Tillväxtverket
eu-logotyp

Energi­effektivisera verksamheten i små och medelstora företag

Nu kan företagsfrämjare söka stöd för projekt som bidrar till att göra användningen av energi mer effektiv i små och medelstora företag.

I projektet kan ni gärna kombinera metoder för energieffektivisering med andra metoder som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi, till exempel förnybar energi. Projekten ska arbeta i olika delar av Sverige och flera aktörer ska samarbeta för att på så sätt lära av varandra.

Energieffektivisering handlar om att hitta metoder och tekniker för att använda energin så resurseffektivt som möjligt för både företag och samhälle. På så sätt kan ett företag ha en verksamhet som minskar energiförbrukningen, och ofta även relaterade kostnader, och ändå bibehålla samma produktivitet. Detta leder till en lägre energianvändning och en ökad tillgång till energi i samhället

Finanseringen kommer från Europeiska regionala utvecklingsfondens Nationella regionalfondsprogram, tematiskt område 4 – Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer.

Vem kan söka?

Följande aktörer kan söka stödet och vara primära ägare av projekten:

 • aktörer (offentliga eller privata) som har en regionalt eller nationellt etablerad funktion i det företagsfrämjande systemet.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för:

 • Förstudier
 • Genomförandeprojekt

Exempel på insatser

 • Nätverk för eller rådgivning till små och medelstora företag som stärker kompetensnivå och genomförandekapacitet inom energieffektivisering
 • Kommunikationsinsatser om energieffektivisering som höjer status på frågorna och bidra till ökat intresse och ökat användande av redan befintliga verktyg och metoder inom små och medelstora företag
 • Stärkt nationell samverkan mellan regionala aktörer inom energieffektiviseringsområdet
 • Förstudier som stärker det nationella perspektivet inför ansökningar och genomförande av projekt i nästa programperiod för Regionalfonden 2021 – 2027 utifrån ett
 • Andra insatser som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och minskad energianvändning. Vänligen rådgör med en handläggare innan ansökan skickas in för att säkerställa relevans och inriktning.
 • Branschspecifika insatser anpassade efter särskilda behov relaterade till energieffektivisering inom en särskild bransch.

Du kan söka stöd för projekt som arbetar i minst två NUTS2 områden och involverar flera aktörer som samarbetar och lär av varandra. Vi uppmuntrar särskilt att du samverkar med aktörer i andra länder. Gå till karta över de så kallade NUTS områdena

Projekten ska bidra till hållbar utveckling, det vill säga bidra till att genomföra Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Parallellt med grön omställning ska projekten också integrera minst ett av de två perspektiven mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet. Gå till sidan Hållbarhetsaspekter för definitioner av begreppen mångfald och jämställdhet

Projekten ska bidra till energieffektivisering i små och medelstora företag

Du kan söka stöd för projekt som arbetar med att öka energieffektivisering i små och medelstora företag. Du kan kombinera energieffektiviserande insatser med andra metoder som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi, till exempel förnybar energi. Projekten bör utveckla beprövade metoder som redan visat på goda resultat. Bygg med fördel vidare på redan pågående regionala eller nationella projekt eller satsningar.

För att få hjälp med omvärlds- och intressentanalysen rekommenderar vi att du går in på klimatsynk.se. Där kan du hitta information om vad som redan görs inom Regionalfonden och se vilka projekt som kan ha koppling till dina idéer. Där kan du även se projektbudgetar och relevanta kontakter.

Målgrupp för insatserna

Målgruppen för programmet och insatserna är små och medelstora företag. Relevansen för små och medelstora företag ska tydligt framgå i ansökan. Det är inte möjligt att använda medlen för insatser mot primärproduktion (fiskeri och lantbruk).

Ni som stödmottagare ska ta hänsyn till EU:s regler om statligt stöd. EU:s regionala utvecklingsfond kan tillåta stöd inom ramen för EU:s bestämmelser om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd och det allmänna gruppundantaget, GBER. Läs vägledning till EU:s statsstödsregler.

För att förstå om er projektidé är i linje med programmets ambitioner, läs om vägledande principer för projekturval och urvalskriterier i programdokumentet.

När kan vi söka?

Skicka in din ansökan den 8 oktober – 8 november 2021

Sista dag för ansökan: 8 november 2021 17.00

Beslutsmöte med samråd: December

Om din ansökan inkommer före första ansökningsdag eller efter sista ansökningsdag kommer Tillväxtverket att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Vill du testa din projektidé på en handläggare på Tillväxtverket innan du gör din ansökan? Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar är allmänna handlingar

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Följ reglerna för stödet

Om ditt projekt beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Bara pengar för kostnader under projekttiden

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start. Slutredovisning ska göras inom projektperioden.

Du kan ansöka om förskottsutbetalning

Du kan ansöka om förskottsutbetalning. Detta är möjligt för sökande med svag likviditet. Maxbeloppet för förskott är 400 000 kronor och gäller totalt för hela projektperioden. Du kan även söka förskott senare när projektet godkänts.

Viktigt att uppfylla kraven i utlysningen

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med projektet. För att ditt projekt ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Projektet förutses innebära att stöd lämnas till företag. Tillväxtverket har olika möjligheter att lämna stöd inom ramen för EU:s regler om statsstöd. Dels så kallat försumbart stöd, dels enligt det allmänna gruppundantaget, GBER. Mer information om statligt stöd framgår i handboken.

Som nämns där är det viktigt att kontakta Tillväxtverket på ett förberedande stadium för att diskutera villkor och möjligheter för den typen av stöd.

Hur länge kan projektet pågå?

Slutdatum för att genomföra aktiviteter inom ramen för ett projekt är 31 augusti 2023.
Slutredovisning av ett projekts verksamhet kan ske senast 31 oktober 2023. Ett genomförandeprojekt kan pågå hela nämnd tidsperiod. Förstudier kan pågå max 9 månader.

Observera att det inte kommer att finnas någon möjlighet till förlängning av projekt efter dessa datum.

Du kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ansökningar för förstudier kan omfatta max 400 000 kronor finansiering från EU. Tillgängliga pengar kommer fördelas mellan ansökningarna utefter vilka insatser som bedöms ge störst effekt utifrån rimlig kostnadseffektivitet.

Ert projekt kan få högst 50 procent i finansiering från EU genom Tillväxtverket. Resterande medfinansiering ska utgöras av andra offentliga och/eller privata medel. Den kan komma från offentliga och/eller privata aktörer och bestå av kontanta medel eller bidrag i annat än pengar. Projekten kan inte medfinansieras med andra pengar från EU.

Du ska bekräfta er medfinansiering genom ett intyg om medfinansiering som ska bifogas ansökan om stöd.

Det är vanligt att medfinansiera med regionala medel som beslutas om av regionerna.

Hur ansöker vi?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller du i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan du ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Du skapar en ansökan genom att välja följande alternativ: EU-medel; Investeringar för tillväxt och sysselsättning; Nationella regionalfondsprogrammet; Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer; Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer; Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag.

Vad ska framgå i ansökan?

Utöver det som framgår i Handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Ange i vilket geografiskt område ditt projekt ska arbeta.

Projektet behöver ha en tydlig förändringslogik

Du ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Du beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad du vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad du planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta

Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)
Målgrupper (främjare)
Aktiviteter

Resultat

Effekter

Till förändringslogik för hållbarhetsaspekter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska ange tydliga mål runt hållbarhet

Du ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ditt projekt ska arbeta med.

Minst ett av projektets mål ska visa hur projektet ska leda till att små och medelstora företag bidrar till en koldioxidneutral ekonomi. Detta kan utgöras av uppföljningsbara mål runt exempelvis minskade koldioxidutsläpp, minskad resursanvändning, energianvändning, andel cirkulära material i produkter. Även andra typer av målsättningar kan vara aktuella utifrån vad ditt projekt ska göra. Målen ska ligga i linje med projektets övriga mål och arbetet med hållbarhetsaspekterna.

Tänk på att det är ett krav att arbeta med minst ett av två perspektiv: mångfald (lika möjligheter och icke-diskriminering) eller jämställdhet. Du ska göra det under planering, genomförande och uppföljning av ert projekt. I ansökan ska du visa hur projektet ska använda de delarna som hävstång för tillväxt, alltså hur du avser att använda dem som medel för att nå bättre resultat i projektet. Du kan exempelvis fundera på hur dessa delar kan användas för att företagens affärsutveckling ska bli bättre.

Notera att det är en hygienfaktor att du säkerställer att projektet har intern hållbarhet. Du ska inte redogöra för det i projektansökan. Detta är inte relevanta projektmål. Intern hållbarhet handlar om det individuella projektets egenskaper och aktiviteter. Det kan handla om exempelvis hur resor och möten i projektet genomförs, könsfördelningen på de föreläsare projektet bjuder in till seminarier liksom föreläsarnas budskap och hur projektgruppen är sammansatt.

Mer om hållbarhetsaspekterna

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för diskussion i Samråd (Samrådet består av Generaldirektör för Tillväxtverket, Vinnova och Statens Energimyndighet).

När protokollet från samrådsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut.

Kontakt

Har du en projektidé? Ta gärna kontakt med en handläggare tidigt i processen.

Handläggare

Emma Brandstedt
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Budget/ekonomi

Helén Axelsson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se