Tillväxtverket
eu-logotyp

Ansök om finansiering för förstudier i Övre Norrland

Vill ni driva EU-projekt i Västerbotten och Norrbottens län? Från 16 augusti finns det möjlighet att ansöka om finansiering för att göra förstudier. Ansökningarna kan göras inom samtliga fem insatsområden.

Det regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland tar nu löpande emot ansökningar om medel till förstudier. Förstudierna ska syfta till att undersöka förutsättningarna för genomförandeprojekt i den nya programperioden.

Är ni intresserade av att söka, kontakta programkontoret för ytterligare information och för att stämma av aktuell tillgång på medel.

Vem kan söka?

Alla juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga.

  • En offentligrättslig juridisk person kan till exempel vara universitet och högskola, regionförbund, kommuner, landsting eller statliga myndigheter. Exempel på privat juridisk person är aktiebolag eller ideella och ekonomiska föreningar.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte ansöka om stödet.

För vad kan vi söka?

Syftet med förstudier är att de ska kunna leda till fler genomförandeprojekt, bättre ansökningar och bidra till en högre kvalitet på projekt. En förstudie är en möjlighet att inom nuvarande programperiod undersöka förutsättningar för ett nytt genomförandeprojekt i nästa programperiod.

Förstudier kan pågå i upp till nio månader, inklusive avslutsarbete. De kan maximalt beviljas 400 000 kronor i EU-stöd. EU-stödet kan maximalt utgöra 50 procent av förstudiens budget.

Det är viktigt att ansökan förhåller sig till hållbarhetsaspekterna samt till Agenda 2030 och att ni beskriver hur dessa kommer att inbegripas i genomförandet av förstudien. Ansökan ska innehålla en beskrivning av hur förstudien kan bidra till att de horisontella aspekterna jämställdhet, likabehandling och icke-diskriminering samt bättre miljö, och hur de ska integreras i ett framtida genomförandeprojekt. Läs mer under krav, villkor och andra regler.

Innan er ansökan, ta kontakt med någon av våra handläggare för att få stöd i processen.

Det är möjligt att söka stöd för förstudier inom programmets samtliga fem insatsområden:

  • Insatsområde 1: Forskning, teknisk utveckling och innovation, investeringsprioritering 1b

Insatsområdet avser att bidra till stärkt samverkan mellan små och medelstora företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig sektor inom forskning och innovation, inom regionala styrkeområden.

Insatser i nya programperiodens politiska område 1 väntas riktas mot insatser för att förbättra forsknings och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik. Samt för att utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap. Här ingår även flexibla och behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom smart specialiserings- och diversifieringsområden.

  • Insatsområde 2: Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationstekniken, investeringsprioritering 2c

Insatsområdet syftar till att öka utbudet av behovsorienterade digitala tjänster med syfte att förenkla och effektivisera vardagen för invånare och företag i regionen eller som ökar den digitala delaktigheten.

Insatser i nya programperiodens politiska område 1 väntas riktas mot insatser för att säkra nyttan av digitaliseringen för invånare företag och myndigheter, samt att förbättra digital konnektivitet genom bredbandsutbyggnad.

  • Insatsområde 3: Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft, investeringsprioritering 3a och 3d

Insatsområdet syftar till fler växande företag i Övre Norrland och till att fler små och medelstora företag växer på internationella marknader.

Insatser i nya programperiodens politiska område 1 väntas riktas mot insatser för att förbättra de små och medelstora företagens konkurrenskraft.

  • Insatsområde 4: Att stödja övergången till en CO2-snål ekonomi i alla sektorer, investeringsprioritering 4b och 4c

Insatsområdet syftar till att öka energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i Övre Norrlands offentliga sektor och i små och medelstora företag.

Insatser i nya programperiodens politiska område 2 väntas riktas mot insatser för att utveckla smarta energisystem, smarta nät och lagring på lokalnivå. Samt för att främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft i samband med klimatförändringen och främja övergången till en cirkulär ekonomi.

  • Insatsområde 5: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur, investeringsprioritering 7c

Insatsområdet är inriktat på satsningar som syftar till att öka kapaciteten i befintlig transportinfrastruktur för mer effektiva och hållbara transporter samt på nya och utvecklade multimodala transportförbindelser för en mer hållbar och effektiv övergång mellan olika transportslag. Satsningarna ska vara till nytta för näringslivet.

Insatser i nya programperiodens politiska område 3 väntas riktas mot insatser för att utveckla ett hållbart klimattåligt, intelligent och säkert intermodalt TEN-T för väg. Samt för att utveckla hållbar, klimattåligt, intelligent och intermodal nationell, regional och lokal mobilitet. Det inkluderar förbättrad tillgång till TEN-T samt gränsöverskridande mobilitet för järnväg.

När kan vi söka?

Mellan den 16 augusti och 31 oktober är det möjligt att löpande söka stöd för förstudier utifrån aktuell tillgång på medel.

Ansökningarna handläggs i största möjliga mån löpande vartefter de kommer in till Tillväxtverket. De lyfts även löpande till prioritering i Strukturfondspartnerskapet.

Vad är viktigt att veta?

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det innebär att Tillväxtverket ska lämna ut ansökan till den som begär det. Om någon del i er ansökan innehåller affärshemligheter, som bör omfattas av sekretess, bör ni ange det i ansökan.

Om ert projekt beviljas stöd innebär det inte att stödet per automatik betalas ut. En förutsättning för utbetalning är att stödmottagaren följer bestämmelserna för stödet.

Tillväxtverket kan också upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis och återkräva stöd om stödmottagaren inte följer gällande regler.

Ni hittar information om vad som gäller för stödet på tillvaxtverket.se i Handbok för EU-projekt, avsnittet planera.

Tänk på att i god tid även kontakta tänkt medfinansiär för att få rätt information om ansökningsförfarande hos dem.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Förstudierna ska redovisas med klumpsumma. Klumpsumman kommer endast att betalas ut om resultatet enligt villkoren i beslut om stöd nås och blir godkänt av Tillväxtverket. Om ni inte når godkänt resultat kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att betala ut delar av stödet. Läs mer om klumpsumma här.

Er ansökan ska möta den aktuella utlysningens krav och tydligt beskriva insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som er ansökan gäller. Ansökningar som inte möter dessa krav kommer att avslås.

Läs mer här om vilka specifika frågor som ska besvaras i ansökan om förstudiemedel.

EU programmen styrs främst av följande dokument:

  • Europaparlamentets och rådets förordning 1301/2013
  • Europaparlamentets och rådets förordning 1303/2013
  • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2019:1. Föreskrifterna gäller från och med augusti 2019 och innebär att nya redovisningsalternativ tillämpas med syfte att förenkla den ekonomiska redovisningen och minska den administrativa bördan. Mer information om redovisningsalternativen finns att läsa i Handbok för EU-projekt.

Läs mer om de styrande dokumenten

För er som sökande finns en Handbok för EU-projekt som vägledning i arbetet med projektet. För att ett projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att de krav och villkor som anges i handboken följs. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Hur länge kan projektet pågå?

En förstudie får högst pågå i nio månader inklusive avslutsarbete.

Ni kan endast beviljas medel för kostnader som uppstått inom projektperioden. En projektperiod kan starta tidigast från det datum som ansökan inkommit till Tillväxtverket. Kostnader som uppstått innan projektstart går ej att få ersättning för.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Ert projekt kan få högst 50 procent i medfinansiering genom Tillväxtverket. Resterande stöd ska utgöras av offentliga och/eller privata medel. Det kan även finnas möjlighet att få medfinansiering från nationella medel.

Ta kontakt med programkontoret för information om aktuell tillgång på medel.

Hur ansöker vi?

Ni ska göra er ansökan via den elektroniska tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Obligatoriska bilagor till ansökan finns under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Läs mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i Handbok för EU-projekt i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd.

Läs om vad ni behöver veta, om användarkonto och om E-legitimation, i Handbok för EU-projekt på sidan När och hur kan ni ansöka.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om en ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Tillväxtverket bedömer även ansökan utifrån om inriktningen passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. Handläggare på Tillväxtverket kontaktar alltid er som sökande under beredningen.

Ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven tas upp för prioritering av Strukturfondspartnerskapet. Tillväxtverket ger besked om ansökan inte kommer att lyftas till prioriterings. Vid prioritering av ansökningar använder strukturfondspartnerskapet så kallade principer för urval. Läs mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringsmötet är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt prioriteringarna.

Kontakt

Vi uppmuntrar er att ta kontakt med Tillväxtverkets kontor i Övre Norrland innan ni skickar in en ansökan. Vi kan ge er feedback på ert framtida projekt inför er ansökan. Det är bra att utgå från frågorna i mallen för beskrivning och projektidé.

Mejla: ovrenorrland(at)tillvaxtverket.se