Tillväxtverket
eu-logotyp

Förbered projekt inför kommande EU-programperiod i Skåne-Blekinge

Nu finns möjlighet att söka medel som kan hjälpa er att lägga grunden för att driva större EU-projekt under 2021-2027. Regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge öppnar upp för ansökningar om att bedriva förstudier i Skåne och Blekinge län.

Förstudieansökningarna kommer att prioriteras löpande, vilket betyder att pengarna kan ta slut innan utlysningen stänger. Läs mer under fliken Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Vem kan söka?

Juridiska personer, privat- eller offentligrättsliga kan söka stödet.

 • Exempel på privaträttsliga juridiska personer är aktiebolag och ideella och ekonomiska föreningar.
 • Exempel på offentligrättsliga juridiska personer är universitet och högskolor, regionförbund, kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka stödet.

Det är önskvärt att företag medverkar i förstudier genom att delta och/eller genom medfinansiering, inte i första hand som projektägare. Genom att delta i en förstudie får företagen del av förstudiens insatser utan att bära ansvaret av att äga förstudien och för de administrativa och likvida krav som det medför.

Privata juridiska personer som ansöker om pengar ska ha mandat att före-träda/representera en mångfald av företag eller bransch. Det innebär att företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad inte kan söka pengar för utveckling av egen drift.

För vad kan vi söka?

Utlysningen är öppen för förstudier. En förstudie är ett mindre, förberedande projekt där du kan undersöka hur du skulle kunna genomföra ett projekt inom strukturfondsprogrammet. Syftet med förstudierna ska vara att lägga en god grund för större projekt i kommande programperiod 2021-2027.

Förstudien kan till exempel finansiera en rapport, eller formandet av ett partnerskap om det är flera aktörer som är intresserade av att driva projekt tillsammans i framtiden.

En förstudie leder normalt sett fram till en ansökan om ett genomförandeprojekt. Slutsatsen av en förstudie kan även vara att det av olika skäl saknas förutsättningar för att genomföra ett större projekt.

Din ansökan ska vara inriktad mot något av insatsområdena nedan och uppfylla följande krav.

Alla fem insatsområden inom programmet är öppna:

Insatsområde 1, innovation

Insatsområde 2, små och medelstora företag

Insatsområde 3, koldioxidsnål ekonomi

Insatsområde 4, bredband

Insatsområde 5, hållbar stadsutveckling

Förstudier som söker inom insatsområde 1, innovation och insatsområde 2, små och medelstora företag, ska ha en tydlig koppling till Region Skånes och Region Blekinges smarta specialiseringsstrategier.

Region Blekinges smart specialiseringsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Skånes smart specialiseringsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förstudien ska särskilt undersöka hur hållbarhetsaspekterna kan inkluderas på ett konkret sätt i ett kommande projekt. Läs mer om hållbarhetsaspekterna.

Syftet med förstudierna ska vara att lägga grunden för ett projekt inom kommande programperiod 2021-2027. Just nu är programutkastet under arbete, så innehållet kan komma att ändras.

Det är möjligt att bedriva förstudier riktade till följande områden i utkastet för Skåne-Blekingeprogrammet för 2021-2027:

Politiskt mål 1: Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling

Särskilda mål:

1.1 Förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik

1.3 Förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft

1.4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

Digitalisering ryms i programmet som ett genomgående tema i Särskilt mål 1.1, 1.3 och 1.4.

 

Politiskt mål 2: Ett grönare och koldioxidsnålare Europa

Särskilda mål:

2.1 Främja energieffektivitetsåtgärder

2.2 Främja förnybar energi

2.6 Främja en övergång till en cirkulär ekonomi

Det är viktigt att kontakta Tillväxtverket och regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge innan du skickar in er ansökan så att vi kan diskutera er idé, inom vilket område i det nya programmet som din förstudieidé kan passa in och hur idén matchar det nuvarande programmet.
Du hittar kontaktuppgifterna till Tillväxtverket under fliken Kontakt.

När kan vi söka?

 • Utlysningen är öppen: 3 juni 2021 – 31 oktober 2021
 • Sista dag för ansökan: 31 oktober 2021 kl: 23:59
 • Prioritering sker: löpande av strukturfondspartnerskapets ordförande

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kommer vi att avvisa den.

Vad är viktigt att veta?

Du hittar information om vad som gäller för stödet i avsnittet planera i Handbok för EU-projekt på tillvaxtverket.se.

Det är mycket viktigt att du kontaktar Tillväxtverket innan du skickar in en ansökan. Läs mer om hur du gör och hämta mallen för beskrivning av tidig projektidé. Genom att svara på frågorna i mallen förbereder du dig också för de frågor du ska svara på om du söker stöd.

Ansökningar som har kommit in till Tillväxtverket är allmänna handlingar. Det betyder att Tillväxtverket måste lämna ut din ansökan om någon begär ut den. Innan handlingen lämnas ut görs alltid en sekretessprövning. Det är därför viktigt att du är tydlig om någon del i din ansökan innehåller affärshemligheter som skulle kunna omfattas av sekretess.

Om din förstudie beviljas stöd innebär det inte att Tillväxtverket automatiskt betalar ut stödet. En förutsättning för att du ska få pengar är att du följer reglerna för stödet.

Om du inte följer reglerna kan Tillväxtverket upphäva beslutet helt eller delvis. Då kan du bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Handbok för EU-projekt ger dig vägledning i arbetet med förstudien. För att din förstudie ska få stöd krävs det att projektet följer kraven och villkoren som står i handboken. Handboken uppdateras kontinuerligt.

Du kan bara få pengar för kostnader du haft under projektperioden. En projektperiod kan tidigast starta det datum som ansökan elektroniskt kom in till Tillväxtverket. Du kan inte få ersättning för kostnader du haft innan projektperiodens start.

Slutredovisning för förstudien ska inkomma till Tillväxtverket senast samma dag som förstudien ska avslutas.

Det är inte möjligt att söka förskott.

Din ansökan ska uppfylla kraven i utlysningen. Den ska tydligt beskriva de insatser och aktiviteter som bidrar till programmets specifika mål och indikatorer som finns för det insatsområde och den investeringsprioritering som din ansökan gäller. Tillväxtverket kommer att avslå ansökningar som inte uppfyller kraven.

EU-programmen styrs främst av följande dokument:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013
 • Förordning om förvaltning av EU:s strukturfonder, SFS 2014:1383

De styrande dokumenten kompletteras av Tillväxtverkets föreskrifter TVFS 2015:1, omtryckt genom Tillväxtverkets föreskrifter för regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet TVFS 2019:1.

Läs mer om de styrande dokumenten.

Förstudier använder redovisningsalternativet klumpsumma. Klumpsumma innebär att EU-stödet, maximalt 400 000 kronor, betalas ut med en stödandel av en klumpsumma. Tillväxtverket måste godkänna att förstudien uppnått de resultat som fastställdes i beslutet om stöd för att stödet ska betalas ut.

Du kommer inte att behöva redovisa förstudiens faktiska kostnader, Tillväxtverkets uppföljning kommer att fokusera på förstudiens resultat. Resultatet avrapporteras i samband med ansökan om utbetalning och en slutrapport.

Om förstudien inte uppnår resultatet kommer ingen utbetalning att ske. Det är inte möjligt att få ut delar av stödet om delar av resultatet har uppnåtts.

Läs mer om kraven på förstudier i Handbok för EU-projekt under sidorna Redovisningsalternativ och Särskilda krav på vissa typer av projekt.

Hur länge kan projektet pågå?

 • Förstudien kan tidigast starta det datum då ansökan kommer in till Tillväxtverket.
 • Projektperioden får pågå maximalt nio månader.
 • Sista möjliga dag för projektperiod, inklusive slutredovisning är 30 april 2023. Inga förstudier kan bedriva verksamhet efter det datumet.

Hur mycket kan vårt projekt få i stöd?

Varje förstudie kan ansöka om mellan 100 000 - 400 000 kronor.

Det finns ca 2,6 miljoner kronor att söka i Skåne-Blekingeprogrammet.

Skåne-Blekingeprogrammet finansierar högst 50 procent av en förstudies totala kostnader. Resterade 50 procent av kostnaderna ska finansieras av någon annan offentlig eller privat medfinansiering.

Förstudien ska bedrivas kostnadseffektivt. En bedömning av rimligheten i det ansökta beloppet görs utifrån inkommen ansökan.

Förstudieansökningar prioriteras löpande så länge det finns pengar kvar. Om pengarna tar slut stänger utlysningen innan utsatt datum, 31 oktober 2021.

Läs mer om hur prioritering går till under fliken Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Hur ansöker vi?

Sök stöd via e-tjänsten Min ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du hittar obligatoriska bilagor som ska finnas med i din ansökan under Ansöka och rapportera, ansök om EU-finansierat stöd.

Du kan läsa mer om Min ansökan och de frågor och områden som ansökan innehåller i avsnittet Så fyller ni i ansökan om stöd i Handbok för EU-projekt.

På sidan När och hur kan ni ansöka, i Handbok för EU-projekt finns information om användarkonto och e-legitimation.

Hur handläggs och beslutas vår ansökan?

Tillväxtverket bedömer om din ansökan uppfyller kraven i förordningar, lagar och föreskrifter samt anvisningar i Handbok för EU-projekt. Vi bedömer även om ansökan passar in i aktuellt program, aktuell utlysning och utifrån så kallade urvalskriterier. En handläggare på Tillväxtverket kontaktar dig under handläggningen.

Strukturfondspartnerskapets ordförande prioriterar de ansökningar som Tillväxtverket bedömer uppfyller kraven. Prioritering sker löpande.

Du får besked om din ansökan inte kommer att lyftas till prioritering. När Strukturfondspartnerskapets ordförande prioriterar ansökningar använder hen så kallade principer för urval. Du kan läsa mer om vilka de är i aktuellt program.

När protokollet från prioriteringen är justerat fattar Tillväxtverket beslut enligt de prioriteringar som Strukturfondspartnerskapets ordförande har gjort.

Eftersom förstudieansökningar prioriteras löpande så kan det finnas en risk att pengarna inte räcker under hela utlysningsperioden. Utlysningen kommer då att stänga före utsatt datum, 31 oktober 2021.

Kontakt

Det är viktigt att ni tar kontakt med Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge innan ni skickar in ansökan. Här hittar ni våra kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter till Tillväxtverkets kontor i Skåne-Blekinge.

Under semesterperioden kan det dröja innan du kan få svar på dina frågor.