föreslagna valutakursjusteringen. Tillväxtverket kan därmed bara bevilja finansiering till projekt om regeringen genomför valutakursjusteringen. Förslaget om ändrad valutakurs framgår av regeringens budgetproposition för 2022.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Förstudier

Särskilda krav för vissa typer av projekt ger dig vägledning i arbetet med förstudien. För att din förstudie ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Slutredovisning för förstudien ska inkomma till Tillväxtverket senast samma dag som förstudien ska avslutas.

Det är inte möjligt att söka i förskott.

Förstudier använder redovisningsalternativet klumpsumma. Klumpsumma innebär att EU-stödet, maximalt 400 000 kronor, betalas ut med en stödandel av en klumpsumma. Tillväxtverket måste godkänna att förstudien uppnått de resultat som fastställdes i beslutet om stöd för att stödet ska betalas ut.

Du kommer inte att behöva redovisa förstudiens faktiska kostnader, Tillväxtverkets uppföljning kommer att fokusera på förstudiens resultat. Resultatet avrapporteras i samband med ansökan om utbetalning och en slutrapport.

Om förstudien inte uppnår resultatet kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att få ut delar av stödet om delar av resultatet har uppnåtts.

Läs mer om kraven på förstudier i Handbok för EU-projekt under sidorna Redovisningsalternativ och Särskilda krav på vissa typer av projekt.

Pågående projekt

Av ansökan behöver det framgå vilket mervärde en förlängning och utökad budget ger. Ni behöver uppdatera er aktivitetsplan med nya och uppdaterade aktiviteter samt eventuella målformuleringar. Ni ska även beskriva vilka resultat projektet hittills har skapat.

Lägg in er nya budget i en budgetmall

Du kan bara få pengar för kostnader du har haft under projektperioden. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Följ EUs regler om statligt stöd till företag

Projektet förväntas utföra aktiviteter som är till nytta för företag. Tillväxtverket har olika möjligheter att betala ut finansiering och lämna ut stöd inom ramen för EU:s regler om stöd av mindre betydelse. Dels så kallat försumbart stöd, dels enligt det allmänna gruppundantaget, GBER. För ramprojekt kan stöd lämnas inom ramen för SFS 2015:211. Mer information om statligt stöd framgår i handboken.

Som nämns där är det viktigt att kontakta Tillväxtverket på ett förberedande stadium för att diskutera villkor och möjligheter för den typen av stöd.

Hur länge kan projektet pågå?

Aktiviteter kan genomföras inom projektet fram till den 31 augusti 2023. Slutredovisning ska ske senast 31 oktober 2023.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Du kan endast få finansiering för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan har kommit in till Tillväxtverket. Du kan inte får ersättning för kostnader som uppstått innan projektstart.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Ta kontakt med enhet Regional tillväxt mellersta Sverige för information om aktuell tillgång på medel.

Du ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas i Ansökan om stöd.

Hur ansöker vi?

Förstudie

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Pågående projekt

Ansök om förlängning och utökad budget hos din handläggare. Ni ansöker om förlängning och utökad budget via e-post till er ordinarie handläggare som en förändringsansökan. Ni ska alltså inte söka via e-tjänsten.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioritering. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets enhet Regional tillväxt mellersta Sverige som hanterar det regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige innan ni skickar in en ansökan. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Mejla: norramellansverige@tillvaxtverket.se