Tillväxtverket

Utbilda matbutiker för ökad lönsamhet

Vill du skapa ökad lönsamhet för matbutiker i landsbygder? Då kan du söka Tillväxtverkets projektpengar för utbildningar. Vi ger stöd för att service ska vara tillgänglig i Sveriges landsbygder.

EU-logga

Tillgänglighet till kommersiell service skapar förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i landsbygder. I tätare strukturer fungerar service på kommersiella grunder. I glesare områden är kundkretsen inte lika stor, men tillgänglighet till service betyder lika mycket för företag och boende. För att kunna upprätthålla service på en ort krävs det därför god kunskap om hur lönsamheten i butiken kan maximeras utifrån de förutsättningar som råder där man verkar.

Ansökan kan omfatta utbildning som ordnas i hela landet eller ett avgränsat geografiskt område. Den kan omfatta grundkurs för nya kursdeltagare, såväl som fortsättningskurs för deltagare från tidigare kompetensutveckling.

För att kunna söka pengar ska ni anpassa utbildningen till de mindre butikernas förutsättningar och behov. Den kan handla om kundpsykologi, butiksekonomi, sortiment, prisupplevelse, prisstrategi, tillgänglighet, marknadsföring eller energieffektivitet.

Utlysningen ingår i landsbygdsprogrammets delåtgärd 1.1 Kompetensutveckling inom fokusområde 6b - främja lokal utveckling på landsbygden. Syftet med kompetensutvecklingen är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och därmed även öka effektiviteten och förbättra måluppfyllelsen för övriga åtgärder i landsbygdsprogrammet.

Personer som arbetar i en livsmedelsbutik

Vem kan söka?

Utlysningen vänder sig till utbildningsanordnare, butiks-/grossistkedjor, konsumentföreningar eller motsvarande med butikskoncept som har försäljningsställen av dagligvaror i landsbygder.

För vad kan jag söka?

Aktiviteterna ska bidra till ökad kunskap om hur verksamhet inom lokal service kan utvecklas och upprätthållas.

Du kan söka för kostnader för att anordna utbildning, på plats eller distansutbildning, för den utpekade målgruppen. Utbildningen ska ha en tydlig utbildningsplan avseende utbildningens längd och innehåll. Antalet utbildningstillfällen kan variera men ska anpassas efter målgruppens förutsättningar att delta.

Frågor som utbildningen kan innehålla är exempelvis:

 • Hur påverkas kunden genom bemötande?
 • Vilka faktorer påverkar lönsamhet och försäljning.
 • Hur ser de ekonomiska sambanden ut?
 • Vilka produkter efterfrågas utifrån befolkningen på orten och säsongsvariationer?
 • Vilka varor har högst/lägst marginal och hur nyttjar man det vid val av prisstrategi?
 • Hur kan tillgängligheten förbättras (öppettider, skyltning, anpassning för personer med funktionsnedsättning, digitala lösningar) ?
 • Hur väljer jag att marknadsföra mitt sortiment? (t.ex. sociala medier)
 • Hur får jag en mer energieffektiv butik?

Är jag målgrupp?

Målgrupp för utbildningsinsatserna är handlare och anställd personal vid försäljningsställen av dagligvaror i landsbygder. Försäljningsstället ska ha nettoomsättning av dagligvaror som inte överstiger 20 miljoner kronor.

Du ska stämma av projektets planerade målgrupp i respektive län med berörda regionala organisationer som ansvarar för olika stöd till kommersiell service(länsstyrelse/regioner).

Här finns lista på kontaktpersoner i länen.

Med landsbygder avses områden utanför tätorter med mer än 3 000 invånare enligt SCBs befolkningsstatistik. I de fall försäljningsstället är lokaliserat till en tätort med mer än 3 000 invånare ska det vara sista butiken på orten och mervärde och nyttan av kompetensutvecklingen direkt tillfalla landsbygdsområdet.

Enligt förordning (EU) nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse får företag som deltar i kompetensutvecklingen inte ha erhållit mer än 200 000 euro i offentligt stöd under tre beskattningsår, det vill säga året för kompetensutvecklingen samt de två föregående beskattningsåren.

När kan jag söka?

Utlysningen öppnar 25 mars 2021.

Sista datum för ansökan är 23 maj 2021.

Vilka krav, villkor eller regler finns för att söka stödet?

Följande krav gäller för projektet:

 • Sökande ska utforma en utbildningsplan och bifoga till ansökan, mall erhålls av kontaktpersonerna nedan. Där lämnar ni uppgift om
  • Utbildningens innehåll, delmoment/kurser
  • På plats eller distansutbildning
  • Kunskapsmål
  • Antal utbildningstillfällen
  • Antal försäljningsställen och individer som kompetensutvecklas
  • Utbildningarnas lokalisering (platser där utbildning ska hållas, alternativt distansutbildning)
  • Målgruppens lokalisering
 • Sökande ska bifoga en budget enligt mall, med samma uppdelning som utbildningsplanen.
 • Utbildningsleverantören ska ha lämpliga resurser i form av utbildad och kvalificerad personal inom det område som de ska bedriva kompetensutveckling inom
 • Personalen ska ha relevant akademisk utbildning eller motsvarande kompetens för det aktuella området.
 • Den sökande ska ha en plan för personalens fortbildning inom det aktuella området. Vid behov måste den som håller i kompetens-utvecklingen kunna visa att personalen har nödvändiga kvalifikationer och tillräcklig kunskap.
 • Den som genomför aktiviteter ska ha dokumenterad erfarenhet inom det aktuella området. Detta ska styrkas genom tidigare arbeten eller referensobjekt.
 • Utbildningsanordnaren ska ansvara för att samla in och redovisa de uppgifter som krävs, för registrering av kursdeltagare som fått utbildning, till Tillväxtverket.

Stödberättigande utgifter

Vad det går att söka stöd för anges under beskrivningen ”För vad kan jag söka?”.

Stöd beviljas för nedanstående utgifter, under förutsättning att de är kopplade till den utbildningsplan som stödmyndigheten fastställer:

 • lön till anställd personal för att genomföra projektet, inkl. sociala avgifter med max 44,31 procent.
 • köp av tjänst för att genomföra projektet ex. externa utbildningskonsulter (budgeteras inom utgiftsslaget ”Övriga utgifter”)
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler samt kursledarens resor och boende.

Enhetskostnader och maxbelopp

 • Mat och fika ersätts som del i konferenspaket.
 • För beräkning av lönekostnad används en årsarbetstid på 1 720 timmar.
 • Obligatorisk enhetskostnad per mil för resor med egen bil är 30 kr per mil. Enhetskostnaden gäller för alla milkostnader som inte kommer på faktura. Enhetskostnaden gäller därmed inte för konsulter och andra köpta tjänster (hyrbil) men för tjänstebil eller leasingbil om inte milkostnaden ingår i leasingavtalet.
 • Traktamente - obligatorisk enhetskostnad för traktamente enligt Skatteverkets nivå.

Stöd lämnas inte för

 • Drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent
 • Rese- och boendekostnader för kursdeltagare
 • Investeringar

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

Stödberättigande utgifter

Vad det går att söka stöd för anges under beskrivningen ”För vad kan jag söka?”.

För detta kan stöd beviljas för nedanstående utgifter, under förutsättning att de är kopplade till den utbildningsplan som stödmyndigheten fastställer:

 • lön till anställd personal för att genomföra utbildningen, inkl. sociala avgifter med max 44,31 procent
 • köp av tjänst för att genomföra projektet ex. externa utbildningskonsulter (budgeteras inom utgiftsslaget ”Övriga utgifter”)
 • övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor för utbildningsanordnaren

Stöd kan inte sökas för deltagarnas utgifter i samband med deltagande i kursen/utbildningen.

Stöd kan inte sökas för investeringar eller för drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent.

Schabloner

 • Förtäring i form av lunch/middag ersätts med en obligatorisk enhetskostnad enligt Skatteverkets avdragsgilla nivåer.
 • Utgifter för fika ersätts utifrån faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå.
 • För beräkning av lönekostnad används en årsarbetstid på 1 720 timmar.
 • Obligatorisk enhetskostnad per mil för resor med egen bil är 30 kronor per mil. Enhetskostnaden gäller för alla milkostnader som inte kommer på faktura. Enhetskostnaden gäller därmed inte för konsulter och andra köpta tjänster (hyrbil) men för tjänstebil eller leasingbil om inte milkostnaden ingår i leasingavtalet.
 • Traktamente (ej deltagare) - obligatorisk enhetskostnad för traktamente enligt Skatteverkets nivå.

När kan jag starta projektet?

Projektet kan starta tidigast den dag ansökan skickas in. Allt genomförande innan beslut om stöd sker på egen risk. Projektet kan som längst pågå till 2023-06-30.

Deltagaravgifter och projektstöd

Den som deltar i utbildningen ska betala deltagaravgift på minst 500 kronor.

Utbildningsleverantören ska ansvara för att fakturera deltagaravgiften.

Stöd beviljas med 100 procent av projektets stödberättigande utgifter.

Stödberättigande utgifter är godkända budgeterade utgifter minus intäkter för deltagaravgifter.

Hur ansöker jag?

Ansökan sker i Jordbruksverkets e-tjänst för projektstöd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Den finns under rubriken E-tjänster.

När du söker för någon annans räkning, till exempel den organisation som du representerar, behöver du en fullmakt. Läs mer om fullmakter på Jordbruksverkets hemsida och i e-tjänsten enligt ovan. Ifylld fullmaktsblankett ska skickas till Jordbruksverket.

 • Du loggar in med Bank-ID eller mobilt Bank ID
 • Välj ”stöd inom landsbygdsprogrammet”, därefter ”Sök projektstöd inom landsbygdsprogrammet”
 • Välj ”Starta tjänsten”
 • Fyll i ansökan i flik 1 till 7
 • OBS! Under flik 3 ”Välj projekt”, ska du välja ”Kompetensutveckling” och därefter ”Lokal serviceutveckling” och ” Kurser, workshop, studieresa”
 • Under flik 5 finns en budgetmall som ska fyllas i och bifogas som bilaga i flik 7
 • Flik 7 ska innehålla budget, ubildningsplan (enligt beskrivning ovan) och kopia av ifylld och inskickad fullmaktblankett samt underlag som styrker behörig firmatecknare

Ansökan handläggs av Tillväxtverket efter sista datum för utlysningen.

Vill du veta mer om Tillväxtverkets insatser för service i landsbygder? Här finns mer information

Bedömning av ansökan om projektmedel

Vem som beviljas stöd avgörs av de prioriteringar och urvalskriterier som anges i Tillväxtverkets handlingsplan. Urvalskriterierna bidrar till att prioritera projekt som leder till effektiv kunskapsspridning av innovationer och sådant som det finns identifierade behov av att öka kompetensen om hos målgruppen. Tillväxtverket kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:

 • Projektet bidrar till införandet av nya produkter, tjänster eller arbetsmetoder (innovation)
 • Genomföraren har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet
 • Projektets metod bidrar till kunskapsspridning
 • Det finns ett identifierat behov av projektet
 • Projektet har tydliga och mätbara mål

Kriterierna finns ytterligare beskrivna i Tillväxtverket handlingsplan för landsbygdsprogrammetPDF

Kontakt

Camilla Jägerhem
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 65 93

Erika Holmgren 
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 92 36