Tillväxtverket
eu-logotyp

Sök finansiering som främjar hållbar tillväxt och utveckling i Småland och öarna

Varmt välkommen med nya ansökningar om förstudier och genomförande samt ansökningar som förstärker redan pågående projekt! Syftet med programmet är att öka konkurrenskraften och sysselsättningen och främja tillväxten i regionen. Särskild vikt läggs på små och medelstora företag. Projekten ska bidra till en miljövänlig och hållbar utveckling.

Utlysningen har beteckningen 2021:2 för EU-programmet (regionalt strukturfondsprogram) Småland och Öarna

Läs mer om programmet Småland och Öarna

Vem kan söka?

För nya genomförandeprojekt inom insatsområde 3:

Regionalt utvecklingsansvariga organisationer i de fyra län som utgör Småland och Öarna, det vill säga Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län, eller organisation som får mandat att driva projekt för regionalt utvecklingsansvarigs räkning

För fortsättningsprojekt inom insatsområde 1–3

Ni som redan har ett godkänt och pågående genomförandeprojekt med planerat slutdatum senast den 31 december 2021

För förstudier inom insatsområde 1–3

Ni som söker stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskolor, kommuner, regioner eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För transnationell komponent inom insatsområde 1–3

Ni som redan har ett godkänt och pågående genomförandeprojekt

För vad kan vi söka?

 • Nya genomförandeprojekt inom programmets insatsområde 3
 • Fortsättningsprojekt inom insatsområde 1–3 för pågående genomförandeprojekt med senaste planerat slutdatum den 31 december 2021
 • Förstudier inom insatsområdena 1–3
 • Tilläggsprojekt som rör transnationellt samarbete för redan pågående projekt inom insatsområdena 1–3.

Ansökningar om nya genomförandeprojekt inom insatsområde 3

”Att stödja kapacitet för små- och medelstora företag att växa på regionala, nationella och internationella marknader och att ägna sig åt innovationsprocesser”

Ansökningarna ska vara inriktade på samverkan för att öka kapaciteten i främjandesystemet. Koppla också ansökan till regionernas strategier för Smart specialisering inom ramen för programperioden 2021-2027.

För att de smarta specialiseringsstrategierna ska få genomslag finns behov av kunskaps- och metodförbättrande insatser i främjandesystemet. Sådana insatser kan exempelvis omfatta:

 • Gemensam analys av specialiseringarnas förändringsbehov/transformation och det resulterande behovet av stödfunktioner och möjliggörare.
 • Kompetensutveckling hos främjandeaktörerna rörande funktionssätt, möjligheter och utmaningar inom specialiseringarna.
 • Metodutveckling för att bättre koppla företagens innovationsprocesser mot kunskapsutveckling i det akademiska systemet.
 • Identifiera och skapa regionala och interregionala processer för implementering av smart specialisering ( S3 ) på ett sätt som förbättrar förutsättningarna för framtida samverkan.

För att bli effektiva och motsvara verkliga behov av förnyelse ska insatserna göras så nära företagens innovationsprocesser som möjligt.

Givet de olika förutsättningar i länen och de olika roller som regionerna tillmäter smart specialisering i sitt arbete med regional utveckling kan insatserna komma att se olika ut i de fyra länen. Det finns dock ett värde i att arbeta gemensamt med att ta fram erbjudanden gentemot främjandesystemen och företag som omfattas av specialiseringarna även om inte alla län kommer att delta i alla aktiviteter. Däremot bör företag i hela geografin kunna inkluderas så att ett företag i ett län som inte valt att prioritera ett visst kunskapsområde kan dra nytta av insatser som görs ett annat län inom Småland och Öarna. På så sätt kan länen ”låna storlek” av varandra för att öka den kritiska massan av bolag och flödet av innovation i främjandesystemet.

Ansökningar om fortsättningsprojekt

Det finns möjlighet för redan pågående genomförandeprojekt inom insatsområde 1–3 att inkomma med en ansökan om fortsättning. En förutsättning är att det nu pågående projektet har ett senaste slutdatum den 31 december 2021.

Ansökningar om förstudier

Det finns fortsatt möjlighet att ansöka om förstudiemedel löpande under 2021 inom insatsområde 1–3 så länge projektmedel finns kvar. Förstudier kan ansökas och beslutas löpande och är inte knutna till ordinarie beslutstillfällen. Sista dag för inkommande med ansökan om förstudier sammanfaller dock med denna utlysnings stoppdatum för att ärenden ska hinna beredas och beslutas innan årsskiftet då inga fler nya beslut inom programmet kan fattas.

Mer information om programmets insatsområden i publikationen Strukturfonds­programmet för Småland och Öarna

För förstudier gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • Förstudien ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på ansökningar inom ramen för programperioden 2021-2027.
 • att ni ska använda e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningar om Transnationell komponent – TNK (transnationellt samarbete)

Har ni redan ett godkänt och pågående regionalfondsprojekt finns det möjlighet att ansöka om ett tilläggsprojekt, eller en så kallad transnationell komponent inom insatsområde 1–3. TNK kan ansökas och beslutas löpande och är inte knuten till ordinarie utlysningsomgång. Sista datum för inkommande med ansökan för TNK sammanfaller dock med denna utlysnings stoppdatum.

Ett sådant tilläggsprojekt ska tillföra ett mervärde och stärka det ursprungliga projektet genom ett samarbete med projekt och parter i andra länder.

För TNK gäller:

 • max 400 000 kr från EU:s regionala utvecklingsfond. Är stödbeloppet högre måste ansökan lämnas in i en ordinarie utlysning med normal beslutsgång.
 • 50 procent medfinansiering (offentlig och/eller privat)
 • max 9 månaders genomförande
 • Att ni som söker redan driver ett pågående regionalfondsprojekt.
 • Att aktiviteterna bidrar till genomförandet av Östersjöstrategin.
 • Att aktiviteterna gagnar programområdet.
 • Att aktiviteterna utförs inom de länder som Östersjöstrategin berör.
 • Att ekonomiskt utrymme för aktiviteter utanför programområde fortfarande finns kvar inom insatsområdet ni söker i.

Mer information

Vad ska framgå i ansökan?

Utöver det som framgår i Handboken som nämns ovan ska följande stå med i ansökan.

Projektet behöver ha en tydlig förändringslogik

Ni ska beskriva en tydlig förändringslogik som visar varför ert projekt behövs. Ni beskriver hur nuläget ser ut vid projektstart, vilken skillnad ni vill uppnå jämfört med nuläget (börläge) och vad ni planerar att göra (insats) för att nå dit. En tydlig logik underlättar också för er att styra, följa upp och utvärdera insatsen.

Fig. Modell förändringslogik.

Nuläge

Insats

Börläge

Fakta

Kritiska faktorer

Målgrupper (företagare)
Målgrupper (främjare)

Aktiviteter

Resultat

Effekter

Ni ska ange tydliga mål runt hållbarhet

Ni ska ange särskilda mål för projektets hållbarhetsarbete. Dessa ska tydligt visa de resultat som projektet ska skapa hos deltagande företag och kunna bidra till den förändring som ska uppstå i den bransch ert projekt ska arbeta med.

Det är ett krav att ni ska arbeta med minst två av tre hållbarhetsaspekter i projektet och beakta dessa i planering, genomförande och uppföljning. De tre hållbarhetsaspekterna som alla projekt ska förhålla sig till är:

 • Miljö
 • Mångfald
 • Jämställdhet

Genom att använda hållbarhets­aspekterna som verktyg i ert projekt kan ni öka innovations­förmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Projektet bidrar därigenom till att lösa de regionala utmaningarna och till hållbar utveckling och tillväxt.

Mer om hållbarhetsaspekterna.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 26 augusti-14 oktober
 • Sista dag för ansökan: 14 oktober 2021 kl. 23:59
 • Prioritering av ansökningar sker senast: 1-2 december 2021

Om en ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer den att avslås inom ramen för denna ansökningsomgång.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ett projekt inom strukturfonderna omfattas av en rad grundläggande förutsättningar som styr projekten i riktning mot det övergripande tillväxtmålet i Europa 2020-strategin. Läs om grundläggande förutsättningar för ert projekt.

Du hittar information om vad som gäller för stödet i Handbok för EU-projekt avsnitt planera.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer inte att godkännas.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1 .

Gå till sidan för de styrande dokumenten

För er som sökande och eventuell stödmottagare finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Regional utvecklingsstrategi

För att ansökningar till det regionala strukturfondsprogrammet ska svara mot de regionala utvecklingsstrategierna, ska projektet förankras hos den regionalt utvecklingsansvarige aktören i berört län.

Testa din projektidé

Vill ni redan nu berätta om och testa er projektidé? Fyll i Tillväxtverkets mall Testa din projektidé och kontakta er regionalt utvecklingsansvarige aktör.

Mallen fungerar som ett diskussionsunderlag inför ett eventuellt möte med regionalt utvecklingsansvarig och en handläggare på Tillväxtverket, eller för att få återkoppling via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till regionerna finns nedan under rubriken Kontakt.

Hur länge kan projektet pågå?

Första möjliga dagen för projektstart är det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
Sista dag för aktiviteter i genomförandeprojekt är 2023-02-28
Sista datum för inkommande av slutredovisning i projekten är 2023-04-30.

För förstudier och TNK gäller max 9 månaders genomförande inkluderat avslutsarbete.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel.

Det kan även finns möjlighet att få medfinansiering från nationella medel. För mer information om vilka möjligheter som finns för ditt projekt, kontakta handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping för mer information.

Hur ansöker vi?

 1. Projektidé - förankras med Tillväxtverket och berörda regionalt utvecklingsansvariga organisationer
 2. Säkerställ medfinansiering
 3. Lämna ansökan till Tillväxtverket
 4. Godkänd ansökan proriteras
 5. Tillväxtverket fattar beslut

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om stöd. Innan ni kan ansöka om stöd hos Tillväxtverket, ska all medfinansiering vara ordnad och medfinansieringsintyg ska bifogas ansökan.Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på När och hur kan ni ansöka?

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt på sidan Så fyller ni i ansökan om stöd

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven som anges i Tillväxtverkets förordningar, lagar och föreskrifter samt i anvisningar i Handbok för EU-projekt Tillväxtverket bedömer även om inriktningen i er ansökan passar in i aktuellt program och utifrån så kallade urvalskriterier.

Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet 1-2 december 2021. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriteringsmöte. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet/”prioriteringsgruppen” så kallade principer för urval.

Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Ansökan om förstudier

Ansökningar om förstudier, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras och beslutas i möjligaste mån löpande.

Ansökan om transnationell komponent- TNK (transnationellt samarbete)

Ansökningar om TNK, som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven, prioriteras och beslutas i möjligaste mån löpande.

Kontakt

Ni är alltid välkomna att ta kontakt med kontoret för Småland och Öarna som finns i Jönköping. Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Jönköping.

Kontaktuppgifter till regionalt utvecklingsansvariga organisationer


Region Kalmar

Maria Stegefors
fornamn.efternamn@regionkalmar.se
Tel: 0480-448 399

Region Kronoberg

Josefine Wilhelmsson
fornamn.efternamn@kronoberg.se
Tel: 0470-58 32 00

Region Jönköpings län

Johanna Stejdahl
fornamn.efternamn@rjl.se
Tel: 072-204 94 48

Region Gotland

Roland Engkvist
fornamn.efternamn@gotland.se
Tel: 070-447 70 10